MATEO 13

1Diad saman lamlamang ya agew pinmaway ed abung si Jesus tan inmirung ed gilig na dayat. 2Minongkug na amayamay a totoo, kanyan linmogan ed sakey a baloto tan diman lay inirungan to. Balet walad gilig na danum iray totoo. 3Dakerakel a bengatla so sinalita nen Jesus ya imparalan ed alimbawa. Inkuanto: "Walay sakey a dumaralus a linman nampasek. 4Nen mansisibwag wala ray ilik a dinmapod gilig na dalan. Sinmabi ray manok ya atap tan tinotoktok da ra may ilik. 5Saray arum ya ilik dinmapod dalin a batoy dalem to. Lapud kinaraiset tan kinaimpis na dalin, tinmubo ran tampol. 6Balet nen atagey lay agew, nalnes tan amagaan ira lapud ataptapew iray lamut da. 7Saray arum ya ilik dinmapo rad dalin a tutuboay dikarikan masabit. Nen baleg la ra may dikarikan masabit, pinatey da ra may tinmubon ilik. 8Wala met iray ilik a dinmapod mabonan dalin tan nambunga ra. Wala ray nambungay sanlalasus, wala ray sananemaplo, tan wala met iray santatalomplo." 9Insan kuanen Jesus, "Dengel kayo sirin, sikayo ran walay layag!" 10Sinmingger iray disipulo ed kinen Jesus tan tinepet da, "Akin et ipaparalan mod alimbaway ibabagam ed sikara?" 11Inmebat si Jesus, "Niiter ed sikayoy pakaamta ed saray bengatlan nipaakar ed Panariay tawen, balet andid sikara. 12Ta say toon wala to naitdan ni, pian nawalaan na masoluk; balet say anggapo to, naala ni so anggan dagdaiset a walad sikato. 13Say makasengeg no akin et ipaparalan kod alimbaway ibabagak ed sikara et saya: onnenengneng ira, balet ag ira makanengneng; onderengel ira, balet ag ira makadngel odino makatalus. 14Kanyan ontutway propisiya nen Isaias nen inkuanto: 'Ondengel lan ondengel ira yan totoo, balet ag da natalusan; onnengneng la ran onnengneng balet ag da nanengneng, 15ta inmawet so olo ra yan totoo, saray layag da nakar dan pinepetan, tan inkopit day mata ra. Lapud ag da labay a makanengneng, o makadngel, o makatalus ira, ta ompan lagi ompawil irad siak a mabolbolus, et paabigen ko ra, kuay Dios.' 16"Balet maliket kayo, ta makakanengneng iray mata yo tan makakadngel iray layag yo. 17Tandaan yo ya! Nampirawatan na amayamay a propita tan saray maung a totoo so makanengneng ed nanenengneng yo, balet ag da anengneng. Nampirawatan da met a dengelen so narerengel yo, balet ag da nadngel." 18"Dengel kayo sirin ed kabaliksan na alimbawan nipaakar ed dumaralus a nampasek. 19Saramay ilik a dinmapod gilig na dalan aliling day salitan nipaakar ed Panarian a derengelen na totoo, balet ag da natatalusan. Laen na samay Maoges ya ekalen imay salitay Dios a dinmapod puso ra. 20Saramay ilik a dinmapod dalin a batoy dalem to aliling day salitay Dios a derengelen na totoo tan tampol dan aawaten a sililiket. 21Balet ag onlalamut tan ag mansiasiansiad puso ra. Kanyan no onsabi lay kairapan a sikara lay napasegsegang makasengeg ed salitay Dios, bigla met la ran ombetel. 22Saramay ilik a dinmapod kasabitan aliling day salitay Dios a dedengelen na totoo, balet kabebekta dederalen na saray kapagaan na panagbilay tan say inkaagum ed kayamanan, kanyan ag ira mambunga. 23Saray ilik a dinmapod mabonan dalin aliling day salitay Dios a dedengelen na totoo tan natalusan da. Sikara yay mambunga. Wala ray mambungay sanlalasus, wala ray sananemaplo, tan wala met iray santatalomplo." 24Wala niy alimbawan imbaga nen Jesus ed sikara: "Say Panariay tawen alimbawa toy sakey a lakin nampasek na maung iran bokel ed dalin to. 25Sakey a labi balet, nen nanaogip iray totoo, walay dinmagon kalaban to ya angisibwag na saray bokel na dika; insan la linma. 26Tinmubo ray trigo tan nen ombebeyag la ra, pinmaway met iray dika. 27Linmad sikato ray aripen to tan inkuanda, 'Ag ta maung iran bokel so insibwag yo? Nanlapwan sirin na saray dika?' 28Inmebat, 'Ginawa na sakey a kalaban itan.' Tinepet da ra may aripen, 'Labay mo a baguten mi ra may dika?' 29'Andi,' ebat to, 'ta no baguten yo ray dika, ompan napibagut yo ray trigo. 30Paolyan yon mambansag iran ontuboy trigo tan dika ya anggad panagani. Ibagak ed saray manani ed satan ya onaen dan baguten iray dika tan balkuten da ran ibantak ed apoy, insan da anien iray trigo tan ikarga da rad kamalir.'" 