MATEO 11

1Kasumpal a binilin nen Jesus iray labinduan disipulo to, tinmaynan ed saman a pasen tan linman nambabangat tan nampupulong ed saray baley ya asingger diman. 2Nen walad loob na prisowan si Juan a Managbinyag, nadngelan to ray gawgawa nen Cristo. Kanyan angibakiy Juan na pigaran disipulo to. 3Tinepet dad kinen Jesus, "Ibagam pad sikami: sika may aalagden min onsabi o manalagar kami niy sananey?" 4Inkuanen Jesus ed sikara, "Pawil kayod kinen Juan tan ibaga yoy narerengel tan nanenengneng yo: 5saray bulag makakanengneng ira, saray lopuy makakaakar ira, saray akating onaabig ira, saray telek mamakadngel ira, saray inaatey nabibilay ira, tan saray mairapbilay nipupulong ed sikara so Maung a Balita. 6Maliket so toon ag naekalay pananisia ed siak!" 7Nen ompapawil la ray disipulo nen Juan, nansalitay Jesus na nipaakar ed kinen Juan, "Nen linma kayod kalawakan, antoy getma yon nengnengen? Sakey a bolo ya ipapalig-palig na dagem? 8Anton talaga so labay yon nengnengen? Sakey a toon akakawes na marakep? Diad palasio kawalaan da ray akakawes na onya. 9Anton talagay labay yon nengnengen diman? Sakey a propita? On, kuankod sikayo: matalona nen say propita so anengneng yo. 10Ta nipaakar ed kinen Juan so ibabagay Masanton Sulat: 'Inkuay Dios, Niay managpulong ko; sikatoy ibakik ya onona nen sika a mangiparaay dalanen mo.' 11Tandaan yo ya! Si Juan a Managbinyag so sankatalonaan ed amin da ray totoon nianak, balet atagtagey ni so toon sankaabebaay pasen tod Panariay tawen. 12Nanlapud impampulong nen Juan a Managbinyag ya anggad natan, nanairapan a maung so Panariay tawen tan sasamsamen na masesebeg a totoo. 13Ta sinalita da ray propita tan say Ganggan nen Moises so nipaakar ed Panariay tawen, anggad insabi nen Juan. 14No panisiaan yo ra, si Juan so Elias a nipasakbay ya onsabi. 15Dengel kayo sirin, sikayo ran walay layag! 16"Antoy pangiparaan kod saray totood sayan panaon? Singa ra ogogaw a manyodyorung ed tindaan ya eeyagan da ray kagalaw da, 17'Tinogtogan mi kayoy sasayawan, ag ki met sinmayaw; angansion kamiy makapaermen, ag ki met inmakis!' 18Sinmabiy Juan, manaayuno tan ag oniinom na alak, balet ibabaga ra ya inaponay dimonyo. 19Sinmabiy Anak na Too, mangakan tan oniinom, balet kuanda, 'Nengneng yo yan too! Masiba tan mainom na alak, tan kakaaro to ray sumisingil na buis tan saray makasalanan!' Anggaman ontan, diad saray gawgawa so pakapatnagan a tua so kakabatay Dios." 20Insan ginapoan nen Jesus a nampasnukan ira may baley a nanggagawaan toy karaklan na saray milagro to, lapud ag da ni binenegan iray kasalanan da. 21"Pakaskasi ka, Corazin! Pakaskasi ka met, Betsaida! Ta no dimad Tiro tan Sidon so akagawaan na sarayan milagro, abayag la ra komuy taga diman a nankawes na sako tan nampulapol na dapul ed laman da, a pakanengnengay impangibeneg dad saray kasalanan da! 22Tandaan yo sirin a diad Agew na Okum, anlemlemew so dusa da ray taga Tiro tan Sidon nen say sikayo! 23Tan sika, Capernaum, labay moy niatagey ya anggad tawen? Nibantak ka ni inged impirno! Ta no agawa komun ed Sodoma ray milagron agawad sika, wala nin anggad natay Sodoma! 24Tandaan mo sirin, a diad Agew na Okum, anlemlemew so dusa na Sodoma nen say sika!" 25Inkuanen Jesus ed satan, "Misasalamat ak ed sika, Ama, Katawan na tawen tan dalin, ta inyamut mo ra yan bengatla ed saray makabat tan makatalus, tan impaamtam ed saray totoon mapaabeban singa saray ogogaw. 26On, Ama, agawa ya ta sikatoy nilabay mo. 27"Inter na Amak ed siak iray amin a bengatla. Anggapoy mikabat ed Anak likud ed Ama; anggapoy mikabat ed Ama likud ed Anak tan saray labay a pangipakabatan na Anak. 28"Dago kayod siak, amin yon nakekesawan ed panaawit yoy ambelat, ta pampainawaen ta kayo. 29Sakbat yoy pakok tan manaral kayod siak, ta mauyamo tan mapaabeba ak, et makapampainawa kayo. 30Ta mainomay so ipasakbat kod sikayo, tan anlemew so ipaawit kod sikayo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\