MATEO 12

1Aminsan ya Agew na Panagpainawa, ondadalan ed katrigowan si Jesus tan saray disipulo to. Lapud narasan ira, nanaala ra may disipulo to na bungay trigo tan kinokotim da. 2Nen anengneng na saray Pariseo a gagawaen da ya, inkuandad kinen Jesus, "Nengneng moy gagawaen da ra tay disipulom. Sebel itan no Agew na Panagpainawa!" 3Inmebat si Jesus, "Ag yo ta nin balut abasa so ginawa nen David nen sikato tan saray kakaiba to et narasan ira? 4Linma rad abung na Dios tan kinan da may tinapay ya imbagat ed Dios. Sumpad Ganggan a kanen da man a tinapay, ta saray papari labat so nayarin mangan ed saman. 5O ag yo ta ni abasan balut ed Ganggan nen Moises a no Agew na Panagpainawa saray paparid Timplo et onsusumpa rad igaganggay Agew na Panagpainawa? Et ag da met ya pankakasalanan! 6Kuankod sikayo a wala diay lalon makapanyari nen say Timplo. 7Ag yo komun imbaga a mankakasalanan iray anggapoy kasalanan no amta yo labat so kabaliksan na ibabagay Masanton Sulat, 'Panangasi so labay ko, aliwan say bagat.' 8Ta say Anak na Too so Katawan na say Agew na Panagpainawa." 9Inmalis si Jesus tan linmad sakey a sinagoga. 10Walad may lakin aparalisis so sakey a lima to. Wala ra met dimay pigaran totoo a labay dan idalem si Jesus kanyan tinepet da, "Sumpa kasid Ganggan so panambal no Agew na Panagpainawa?" 11Inmebat si Jesus, "Panon no wala bilang so karniro na sakey ed sikayo a naplag ed bobun no Agew na Panagpainawa? Ag yo kasi agwaten? 12Lalon mabli niy too nen say karniro, andi ta? Kanyan iyabuloy sirin na Ganggan a manggawa tayoy kamaungan no Agew na Panagpainawa." 13Insan kuanen Jesus ed samay laki, "Iyonat moy limam." Inyonat toy lima to, et inmabig tan nagmaliw a singa samay sakey a lima to. 14Tinmaynan ira may Pariseo tan implano ra no panoy pamatey dad kinen Jesus. 15Nen akabatan nen Jesus yan plano ra, tinmaynan diman. Amayamay iray totoon akilad sikato. Pinaabig to ray amin a mansasakit, 16balet binilin to ran ag da ibabalitad anggan siopa so nipaakar ed sikato. 17Agawa ya pian napatway imbaga nen propita Isaias: 18"Sava so aripen ko a pinilik, sikatoy inarok tan pakaliliketan ko. Iter koy Ispirituk ed sikato, tan sikatoy mangipakabat na katonungan ed amin a katoowan. 19Ag to oningal o misangsangan, ag mambando ed saray dalan. 20Ag to poteren so pikewet a tanobung, odino erepey makuykuyep lan lamparaan. Manseet ya anggad napanalo toy inkatonung: 21tan sikatoy panilaloan na amin a katoowan." 22Inyakar dad kinen Jesus so sakey a lakin bulag tan ag makasalita lapud inaponay dimonyo. Pinaabig nen Jesus, kanyan makanengneng tan makatongtong la. 23Mankelaw iray amin a totoo tan inkuanda, "Sikato la ya kasiy Anak nen David?" 24Balet nen nadngel ya na saray Pariseo inkuanda, "Napapaekal to ray dimonyo lapud si Beelzebul a prinsipi na saray dimonyo et initdan toy pakayari." 25Amta nen Jesus so walad isip da, kanyan inkuantod sikara, "Ag mambayag so nanarian a pankokolkolay totoo ya apagen. Ontan met ya ag mansiansia so balang baley o pamilya a naapag-apag tan manlalaban iray kabyangan to. 26No si Satanas so mamapaekal ed kinen Satanas, lalabanan toy sikaton dili! Panon a mambayag so nanarian to? 27No kuanyon mamapaekal ak na saray dimonyo lapud pakayarin iiter nen Beelzebul ed siak, siopa sirin so mangiiter ed saray disipulo yo na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo? Saray dilin disipulo yoy mamapaneknek a nalilingo kayo! 28Say Ispiritu na Dios so mangiiter ed siak na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo, tan sikato yay mamapaneknek a sinmabi lad sikayoy Panariay Dios. 29"Anggapoy makaloob a mantakew ed abung na toon mabiskeg, likud no baluren to ni kasakbayan ton takewan. No abalur to la, sikato labat so pakaloob tod abung a mantakew. 