MATEO 16

1Wala ray Pariseo tan Saduseo a sinmingger ed kinen Jesus. Labay dan suboken kanyan kinerew dan manggaway sakey a milagron manlapud tawen. 2Inkuanen Jesus, "No onseselek lay agew ikuanyo, 'Maung so panaon, ta ambalangay tawen.' 3Balet diad kabwasan ikuanyo, 'Makapoy so panaon, ta ambalanga tan malorem so tawen.' Amta yon parlesan so panaon diad pakanengneng yoy tawen, ag yo balet natalusan iray tanday panaon natan! 4Maoges tan aliwan matoor ed Dios iray totood sayan panaon! Labay yoy makanengneng na milagro, anto? Anggapoy nanengneng yo no ag say milagro nen Jonas!" Tinaynan nen Jesus ira tan inmarawi. 5Nen binmaliw ed dayat iray disipulo, alingwanan day nambalon na tinapay. 6Inkuanen Jesus ed sikara, "Manalwar kayod libadura na saray Pariseo tan saray Saduseo." 7Nantotongtongan ya na saray disipulo. Inkuanda, "Imbaga to ya, ta ag itayo nambalon na tinapay." 8Amta nen Jesus so pantotongtongan da, kanyan tinepet to, "Akin et pantotongtongan yoy ag yo impanbalon na tinapay? Makapoy so pananisia yo! 9Ag yo ta ni natalusan? Alingwanan yo ta la may impampipisag koy limaran tinapay kinan na liman libon totoo? Pigaran tiklis so atipon yod saman a? 10Tan samay pitoran tinapay kinan na apat a libon totoo; ag yo ta man nanunotan? Pigaran tiklis a tinapay so atipon yod saman a? 11Akin sirin et ag yo natalusan ya aliwan nipaakar ed tinapay so labay kon ibaga? Manalwar kayod libadura da ray Pariseo tan saray Saduseo!" 12Insan atalusan na saray disipulo ya aliwan samay libaduran ikakanad tinapay so imbaga ton alwaran da, no ag say bangat da ray Pariseo tan saray Saduseo. 13Nen sinmabiy Jesus ed lugar na Cesarea na Filipos tinepet tod saray disipulo to, "Siopa so Anak na Too, onung na ibabagay totoo?" 14Inmebat ira, "Wala ray mangibabagan si Juan a Managbinyag. Ibabagay arum a si Elias; wala met iray mangibabagan si Jeremias o sakey ed saray propita." 15"Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak?" tinepet nen Jesus. 16Inmebat si Simon Pedro, "Sika so Cristo ya Anak na Dios a mabilay." 17Inkuanen Jesus ed sikato, "Maliket kan tua, Simon ya anak nen Jonas! Ta say Amak ed tawen so angipaamtad sika yan katwaan, aliwan say too. 18Kanyan kuankod sika: sakey kan baton-dampay, Pedro, tan diad tapew na sayan baton-dampay a pundasion, ipaalagey koy iglisiak ya ag taloen na anggan say pakayari na patey. 19Iter kod sikay tombuk na Panariay tawen. Say isebel mo diad dalin so nisebel met ed tawen; say iyabuloy mo diad dalin so niabuloy met ed tawen." 20Insan impurek nen Jesus ed saray disipulo to ya ag da ibabagad siopaman a sikato so Cristo. 21Nanlapud saman, ginapoan ya imbaga nen Jesus a nakaukolan ya onla ed Jerusalem tan pairapen na saray mamatakken na baley, saray manonan papari, tan saray iskriba. Papatey da, balet onolid bilay diad kumatlon agew. 22Inyarawi nen Pedro na daiset si Jesus tan nansalitaan to. Inkuanto, "Ag itan yabuloy na Dios komun, Katawan! Ag itan nepeg a nagawad sika!" 23Balet inarap nen Jesus tan inkuanto, "Arawi kad siak, Satanas! Sakey kan mansasaray dalanen ko! Say labay na too so nununoten mo, aliwan say labay na Dios!" 24Inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Siopamay malabay ya ontombuk ed siak, nakaukolan a lingwanan toy sikaton dili, sakbaten toy krus to, insan ontombuk ed siak. 25Ta naandiay bilay so toon mangilaban na bilay to; balet nilaban so toon mangiter na bilay to nisesengeg ed siak. 26Antoy nagonggona na sakey a toon nakayarian toy intiron mundo, no naandi lamlamang so bilay to? Anggapoy nibayar na too a pamapawil toy bilay to. 27Ta onsabiy Anak na Too a walad sikatoy pakayari na Ama to, tan kaiba to ray anghil to. Diad satan met a bekta so pambayar tod balang too, onung ed gawgawa to. 28Tandaan yo ya! Wala ra diad sikayoy ag ompatey ya anggad ag da nanengneng so Anak na Too ya onsabin sakey ya Ari."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\