MARCOS 6

1Tinaynan nen Jesus iman a pasen, tan pinmawil ed baley to a kaolup to ray disipulo to. 2Kasabiy Agew na Panagpainawa, ginapoan toy nambangat ed sinagoga. Amayamay ed saray totoon wadman so mankelaw nen sikatoy nadngel da. Inkuanda, "Iner kasiy angalaan to yan too na saraya? Nanasulan to kasi na onya lan kakabatan? Panoy pakagawa toy onya la ran milagro? 3Aliwa kasin sikato ya may karpintiro, ya anak nen Maria, tan sikatoy agi di Santiago, Jose, Judas, tan Simon? Ag ta manaayam ira diay agagi ton bibii?" Sikatoy ag da sirin sinisia. 4Inkuanen Jesus ed sikara, "Gagalangen na karaklan so sakey a propita, balet ag gagalangen na saray kabaleyan to kakanayon to tan anggan say dilin pamilya to." 5Kanyan ag to akagawad man na milagro. Anggaman ontan, intatapew toy lima tod pigaran mansasakit tan pinapaabig to ra. 6Mankelaw a maung lapud ag da panisiad sikato. Linman nambabangat si Jesus ed kaliber-liber iran bariod man. 7Tinawag to ray labinduan disipulo tan imbaki to ran sanderwa. Kasakbayan to ran imbaki, initdan to ray pakayarin mamaekal na saray maoges ya ispiritu 8tan binilin to ra, "Ag kayo manaawit na antokaman diad pampulong yo, likud labat ed baston. Ag kayo anggan manaawit na tinapay, bayung, o kuarta. 9Nayarin mansandalya kayo, tan duga lay sakey a kawes yo." 10Imbaga to nid sikara, "Manayam kid abung a pamatuloyan dad sikayo, anggad ag yo isiput ed saman a baley. 11No onsabi kayod pasen ya anggapoy toon mangawat o ondengel ed sikayo, taynan kid man tan pokpok yoy dabuk ed saray sali yo, a tanda na maoges a ginawa ra." 12Linma sirin iray labindua a nampulong na pampatauli da ray totoo ed saray kasalanan da. 13Dakel iray pinapaekal dan dimonyo ed saray totoon inaaponan. Dakel met iray mansasakit a pinopoyukan day larak, tan pinapaabig da ra. 14Nadngelan nen Ari Herodes ira yan amin ya agawgawa, lapud bantug lay Jesus. Wala ray totoon inkuanda, "Inmolin binmilay si Juan a Managbinyag! Sikaton makapanggagawa na ontan la ran milagro." 15Inkuan met na saray arum, "Si Elias ya." Wala ni ra ingey mangibabaga, "Sakey yan propita, a singa saray propita nen saman." 16Nen nadngel ya nen Herodes, inkuanto, "Si Juan yan impapotulan koy olo. Inmolid bilay!" 17Si Herodes so amaerel ed kinen Juan, insan to impaipriso. Ginawa to ya lapud kinen Herodias ya inamung to, anggaman ya asaway agi ton si Felipe. 18Ta amimpiga-pigan imbaga nen Juan ed kinen Herodes, "Sumpad ganggan so pangyaamung mod asaway agim!" 19Kanyan ansakit so linawa nen Herodias ed kinen Juan. Labay to ni ingen a papatey, balet ag to ya nagawaan lapud kinen Herodes. 20Antakot nen Herodes si Juan, ta amta to a maung tan masanton too, kanyan iyaagel to. Labalabay ton dengelen si Juan, anggaman a saray ibabaga to et ag makapareen na isip to. 21Sinmabin siansiay pankanawnawa nen Herodias nen nantaryay Herodes ed inkianak to. Inimbitaan nen Herodes iray mambebembay ambelat iran betang ed gobirno, saray opisyal da ray sondalo, tan saray manonan totood Galilea. 22Namparontal so marikit ya anak nen Herodias tan sinmayaw. Alay liket nen Herodes tan saray sangkaili to diad impambantay da. Kanyan inkuan na arid samay marikit, "Kerew kad siak na antokaman a labay mo et iter kod sika." 23Sinambaan to nin inkuan, "Iter kon iter ed sikay kerewen mo, anggan say kapaldua na nanarian ko!" 24Pinmaway natan imay marikit tan intepet tod ina to, "Antoy kerewen ko?" "Say olo nen Juan a Managbinyag," ebat nen ina to. 25Amawil a tampol imay marikit ed ari, insan inkuanto, "Labay ko komun a diad sayan bekta, iter yod siak a walad bandihado so olo nen Juan a Managbinyag!" 