MATEO 10

1Tinawag nen Jesus iray labinduan disipulo to, tan initdan to ray pakayarin mamaekal ed saray maoges ya ispiritu tan mamaabig ed saray sakit tan liliknaen. 2Nia so kangaranan da ray labinduan apostol: si Simon a tatawagey Pedro tan si Andres ya agi to; saray sanagin Santiago tan Juan ya anak nen Zebedeo; 3si Felipe tan si Bartolome; si Tomas, tan si Mateo a sumisingil na buis; si Santiago ya anak nen Alfeo, tan si Tadeo; si Simon a Patriota, tan 4si Judas Iscariote a pinmaway a traidor. 5Imbaki nen Jesus ira yan labindua tan onyay imbilin tod sikara: "Ag kayo oonla ed lugar da ray Hintil; ontan met ya ag kayo oonlad anggan anton baley da ray Samaritano. 6Laka yo ingen ed saray abalang a karnirod bansay Israel. 7Ipulong yod sikara, 'Asingger lay Panarian na tawen!' 8Paabig yo ray mansasakit tan pabilay yo ray inaatey. Paabig yo met iray akating tan paekal yo ray dimonyo. Angawat kayon anggapoy bayar, kanyan mangiter kayo met ya anggapoy bayar. 9Ag kayo mangibubulsa na balituk, pilak, o gambang a kuarta. 10Ag kayo met manaawit na bayung ed pambiahi yo, ni kawes, ni sandalya, ni anggan baston. Ta say kumikimey nepeg ya itdan na pambilay to. 11"No onsabi kayod sakey a baley o bario, mananap kayoy toon manepeg a pipundoan yo; miayam kayod sikato ya anggad ag yo itaynan ed saman a lugar. 12Kaloob yod sakey ya abung ikuanyo, 'Manari komuy kareenan ed sayan abung!' 13No manepeg iray totood saman ya abung, itilak yoy impaabet yon kareenan ed sikara; balet no ag da kayo awaten, babawi yo. 14No walad sikaray ag mangawat o ag ondengel ed sikayo, taynan kayod saman ya abung o baley tan pokpok yoy dabuk ed sali yo. 15Tandaan yo ya! Diad Agew na Okum, anlemew ni so dusa da ray taga Sodoma tan Gomorra nen saray taga satan a baley!" 16"Dengel kayo! Ibabaki ta kayon singa karniro ed pegley da ray asod katakelan. Nakaukolan a maalwar kayo a singa saray oleg tan mauyamo kayo a singa saray malapati. 17Manalwar kayo, ta wala ray totoon mangerel tan mangidalem ed sikayod korti. Siplatan da kayod saray sinagoga ra. 18Lapud itombuk yod siak, salaysayen da kayod arap na saray arari tan arum ni ran manoley, pian napaneknekan yod sikara ran saray Hintil so Maung a Balita. 19No iyakar da kayod korti, ag kayo mapaga no antoy ibaga yo, o no panoy pangibaga yo. Diad satan ya oras, onsabid kanunotan yoy ibaga yo. 20Ta aliwan sikayoy mansalita; say Ispiritu na Ama yo so mansalitad panamegley yo. 21"Papatey na saray totoo iray agagi ran dili. Papatey na saray kaamaan iray anak da; ontan met a labanan tan papatey na saray anak iray atateng da. 22Lapud itotombuk yod siak, bosulen kayoy amin a totoo. Balet nilaban so toon mansiansian anggad kasamputan. 23No pairapen da kayod sakey a baley, batik kayod sananey. Kuankod sikayo: kasakbayan a naakar yoy amin a baley na Israel, onsabi lay Anak na Too. 24"Anggapoy babangatan a palabsanan toy bumabangat to; anggapo met so aripen a palabsanan toy amo to. 25Kanyan masarag lan magmaliw so babangatan a singa say bumabangat to, tan say aripen a singa say amo to. No Beelzebul so ipangaran dad panguloy pamilya; nagkalalon aliwliway ipangaran dad saray kabyangan na pamilya to!" 26"Ag yo sirin tatakotan iray totoo. Anggapoy asakuban ya ag ompaway, tan anggapoy akaamut ya ag nakabatan. 27Say ibabagak ed sikayod ambilonget, olit yon maliwawa; tan say iyeesaes kod sikayo, ibando yon manlapud toktok na saray abung. 28Ag yo tatakotan iray mamatey na laman ya ag da balet napatey so kamarerwa. Say Dios so takotan yo, ta nayarian ton deralen ed impirno so kamarerwa tan laman. 29Nasaliw yoy duaran anuyaw na mamurmura, balet anggapoy anggan sakey ed sikara so napelag no ag iyabuloy na Ama yo. 30Anggan say buek na olo yo et abilang ira. 31Kanyan ag kayo natatakot, ta mabli kayo ni nen saray amayamay ya anuyaw!" 32"Siopamay mamirbir ed siak ed arap na saray totoo, birbiren ko met ed arap na Amak a walad tawen. 33Balet siopamay mangiborid siak ed arap na totoo, iborik met ed arap na Amak ed tawen." 34"Ag yo iisipen a linma ak dian mangiter na kareenan ed dalin. Andi! Linma ak dian awit koy ispada, aliwan say kareenan. 35Ta linma ak dian panlalabanen ko ray anak a lalaki tan saray kaamaan da, saray anak a bibii tan saray kainaan da, saray manugang a bibii tan saray katolangan dan bibii. 36Saray kalaban na sakey a too et saray kabyangan na pamilya to lamlamang. 37"Siopamay babaleg so panangaro tod ama o ina to nen say panangaro tod siak et ag manepeg ed siak. Ontan met, siopamay babaleg so panangaro tod anak ton laki o bii nen say panangaro tod siak, ag manepeg ed siak. 38Siopamay ag to sakbatey krus to tan ontombuk ed siak, ag manepeg a disipulok. 39Siopamay alablabas so pangaaro tod bilay to, nabalang to ni ingen; siopamay makabalang na bilay to nisengeg ed siak, naalmo to ni ingen." 40"Say mangawat ed sikayo awaten to ak met, tan say mangawat ed siak awaten to met so angibakid siak. 41Say mangawat ed sakey a propita, lapud inkapropita to, minabang ed tumang na saman a propita. Say mangawat ed maung a too, lapud inkamaung to, minabang ed tumang na saman a too. 42Tandaan yo ya! Say mangiter na anggan sakey a bason ambetel a danum ed sakey ed saray sankaabebaan a disipulok, lapud sikatoy disipulok, walay awaten ton awaten a tumang to."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\