MARCOS 3

1Nen pinmawil si Jesus ed sinagoga, walad may lakin aparalisis so sakey a lima to. 2Wala ra met dimay totoon labay dan akusaen si Jesus, kanyan siniiim da no mantambal kasi ed Agew na Panagpainawa. 3Inkuanen Jesus ed samay lakin aparalisis so lima to, "Gala diad arap." 4Insan to tinepet ed saray totoon wadman, "Antoy nayarin gawaen no Agew na Panagpainawa, onung ed Ganggan? Say panggaway maung, o say panggaway maoges? Say panambut na bilay, o say pamatey ed sakey a too?" Balet anggapoy eseesel da. 5Legan a nenengnengen nen Jesus iray totood kaliber-liber to, akapasnuk; balet nantaruk na ermen so pasnuk to, lapud kinaawet na puso ra. Inkuantod samay laki, "Iyonat moy limam." Inyonat ton tuay lima to, tan inmabig ed saman a bekta. 6Pinmaway ira may Pariseo tan akitongtong iran tampol ed saray disipulo nen Herodes, tan nampapaknaan da a pateyen si Jesus. 7Linmad gilig na Dayat na Galilea si Jesus tan saray disipulo to. Amayamay iray tinmombuk ed sikara a taga Galilea; ontan met na saray taga Judea, 8Jerusalem, Idumea, pati saray taga nibaliw na Jordan tan kaliber-liber na Tiro tan Sidon. Dinmadago ra yan amin nen nadngelan da a dakerakel so gagawaen nen Jesus. 9Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to a mangiparaan iray baloton loganan to, ta ompan narisgo lapud karakel na totoon onderesdes ed sikato. 10Amayamay la ray pinapaabig to, kanyan amin da ray mansasakit nanseseksekan iran onasingger ed kinen Jesus, pian nadiwit da. 11Tan kapag si Jesus et nanengneng na saramay totoon inaaponan na maoges iran ispiritu, ondapa rad saliyan to tan iyingaingal da, "Sika so Anak na Dios!" 12Binilibilin to ra may maoges ya ispiritu ya ag dan balut ibabaga no siopa si Jesus. 13Tinmakdang si Jesus ed nipokdul a pasen. Tinawag to ray labay ton kaiba, tan dinmago rad sikato. 14Pinili tod sikaray labindua tan inngaran to ra na apostol. "Pinili ta kayon kaibibak," kuanen Jesus. "Ibaki ta kayon mampulong, 15tan naitdan kayoy pakayarin mamaekal ed saray dimonyo." 16Nia ray labinduan pinili to: si Simon ya inngaran nen Jesus na Pedro; 17si Santiago tan si Juan ya anak ira nen Zebedeo (sikaray inngaran nen Jesus na Boanerges—"Anak na Karul" so labay to yan ibaga); 18di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ya anak nen Alfeo; si Tadeo, si Simon a Patriota, 19tan si Judas Iscariote a nantraidor ed sikato. 20Nen sinmempet si Jesus ed abung, amayamay lamet iray atiptipon a totoo. Diad karakel da, ag naarap nen Jesus tan saray disipulo to so mangan. 21Nen nadngelan ya na saray kakanayon to, labay da lan iyarawi lapud saray totoo et ibabaga ran nanaambagel. 22Wala ray iskriban nanlapud Jerusalem a nankuan, "Inaponan nen Beelzebul a prinsipi da ray dimonyo. Sikatoy mangiiter ed sayan too na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo." 23Pinaasingger nen Jesus sirin iray totoo tan sinalita tod sikaray pigaran alimbawa. Inkuanto, "Nayari kasin si Satanas et paekalen toy sikaton dili? 24No manlalaban iray totood sakey a nanarian, ag mambayag itan a nanarian. 25No manlalaban iray kabyangan na sakey a pamilya, naderal itan a pamilya. 26Ontan met sirin a no si Satanas et labanan toy sikaton dili, tan saray ooleyan to et manlalaban ira, asingger lan mangangga so nanarian to. 27"Anggapoy makaloob a mantakew ed abung na toon mabiskeg, likud no baluren to ni kasakbayan to a takewan. No abalur to la, sikato labat so pakaloob tod abung a mantakew. 28"Tandaan yo ya! Napirdonay amin a kasalanan na too tan amin a maoges a lalabiren to. 29Balet ag balut napirdona so toon manlabir na bengatlan sumpad Ispiritu Santo, ta nanggaway andianggaan a kasalanan." 30Imbaga ya nen Jesus lapud kuanda ray arum, "Si Jesus inaponay maoges ya ispiritu." 31Sinmabiy ina tan saray lalakin agagi nen Jesus. Wala rad paway na abung, kanyan impatawag da. 32Si Jesus et walad pegley na amayamay a totoon manyodyorung ed loob na abung. Inkuandad sikato, "Wadmay inam tan saray agagim a lalaki a manaalagar ed sika diad paway. Patatawag da ka." 33Inmebat si Jesus, "Siopay inak? Siopa ray agagik a lalaki?" 34Insan to ninengneng ira may akayorung ed kaliber-liber to tan inkuanto, "Sikara ya so inak tan saray agagik a lalaki! 35Ta siopamay manumpal na linaway Dios, sikatoy agik, sikatoy inak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\