MARCOS 9

1Inkuan ni nen Jesus ed sikara, "Tandaan yo ya! Walad sikayo ray ag ompatey anggad ag da nanengneng so Panariay Dios a napnoy pakayari." 2Kasumpal na anem agew, intagar nen Jesus iran talo labat di Pedro, Santiago, tan Juan, insan tinmakdang ira ed atagey a palandey. Nen wadman ira, naimatunan da a naoman so nengneng nen Jesus. 3Sinmilesileng tan pinmotipoti so kawes to; anggapoy pumepesak a makapapotiy kawes a singa poti to. 4Insan anengneng na sarayan taloran disipulo si Elias tan si Moises a mitotongtong irad kinen Jesus. 5Inkuanen Pedro ed kinen Jesus, "Maistro, maung a wadya itayo. Manggawa tayoy taloran ayaman: sakey so para sika, sakey so para si Moises, tan sakey so para si Elias." 6Lapud baleg a takot da ra may taloran disipulo, ag amta nen Pedro so ibabaga to. 7Walay lorem a linmesa tan tinarungan to ra. Insan walay bosis a nanlapud lorem a kuanto, "Sikato yay inararok ya Anak—dengel kayod sikato!" 8Kabebekta linmingaw ira may disipulo ed kaliber-liber, et anggapo lay anengneng da no ag si Jesus labat. 9Nen onlalasur iran nanlapud palandey, binilin ira nen Jesus ya ag dan balut ibabalita so anengneng da, anggad ag ni inmolid bilay so Anak na Too. 10Inonur day bilin to, balet nantetepetan ira no antoy kabaliksan na kiolid bilay. 11Tinepet dad sikato, "Akin et ibabaga da ray iskriba a nakaukolan ya ononan onsabi ni diay Elias?" 12Inmebat ed sikara, "Tua ya ononan onsabiy Elias tan pasimbaloen ton amin iray bengatla. Balet akin et ibabagay Masanton Sulat a mapalaloy kairapan na Anak na Too tan nabalaw-balaw? 13Kuankod sikayo balet a wadya lay Elias, tan ginawa na totood sikatoy labalabay da onung na ibabagay Masanton Sulat nipaakar ed sikato." 14Kasempet da, anengneng day amayamay a totoon akamokut ed saray disipulon atilak. Misasangsangan iray iskriba ed sarayan disipulo. 15Kanengneng na saray totoo ed kinen Jesus, nikelawan ira. Inabet da, insan da imbano. 16Tinepet nen Jesus ed sikara, "Antoy pisasangsangan yod sikara?" 17Inmebat so sakey ed saramay akamokut, "Maistro, inyakar kod sikara yay anak kon laki lapud inaponay maoges ya ispiritu tan ag makasalita. 18Kapag pasigien na ispiritu ya inmapon ed sikato, natumba tan mamboraboray songut to. Manngalngalatenget iray ngipen to, insan mampatalker so intiron laman to. Kinerew kod saray disipulom a paekalen da so maoges ya ispiritu balet ag da nayarian." 19Inkuanen Jesus ed sikara, "Agaylay ag yo panisiad Dios, sikayon totood sayan panaon! Anggad kapigan kasiy piolup-olup kod sikayo? Anggad kapigan kasiy pananos kod sikayo? Iyakar yo pa dia tay ogaw." 20Inyasingger da sirin imay ogaw ed sikato. Kanengneng na maoges ya ispiritud kinen Jesus, pinatayegteg to may ogaw. Niparugsod dalin, insan nantolin-tolin tan nambora–boray songut to. 21"Panoy kabayag lan inaponay ispiritun maoges?" tinepet nen Jesus ed ama na ogaw. "Nanlapu lad ogaw ni," ebat to may ama. 22"Naynay ya ibontuk na ispiritun maoges ed apoy tan danum, ta labay ton pateyen. No walay nayarian mon gawaen, kasian tan tulongan mo kami!" 23Inkuanen Jesus, "On, no sikan dili et nayarian mo! Siopamay manisia, nayarian ton gawaey amin a bengatla." 