MATEO 17

1Kasumpal na anem agew, intagar nen Jesus si Pedro tan saray sanagin Santiago tan Juan, insan tinmakdang ira ed atagey a palandey. 2Nen wadman ira naimatunan da a naoman so nengneng nen Jesus: sinminag a singa agew so lupa to tan pinmotin singa liwawa so kawes to. 3Insan anengneng na sarayan taloran disipulo si Moises tan si Elias a mitotongtong ira ed kinen Jesus. 4Kanyan kuanen Pedro ed kinen Jesus, "Maung, Katawan, a wadya itayo. No labay mo, manggawa ak na taloran ayaman dia: sakey so para sika, sakey so para si Moises, tan sakey so para si Elias." 5Mansasalita niy Pedro nen tinarungan iray maliwliwawan lorem tan walay bosis a nanlapud man ya inkuanto, "Sikato yay inararok ya Anak a pakaliliketan ko—dengel kayod sikato!" 6Diad ontan lan inkataktakot da ra may disipulo ed samay bosis, tinmakba rad dalin. 7Inmasingger si Jesus, kinablit to ra tan inkuanto, "Alagey kayo, tan ag kayo natatakot." 8Nen tinmangwa ra, anggapo lay anengneng da no ag si Jesus labat. 9Nen onlalasur iran nanlapud palandey binilin ira nen Jesus, "Ag yo ibabalitad siopaman yan naimatunan yo, anggad ag ni inmolid bilay so Anak na Too." 10Tinepet ed satan na saramay disipulo, "Akin et ibabaga da ray iskriba a nakaukolan ya ononan onsabi ni diay Elias?" 11"Tua ya ononan onsabiy Elias," kuanen Jesus, "tan pasimbaloen ton amin iray bengatla. 12Balet kuankod sikayo: Wadya lay Elias, balet ag binirbir na totoo tan ginawa rad sikatoy labalabay da. Ontan met so pamairap dad Anak na Too." 13Atalusan da lad saman a si Juan a Managbinyag so labay ton ibaga. 14Nen pinmawil ira asabian day amayamay a totoo. Sinmingger so sakey a too, nantalimukor ed arap nen Jesus 15tan inkuanto, "Katawan, kasian moy anak kon laki, ta dumurulot tan mapalaloy kakairapan to. Naynay a natumbad apoy tan napelag ed danum no onsigi. 16Inyakar kod saray disipulom, balet ag da napaabig." 17Inmebat si Jesus: "Agaylay kinaoges tan ag yo panisiad Dios, sikayon totood sayan panaon! Anggad kapigan kasiy piolup-olup kod sikayo? Anggad kapigan kasiy pananos kod sikayo? Iyakar yo pa dia tay ogaw." 18Nampasnukan nen Jesus imay dimonyo, kanyan inmekal ed samay ogaw. Tan manlapud saman a bekta, inmabig. 19Linma ray disipulo kinen Jesus tan tinepet dad sikato nen anggapoy arum a makadngel, "Akin et ag mi napaekal imay dimonyo ed samay ogaw?" 20Inmebat si Jesus, "On, ta kulang so pananisia yo. Tandaan yo ya! No walay pananisia yon anggan singa kamelag na bokel na mustasa, nayarian yon ibagad sayan palandey ya onalis, et onalis a tua. Anggapoy ag yo nagawaan!" 22Nen nantitipon iray disipulo ed Galilea, kuanen Jesus ed sikara, "Ngalngali la niawat so Anak na Too ed lima da ray totoo. 23Pateyen da, balet onolid bilay diad kumatlon agew." Naermenan ed satan iray disipulo. 24Nen sinmabid Capernaum si Jesus tan saray disipulo to, inmasingger iray sumisingil na buis a para Timplo ed kinen Pedro tan tinepet da, "Mambabayar tay Maistro yoy buis a para Timplo?" 25"On!" ebat nen Pedro. Kasabi tod abung, tinepet a tampol nen Jesus ed sikato, "Simon, antoy kuanmod saya? Siopay mambayar na lisinsia o buis ed saray ari na sayan mundo? Saray mibabaley o saray sangkaili?" 26"Saray sangkaili," ebat nen Pedro. Inkuanen Jesus, "No ontan sirin, ag nakaukolan a mambayar na buis iray mibabaley. 27Balet pian anggapoy nibaga rad sikatayo, lakad dayat ta mambanwit ka. Alam so onaan a siran nabanwit mo. Walay kuartan naalmom ed sangi to a dugan ibayar tan buis a para Timplo. Alam, ta ibayar mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\