MATEO 15

1Aminsan ya agew, wala ray pigaran Pariseo tan iskriba a nanlapud Jerusalem a sinmingger ed kinen Jesus. Tinepet dad sikato, 2"Akin et ag oonuren na saray disipulom so bangat ya impabangon da ray lalaki tayo? Ag ira manooras na lima ra kasakbayan da a mangan, onung ed ganggan!" 3Inmebat si Jesus, "Akin sikayo ey? Diad pangoonur yoy bangat da ray lalaki yo, ag yo la laingen oonurey ganggay Dios. 4Ta inkuay Dios, 'Igalang moy amam tan inam,' tan 'Nakaukolan ya ompatey so siopaman a toon mamapaoges ed ama o ina to.' 5Balet ibabangat yo a no say sakey a too et ibaga ton imbagat tod Dios so antokaman a nitulong tod ama o ina to, 6ag la nakaukolan ya igalang toy ama to. Diad panusumpal yod ganggan yon dili, gagawaen yon andi-kakanaan so ganggay Dios. 7Mansimpisimpitan kayon totoo! Tuay imbaga nen Isaias nipaakar ed sikayo: 'Inkuay Dios— 8Gagalangen ak na sarayan totoo diad panamegley na bibil da; balet diad tuay tua, arawrawid siak so puso ra. 9Kanyan say pangidadayew dad siak anggapoy kana, ta anggan saray ganggay too gagawaen dan ganggay Dios ira!'" 10Insan pinaasingger lamet nen Jesus iray totoo tan inkuanto, "Dengel kayon amin tan talusan yoy ibagak! 11Aliwan say onloob no ag say ompaway ed sangiy too so mandotak ed sikato." 12Linma ray disipulo ed sikato tan kuanda, "Amtam ya apasakitan mo ray Pariseo lapud samay imbagam?" 13Inmebat si Jesus, "Nabagut so balang tanaman ya ag intanem na Amak a walad tawen. 14Paolyan yo ra labat. Bulag iran manangiwanwan; et no itabin na bulag so kapara ton bulag, napelag iran duad banawang." 15Inkuanen Pedro, "Ipaliwawam pad sikamiy kabaliksan na samay alimbawa." 16Inkuanen Jesus ed sikara, "Anggapo ta niy pakatalus yo met? 17Ag yo ta amta a say onloob ed sangiy too et onlad eges to, insan ompaway met lamlamang? 18Balet saray ompaway ed sangiy too et manlapud puso to, tan sikara yay mandotak ed sikato. 19Ta manlapud pusoy too iray maoges a kanunotan, panagpatey, pikakaloguran, pilalawanan, panagtakew, panagtila, tan panagpaoges ed kaparan too. 20Sikara yay mandotak ed sakey a too. Say ag panoras na lima kasakbayan a mangan, onung ed ibabaga ran nakaukolan a gawaen—ag to ya dotakay sakey a too." 21Tinmaynan diman si Jesus tan linmad pasen ya asingger ed saray siudad na Tiro tan Sidon. 22Linmad sikatoy sakey a biin taga Canaan a manaayam diman tan inkuanto, "Katawan, Anak nen David, kasian mo ak pa! Inaponay dimonyo so anak kon bii tan mapalaloy kakairapan to." 23Balet ag inebatan nen Jesus na anggan sakey a salita. Inmasingger iray disipulod sikato tan kuanda, "Ibakim la, ta totombuken to itayo tan maingaingal." 24Inkuanen Jesus, "Nibaki ak labat ed saray karniron abalang na saray totood Israel." 25Balet nantalimukor imay biid arap nen Jesus tan kuanto, "Tulongan mo ak kari, Katawan." 26Inmebat si Jesus, "Ag manepeg ya alaey kakanen na saray ogogaw, insan ibontuk ed saray aso." 27"Tua tay imbagam, Katawan," kuanto may bii, "balet anggan saray aso mangakan iray keran napepelag ed lamisaay amo ra." 28Inmebat si Jesus, "Mabisbiskeg so pananisiam! Nagaway kekerewen mo." Manlapud saman ya oras, inmabig imay anak ton bii. 29Kasiput nen Jesus diman, pinmawil ed gilig na Dayat na Galilea. Tinmakdang ed nipokdul a pasen, insan inmirung. 30Sinmabiy dakerakel a totoon awit da ray piley, bulag, lopuy, emel tan amayamay ni ran arum a mansasakit. Inyan da rad arap nen Jesus, tan pinapaabig to ra. 31Mankelaw iray totoo nen naimatunan dan mansasalita la ra may emel, inmaabig la ra may lopuy, manaakar la ra may piley, tan makakanengneng la ra may bulag. Inggalang da so Dios na Israel. 32Tinawag nen Jesus iray disipulo to tan inkuanto, "Nakakasian ko ra yan totoo, ta taloy agew lan kaibak ira, et anggapoy naakan da. Ag ko met labay iran pasempeten a narasan, ta ompan naelew irad dalan." 33Tinepet na saray disipulo, "Iner ed sayan kalawakan so napangalaan tayo na ondugan ipakan ed ontan lan karakel na totoo?" 34"Pigaray tinapay yo?" tinepet nen Jesus ed saray disipulo. "Pitora, tan walay pigaran ankelag a sira," ebat da. 35Pinayorung nen Jesus ed dalin iray totoo. 36Inala to ra may pitoran tinapay tan saramay sira, akisalamat ed Dios, pinipisag to ra, insan to ra inter ed saray disipulo tan imbunog dad saray totoo. 37Angan iran amin tan napsel ira. Nen tinipon na saray disipulo so keran tinapay, napnoy pitoran tiklis. 38Apat a libon lalakiy angan, andi bali ni ray bibii tan saray ogogaw. 39Pinasempet nen Jesus iray totoo, insan linmogan ed baloto tan linmad lugar na Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\