30"Siopamay ag ontombuk ed siak, onlaban lamlamang ed siak. Siopamay ag mangibad siak a mansinup, mambuyak lamlamang. 31Kanyan kuankod sikayo: napirdonay amin a kasalanan na too tan amin a maoges a lalabiren to balet ag balut napirdona so toon manlabir na bengatlan sumpad Ispiritu Santo. 32Napirdona so toon manlabir na bengatlan sumpad Anak na Too; balet ag napirdona so toon manlabir na bengatlan sumpad Ispiritu Santo, natan o diad arapen a panaon." 33Maung so bungay kiew no maung so sengeg to; makapoy so bungay kiew no makapoy so sengeg to. Diad bunga so pakabirbiran no maung o makapoy so sakey a kiew. 34Apoliyan kayon talagay oleg! Panon kayon makapansalitay maung no maoges kayo? Ta manlapud puso so ibalikas na sangi! 35Maung so manlapud maung a too, lapud napnoy puso to na kamaungan. Maoges so manlapud maoges a too, lapud napnoy puso to na kaogsan. 36"Kuankod sikayo: no onsabiy Agew na Okum, ebatan na balang sakey so imbolus ton salita ya anggapoy kakanaan. 37Ta diad saray salitam so pakapirdonay kasalanan mo, tan diad saray salitam so pakasintinsiaan moy dusa." 38Wala ray pigaran iskriba tan Pariseo a nankuan, "Maistro, labay min naimatunan a manggawa kay milagro." 39Inmebat si Jesus, "Agaylay kaogsan na totood sayan panaon! Anggapoy pananisia rad Dios! Onkekerew kayoy milagro, anto? Anggapoy milagron naimatunan yo no ag say milagro nen propita Jonas. 40No panoy impanayam nen Jonas a taloy agew tan labi ed dalem na eges na balbaleg a sira, ontan met so panayam na Anak na Too a taloy agew tan labi diad dalem na dalin. 41Diad Agew na Okum onalagey iray taga Ninive tan akusaen da kayo, ta nansibkelan da ray kasalanan da nen nadngel dan nampulong si Jonas. Balet kuankod sikayo a wadyay lalon makapanyari nen si Jonas! 42Diad Agew na Okum onalagey so Riyna Seba tan akusaen to kayo, ta nanlapud arawdawin pasen ya ondengel labat ed kakabatan nen Solomon. Balet kuankod sikayo a wadyay lalon makapanyari nen si Solomon!" 43"No ompaway ed sakey a too so maoges ya ispiritu, mananap na amagan pasen a pampainawaan to. No anggapoy naalmo to, 44ikuantod sikaton dili, 'Ompawil ak ed abung kon tinaynan ko!' Ompawil sirin tan naalmoan to ya anggapoy manaayam, malinis, tan masinup. 45Onlad satan a mangawit na pitoran ispiritu a lalon maoges nen say sikato, tan kaiba to ran manayam diman. Lalon maoges so kipapasen to yan too nen say gendat. Onya met so pagmaliwan da ray maoges a totoo ed sayan panaon." 46Mansasalita niy Jesus nen sinmabiy ina to tan saray agagi ton lalaki. Nanalagar irad arapay abung, ta labay dan pitongtongay Jesus. 47Inkuan na sakey ed saray totoon wadman, "Wadyay inam tan saray agagim a lalaki. Wala rad paway a manaalagar, ta labay da ka konon pitongtongan." 48Inmebat si Jesus, "Siopay inak ? Siopa ray agagik?" 49Insan to intoro ray disipulo to tan inkuanto, "Niay inak tan saray agagik! 50Ta siopamay manggaway linawa na Amak a walad tawen, sikatoy agik, sikatoy inak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\