MARCOS 8

1Kalabas na pigaran agew, nantitipon lamet iray dakerakel a totoo. Lapud anggapoy naakan da, tinawag nen Jesus iray disipulo to tan inkuantod sikara, 2"Nakakasian ko ra yan totoo, ta taloy agew lan kaibak ira et anggapoy naakan da. 3No pasempeten ko ran narasan, naelew irad dalan. Wala pa ni met iray nanlapud arawi." 4Inkuanda ray disipulo, "Iner ed sayan kalawakan so napangalaan na ondugan ipakan ed ontan lan karakel na totoo?" 5"Pigaray tinapay yo?" tinepet nen Jesus ed sikara. "Pitora," ebat da. 6Si Jesus pinayorung tod dalin iray totoo. Inala to may pitoran tinapay, akisalamat ed Dios, pinipisag to ra, insan to ra inter ed saray disipulo to, ta ibunog da. Imbunog da ra sirin ed saray totoo. 7Wala met so pigaran ankelag a sira ra. Akisalamat lamet ed Dios si Jesus, insan to met impaibunog ed saray totoo ira may sira. 8Angan iran amin tan napsel ira. Nen tinipon day kera-keran tinapay, napnoy pitoran tiklis. 9Sakey ya apat a libon totoo ray angan. Pinasempet to la ra nen Jesus. 10Sikato balet linmogan ed baloto a kaiba to ray disipulo to, tan linma rad lugar a tatawagey Dalmanuta. 11Wala ray Pariseo a sinmingger ed kinen Jesus tan akisangsangan irad sikato. Labay dan suboken, kanyan kinerew dan manggaway sakey a milagron manlapud tawen. 12Inmingas na araldalem si Jesus, insan inkuanto, "Akin et mananap na milagro ray totood sayan panaon? Ibagak ed sikayo, ag ira naitdan na antokaman a milagro!" 13Tinaynan to ray totoo, linmogan ed baloto, insan binmaliw. 14Alingwanan na saray disipulo so nambalon na tinapay. Saksakey so tinapay a walad baloto. 15Binilin nen Jesus iray disipulo to, "Manasikaso kayo! Alwaran yoy libadura na saray Pariseo tan say libadura nen Herodes." 16Nantotongtongan ya na saray disipulo. Inkuanda, "Imbaga to ya, ta ag itayo nambalon na tinapay." 17Amta nen Jesus so pantotongtongan da, kanyan tinepet to, "Akin et pantotongtongan yoy ag yo impanbalon na tinapay? Ag yo ni natebek o natalusan? Inmawet ta so puso yo? 18Walay mata yo, ag kayo makanengneng? Walay layag yo, ag kayo makadngel? Alingwanan yo ta la 19may impampipisag koy limaran tinapay a kinan na liman libon totoo? Pigaran tiklis so kera-keran atipon yod saman?" "Labindua," inkuanda. 20"Nen pinipisag ko may pitoran tinapay a kinan na apat a libon totoo, pigaran tiklis so atipon yod saman?" tinepet tod sikara. "Pitora," kuanda. 21"Et ag yo ni natalusan?" tinepet nen Jesus ed sikara. 22Sinmabid Betsaida si Jesus tan saray disipulo to. Inyasingger na pigaran totoo ed kinen Jesus so sakey a lakin bulag, tan kinerew dad sikato a diwiten to. 23Intabin nen Jesus imay bulag tan impaway tod baley. Nilukdaan nen Jesus iray mata to may laki tan intapew tod sikato ray lima to, insan tinepet to, "Walay nanenengneng mo?" 24Kinmonineng imay bulag tan inkuanto, "Makanenengneng ak na totoo, balet singa ra kakiewan a manaakar." 25Intapew lamet nen Jesus iray lima to ed saray mata to may laki. Innengneng ton maung natan iray mata to. Pinmawil so pakanengneng to, tan linminew lan amin ed saray mata to. 26Pinasempet la nen Jesus tan binilin to, "Ag ka la onsasamar ed baley." 27Linmay Jesus a kaolup to ray disipulo to ed saray bario na Cesarea na Filipos. Nen wala rad dalan tinepet tod sikara, "Siopa ak, onung na ibabagay totoo?" 28Inmebat irad sikato, "Wala ray mangibabagan sika si Juan a Managbinyag. Ibabagay arum a sika si Elias; wala met iray mangibabagan sakey ka ed saray propita." 29"Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak?" tepet tod sikara. "Sika so Cristo," ebat nen Pedro. 30Insan to ra binilin, "Ag yo ibabagad siopaman no siopa ak." 31Nanlapud saman, impakabat nen Jesus ed saray disipulo to a say Anak na Too et nepeg a manirap a maung; ag awaten na saray mamatakken na baley, saray manonan papari, tan saray iskriba; papatey da ni, balet onolid bilay kasumpal na taloy agew. 32Malinlinew so impangibaga to ya ed sikara, kanyan si Pedro inyarawi toy daiset si Jesus tan nansalitaan to. 33Balet imbeneg nen Jesus tan inarap to ray disipulo, insan to nampasnukay Pedro. Inkuanto, "Arawi kad siak, Satanas! Say labay na too so nununoten mo, aliwan say labay na Dios." 34Pinaasingger natan nen Jesus iray totoo tan saray disipulo to. Inkuanto, "Siopamay malabay ya ontombuk ed siak, nakaukolan a lingwanan toy sikaton dili, sakbaten toy krus to, insan ontombuk ed siak. 35Ta naandiay bilay so toon mangilaban na bilay to; balet nilaban so toon mangiter na bilay to makasengeg ed siak tan say Maung a Balita. 36Antoy nagonggona na sakey a toon nakayaryan toy intiron mundo, no naandi lamlamang so bilay to? 37Anggapoy nibayar na too a pamapawil toy bilay to! 38Kanyan siopamay mangibaing ed siak tan saray salitak ed sayan panaon a makasalanan tan ag mamirbir ed Dios, sikato met so ibaing na Anak na Too, no onla dian ompawil a kataruk toy kagalangay Ama tan kaiba to ray masanton anghil."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\