31Sinalita nen Jesus so sananey nin alimbawa: "Say Panariay tawen aliling toy bokel na mustasa a sakey ed saray sankamelagan a bokel. No itanem na sakey a tood dalin to, ombaleg tan magmaliw a sankabalgan ed amin da ray tantanaman. Magmaiiw nin kiew tan nayarin panobungay manok iray sangasanga to." 32Sinalita nen Jesus so sananey nin alimbawa: "Say Panariay tawen aliling toy bokel na mustasa a sakey ed saray sankamelagan a bokel. No itanem na sakey a tood dalin to, ombaleg tan magmaliw a sankabalgan ed amin da ray tantanaman. Magmaiiw nin kiew tan nayarin panobungay manok iray sangasanga to." 33Sinalita nen Jesus so sakey nin alimbawa: "Say Panariay tawen aliling toy libadura ya inkames na sakey a bii ed taloran sukat na arina, anggad inmalsa may intiro angikamesan to." 34Amin iray imbaga nen Jesus ed totoo imparalan tod saray alimbawa. Anggapoy imbaga tod sikara ya ag imparalan ed alimbawa. 35Ginawa to ya pian nasumpal so imbagay propita: "Iparalan kod saray alimbawa so pansalitak ed sikara; ibagak ed sikaray bengatlan ag ni naamtaan nanlapud inkapalsay mundo." 36Tinaynan nen Jesus iray totoo tan linmoob ed abung. Inmasingger iray disipulo tod sikato tan kuanda, "Ipaliwawam pad sikamiy kabaliksan to may alimbawan nipaakar ed dikad alog." 37Inmebat si Jesus, "Samay toon nampasek na maung iran bokel, say Anak na Too; 38samay alog a nampasekan to, say mundo; saramay maung a bokel, saray totoon nepeg day walad Panarian; saramay dika, saray totoon nepeg day walad Panarian to may Maoges; 39samay kalaban a nansibwag na saray bokel na dika, say dilin Diablo. Samay panagani, say anggaan na mundo; tan saramay omaani, saray anghil. 40No panoy impanipon tan impamool na saray dika, ontan met so nagawa diad samput na mundo. 41Ibaki na Anak na Too ray anghil to tan tiponen da, manlapud Panarian to, iray amin a totoon panlalapway kasalanan tan amin iray totoon manggagaway kaogsan. 42Insan da ra ibantak ed manliub ya apoy a diman ira manakis tan manngayet. 43Balet saray totooy Dios onsinag ira a singa agew ed Panariay Ama ra. Dengel kayo sirin, sikayo ran walay layag!" 44"Say Panariay tawen aliling toy kayamanan a nikotkot ed alog. Nalmoy sakey a too, balet tinabunan to ni. Diad liket to, inlako ton amin iray kayaryan to, insan pinawil tan sinaliw to may alog." 45"Say Panariay tawen aliling to met so sakey a nogosianti a manaanap na saliwen ton mararakep a pirlas. 46Nen akalmoy pirlas a mabmabli, inlako ton amiy kayaryan to tan sinaliw to may pirlas." 47"Say Panariay tawen aliling to met so baleg ya iket ya impelag ed dayat tan akala na amin a klasiy sira. 48Nen napno la, ginoyur na saray sumisigay ed gilig na dayat. Inmirung ira tan impambibiigan da ra may sira, inkarga rad tiklis iray maung tan imbantak da ray makapoy. 49Onya met so nagawa diad anggaan na mundo: ompaway iray anghil tan ibiig da ray maoges ed saray maung a totoo. 50Ibantak da ray maoges ed manliub ya apoy tan diman ira manakis tan manngayet." 51Tinepet nen Jesus ed sikara, "Natatalusan yo ra yan amin?" "On," ebat da. 52Kanyan kuanto, "Ontan sirin, balang iskriban magmaliw a disipulo ed Panariay tawen, miparad akanabung a mangipaway na balo tan daan iran bengatla a manlapud panangisinupan to." 53Nen asumpal a sinalita nen Jesus ira yan alimbawa, tinmaynan ed saman a pasen 54tan pinmawil ed dilin baley to. Nambangat ed sinagoga ra tan mankelaw iran amiy akadngel ed sikato. Inkuanda, "Iner so angalaan toy ontan lan kakabatan? Panoy pakagagawa to ray milagro? 55Aliwa tan sikato ya may anak na karpintiro? Aliwa tan manngaray Maria so ina to, tan di Santiago, Jose, Simon, tan Judas iray agagi to? 56Ag ta manaayam ira diay agagi ton bibii? Iner kasiy angalaan to ra yan amin?" 57Ag da sirin sinisia si Jesus. Inkuantod sikara, "Narayew ed anggan iner so propita, likud ed dilin baley tan abung to." 58Ag to nanggaway dakel a milagrod man lapud anggapoy pananisia ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\