MARCOS 7

1Nantitipon ed kawalaan nen Jesus iray Pariseo tan pigaran iskriba a nanlapud Jerusalem. 2Naimano ra a pigarad saray disipulo to so mangakan a marotak so lima ra, lapud ag ira nanoras onung ed kaogaliyan na saray Judio. 3Ta amin da ray Judio, lautlad saray Pariseo, et ag ira mangan no ag ni ra nanoras na lima ra, onung ed kaogaliyan ya impabangon na saray lalaki ra. 4No manlapu ra tindaan, ag ira mangan na antokaman no ag da ni naorasan. Dakdakel ni so abangonan dan bangat na lalaki ra, a singa say panagoras na saray losur, boyug, gansan yaung, tan dokulan. 5Kanyan tinepet na saray Pariseo tan saray iskriba ed kinen Jesus, "Akin et ag oonuren na saray disipulom so bangat ya impabangon da ray lalaki tayo, ta mangakan iran ag ni nanoras na lima ra?" 6Inmebat si Jesus ed sikara, "Duga so imbaga nen Isaias nipaakar ed sikayo. Mansimpisimpitan kayo, onung na insulat to: 'Inkuay Dios— Gagalangen ak na sarayan totoo diad panamegley na bibil da; balet diad tuay tua, arawrawid siak so puso ra. 7Kanyan say pangidadayew dad siak anggapoy kana, ta anggan saray ganggay too gagawaen dan ganggay Dios ira!'" 8Insan kuanen Jesus, "Palpaolyan yoy ganggan na Dios, oonuren yo balet so tinawir yo ran bangat na too." 9Intuloy nen Jesus, "Masilib kayon mangipaliis na ganggay Dios, pian naonur yoy bangat yon dili. 10Singa satan, imbaga nen Moises, 'Igalang moy amam tan inam,' tan, 'Nakaukolan ya ompatey so siopaman a mampaoges ed ama o ina to.' 11Balet ibabangat yo a no ikuay sakey a too ed ama to odino ina to, 'Antokaman a nayarian kon itulong ed sikayo so Korban' (kabaliksan to yay innunot ed Dios), 12ag to la nakaukolan so ontulong ed ama odino ina to. 13Ditan la nanengneng a gagawaen yon andikabaliksan so salitay Dios lapud bangat ya ipapatawir yod amin. Tan amayamay ni ray onyan gagawaen yo." 14Pinaasingger lamet nen Jesus iray totoo tan inkuantod sikara, "Dengel kayon amin tan talusan yoy ibagak. 15Aliwan say onloob no ag ingen say ompaway ed too so mandotak ed sikato." 17Tinaynan nen Jesus iray totoo tan nen akaloob lad abung, tinepet da ray disipulo to so nipaakar ed sayan alimbawa. 18Inkuanen Jesus ed sikara, "Anggapo ta niy pakatalus yo met? Ag yo ta amta ya ag mandotak ed too so kakanen to, 19ta ag onlad puso to, no ag ingen diad eges to, insan ompaway met lamlamang?" (Diad impangibaga nen Jesus na onya, impakabat to a nayarin kanen so antokaman a nakan.) 20Impatombuk to ni, "Say mandotak ed too say ompaway a manlapud sikato. 21Ta manlapud otel na pusoy too iray maoges a kanunotan, pilalawanan, panagtakew, panagpatey, 22pikakaloguran, panagagom, tan amin iray kaogsan a singa panagsaol, panaggaway karumsisan, panagimon, panagpaoges ed kaparan too, panagpaatagey na linawa, kaambagelan. 23Diad pusoy too so panlalapwan da ra yan amin, tan sikaray mandotak ed sikato." 24Tinmaynan diman si Jesus tan linmad pasen ya asingger ed saray siudad na Tiro tan Sidon. Akipundod man ed sakey ya abung. Anggaman a labay ton anggapo komuy makaamtan wadman, siansian akabatay totoo. 25Ta say insabi to so abalitaan na sakey ya ina a walay anak ton ogaw a biin inaponay maoges ya ispiritu. Dinago ton tampol si Jesus tan dinmakmomod arap to. 26Griega yan bii tan nianak ed Fenicia, sakey baley ed Siria. Akikasid kinen Jesus a paekalen to la komun so dimonyo walad anak to. 27Imbaga nen Jesus ed sikato, "Paolyan mo pa nin napesel iray ogogaw, ta ag nepeg ya alaen so kakanen da insan ibontuk ed saray aso." 28Inmebat may bii, "Tua tan Katawan, balet saray ason walad silong na lamisaan mangakan ira na ibung da ray ogogaw." 29Kanyan inkuanen Jesus ed sikato, "Lapud sayan imbalikas mo, nayarian mo lay onsempet. Pinmaway lay dimonyo ed anak mo." 30Sinmempet imay bii tan asabian toy anak ton mareereen ya akarokul, ta tinaynanan lay dimonyo. 31Diad impawil nen Jesus ed Dayat na Galilea a nanlapud lugar na Tiro, dinmalan ed Sidon tan Decapolis. 32Inyasingger na pigaran totoo ed kinen Jesus so sakey a toon telek tan ataata, tan akikasi rad sikato ya itapew toy lima tod saman a laki. 33Inyarawi nen Jesus ed karaklan imay laki. Nen siksikara lan dua, inseksek to ray tamoro tod saray layag to may telek. Insan linmukda tan diniwit toy dila na laki. 34Tinmangay si Jesus ed tawen, inmingas na araldalem, tan inkuanto, "Ephphatha," a kabaliksan toy, "Lokas ka!" 35Akadngel a tampol nakal so panaataata to, tan akapansalitay maptek. 36Binilin nen Jesus iray totoon ag da ya totongtongen ed siopaman, balet no panoy impangisebel to ed sikara, diman linmoor so impangibawag da. 37Ontan lay pankelaw da ray akadngel ed sayan balita tan inkuanda, "Agaylay abig na amin a gagawaen to! Iitdan toy pakadngel iray telek, tan pakasalita iray emel!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\