24Inmebat a tampol na makmaksil imay ama na ogaw, "Manisia ak, balet kulang ni. Aruman mo pa!" 25Nen anengneng nen Jesus a pinasia lay totoon ondarago, ingganggan tod ispiritun maoges, "Ispiritun managpaemel, iganggan kod sikan ekal kad satay ogaw, tan ag ka lan balut ompapawil ed sikato!" 26Inmakis na ampaipait imay maoges ya ispiritu, tan pinatayegteg to may ogaw, insan inmekal. Nagmaliw a singa bangkay imay ogaw, kanyan inkuan da ray karaklan, "Inatey la!" 27Balet inala nen Jesus imay ogaw ed lima tan inibaan ton binmangon, et inmalagey. 28Nen linmoob si Jesus ed abung, maamut a tinepet na saray disipulo to, "Akin kasi et ag mi napaekal imay maoges ya ispiritu?" 29Inmebat si Jesus ed sikara, "Saman a klasi na ispiritu, ag napapaway no ag dia labat ed panamegley na pikakasi." 30Tinaynan da man a pasen tan dinmalan irad Galilea. Ag labay nen Jesus a nakabatan na totoo no iner so kawalaan to, 31lapud ibabangat tod saray disipulo to, "Niawat so Anak na Too ed lima da ray totoon mamatey ed sikato, balet onolid bilay kayariy taloy agew." 32Ag atalusan ya na saray disipulo to, balet antakot dan osisaen ed sikato. 33Linma rad Capernaum. Nen wala rad loob na abung tinepet nen Jesus ed saray disipulo to, "Anto may pansasangsangan yod dalan?" 34Ag ira inmesel, lapud say pansasangsangan da et no siopay manona ed sikara. 35Inmirung si Jesus tan tinawag to ray labinduan disipulo, insan kuantod sikara, "Siopamay labay to so walad onaan, mampaonur tan manlingkur ed amin." 36Tinawag toy sakey ya ogaw tan pinaalagey tod pegley da. Inampupo to tan kuantod saray labinduan disipulo, 37"Siopamay mangawat ed sakey a singa sayan ogaw lapud siak awaten to ak; tan siopamay mangawat ed siak, aliwan siak labat lay awaten to, no ag ingen pati say angibakid siak." 38Inkuanen Juan ed kinen Jesus, "Maistro, akanengneng kamiy sakey a toon mamapaekal na saray dimonyo ed ngaran mo. Binano mi, lapud ag kabyangan na olupan tayo." 39Balet kuanen Jesus, "Ag yo babanoen, ta anggapoy toon manggaway milagrod ngaran ko, insan pansalitaan to ak a tampol na maoges. 40Ta say ag onsumpad sikatayo, kaiba tayo. 41Tandaan yo ya! Siopamay mamainom na danum ed sikayo lapud mananombuk kayo nen Cristo, walay awaten ton awaten a tumang to." 42"Magmaung nin bitinay baleg a gilingan so beklew na sakey a too insan ibontuk ed dayat, nen say sikato so pansengegay pankasalanan na sakey ed sarayan ogogaw a manisiad siak. 43Potut moy limam no sikatoy pansengegay pankasalanan mo. Magmaung nin onloob kad bilay a pokul so sakey a limam nen say duaray limam ya onlad impirno a kawalaay apoy ya ag balut naerep. 45Potut moy salim no sikatoy pansengegay pankasalanan mo. Magmaung nin onla kad tawen a saksakey so salim, nen say nibantak kad impirnon nantopag so salim. 47Sokit moy matam no sikatoy pansengegay pankasalanan mo, ta magmaung nin onloob kad Panariay Dios a bulag so sakey a matam nen say nibantak kad impirnon nantopag so matam. 48Diman, 'ag ompatey iray bigis a mankibkib ed sikara, tan ag naerep a balut so apoy.' 49"Ta say apoy linisan tan pasilengen toy balang sakey. 50Maung so asin, balet no tinmabang la, panoy pakapangipawil na gendat a taway to? Magmaliw kayo komun a singa kipapasen na asin et, diad ontan, mareen so panoolup yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\