26Naermenan a maung so ari, balet ag to nayarian a pabaingan imay marikit lapud walay samban ag to nabenegan ed arap na saray sangkaili to. 27Kanyan angiganggan na sakey a guardian mangalay olo nen Juan. Linmad prisowan imay guardia tan pinutolan toy olo si Juan. 28Pinmawil ya awit toy olon akaiyan ed bandihado, insan to inyawat ed samay marikit. Say marikit ed satan inter tod kinen ina to. 29Nen akabatan ya na saray disipulo nen Juan, nila ran inala so bangkay to tan impompon da. 30Pinmawil iray apostol ed kinen Jesus tan insalaysay dad sikatoy amin a ginagawa tan imbabangat da. 31Diad gaway karakel na totoon onsasabi tan onsisiput, ag naarap nen Jesus tan saray disipulo to so mangan. Kanyan kuantod sikara, "Onla tayod sakey a pasen a pakapambukbukoran tayo, ta pian makapampainawa kayoy daiset." 32Nambaloto ran linmad sakey a pasen ya ag natotoowan. 33Anggaman ontan, dakel iray akaimanod intaynan da tan abirbir da ra. Kanyan saray totoon nanlapud amin a baley mambabtik iran linmad lugar ya arapen nen Jesus tan saray disipulo to, tan akaona ni ran sinmabid man. 34Kasakbit nen Jesus, anengneng toy dakerakel a totoo. Kaskasian to ra, ta singa ra karniron anggapoy pastol. Binangatan to ra sirin na nambabangil a bengatla. 35Nen onngangarem la, inasinggeray disipulo to tan inkuanda, "Ag natotoowan yan pasen, insan onseselek lay agew ni met. 36Ibakim la ray totoo a manaliw na kanen da diad kaliber-liber iran bario tan baley." 37Inmebat si Jesus, "Sikayo ingey mangiter na kanen da." "Say labay mon ibaga," kuanda, "onla kamin manaliw na tinapay a mambili na duan lasus a dinario ya iter min kanen da?" 38"Pigaray awit yon tinapay? Lakayo pa ta nengneng yo," inkuantod sikara. Nen anengneng da inkuanda, "Walay limaran tinapay tan duaran sira." 39Ingganggan nen Jesus iray disipulo to a pantitiponen ya agrupo-grupo tan payorungen dad karikaan iray amin a totoo. 40Kanyan amongkumongkug ya inmiirung iray totoo. Wala ray grupon sanlalasus, wala met iray sanlilimamplo. 41Insan inala nen Jesus ira may limaran tinapay tan duaran sira, tinmangay ed tawen, tan akisalamat ed Dios. Pinipisag to ra may tinapay tan inter to rad saray disipulo to, ta ibunog dad saray totoo. Ontan met, inaapag tod sikaran amin ira may duaran sira. 42Angan iran amin tan napsel ira. 43Nen tinipon da ray disipulo so kera-keran tinapay tan sira, napnoy labinduan tiklis. 44Diad saray angan, liman libo la ray lalaki. 45Pinalogan a tampol nen Jesus ed baloto iray disipulo to tan pinaona to ran binmaliw ed Betsaida, legan ton pasisiputen iray totoo. 46Nen apasiput to la ray disipulo to, linmad nipokdul a pasen tan nampikasi. 47Nen labi la, wala nid pegley na dayat so baloton niloganan da ra may disipulo, balet bukbukor nen Jesus ed sakbit. 48Anengneng ton naiirapan a mansasakay iray disipulo to, ta susubaen day dagem. Nen palbangon la, tinombuk ira nen Jesus a nanakar ed tapew na danum. Labsanan to ra lawari, 49balet anengneng dan manaakar ed tapew na danum. Abaloan dan anyani, kanyan inmeyag irad takot da. 50Ataktakot iran amin diad impakanengneng dad sikato. Balet tampol ya inkuantod sikara, "Pakpel yoy loob yo, ta siak ya. Ag kayo natatakok!" 51Akilogan ed kawalaan dan baloto. Kabebekta, tinmonda may maksil a dagem. Nikelawan a maung iray disipulo, 52ta ag da atalusay kabaliksan na impamarakel nen Jesus na tinapay; ag natokur na kakabatan da. 53Binmaliw irad dayat tan kasakbit dad Genesaret, diman da insarsar so baloto. 54Abirbir na totoon tampol si Jesus. 55Kanyan binmatik iran linma ed saray kaliber-liber a pasen, tan intombuk dad kinen Jesus iray ag makayarin walad dokulan diad inerman a narengelan dan kawalaan to. 56Diad inerman a nila ton bario, baley, o kaalogan, saray totoo inawit dad plasa ray mansasakit da, tan akikasi rad sikaton pariwit toy anggan saloy na kawes to. Inmabig iray amin ya akariwit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\