MATEO 18

1Diad saman a bekta, linma ray disipulo ed kinen Jesus tan tinepet da, "Siopay manona ed Panariay tawen?" 2Tinawag nen Jesus so sakey ya ogaw, pinaalagey tod pegley da, 3tan inkuanto, "Tandaan yo ya! No ag yo pasimbaloey panagbilay yo tan ag yo aligen iray ogogaw, ag kayon balut makaloob ed Panariay tawen. 4Say toon mampapaabeban singa sayan ogaw, sikatoy sankatageyan ed Panariay tawen. 5Tan siopamay mangaawat ed sakey a singa sayan ogaw lapud siak, aawaten to ak." 6"Magmaung nin bitinay baleg a gilingan so beklew na sakey a too tan ipalner ed kaaralmay dayat nen say sikatoy pansengegay pankasalanan na sakey ed sarayan ogogaw a manisiad siak. 7Makapataktakot so kipapasen ed tapew na dalin, lapud saray bengatlan pansengegay pankasalanan da ray totoo! Anggan kapigan ag naandi ray bengatlan pansengegay pankasalanan, balet makapataktakot so nasagmak na toon panlapwan da! 8"Kanyan no say limam o salim so pansengegay pankasalanan mo potut mo, insan mo ibantak! Magmaung nin onla kad bilay a saksakey so limam o salim, nen say onla kad apoy ya andianggaan a nantopag so limam tan salim. 9No say matam so pansengegay pankasalanan mo sokit mo, insan mo ibantak! Magmaung nin onla kad tawen a saksakey so matam, nen say onla kad andianggaan ya apoy a nantopag so matam." 10"Imano yo ta ompan balawen yoy sakey ed sarayan ogogaw. Kuankod sikayo a diad tawen, saray anghil da ra yan ogogaw et wala ran naynay ed arap na Amak ed tawen. 12"Anto kasiy gawaen na sakey a toon walay sanlasus a karniro to et abalang so sakey? Taynan to ra may siamaplo tan siam a mankakabkab na dikad kapokdulan tan anapen to may abalang a karniro. 13Kuankod sikayo a no nalmo, to la, lalon panliketan to may sakey a karniro nen saramay siamaplo tan siam ya ag abalang. 14Ontan met ya ag labay na Ama yod tawen a nabalang so sakey ed sarayan ogogaw." 15"No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to. Balet gawam yan anggapoy makaimatun. No dengelen to ka, apapawil moy agim. 16Balet no ag to ka dengelen mangitagar kay sakey o duaran totoo, pian napaneknekan na duara o taloran tasi ray amin a pantongtongan yo. 17No ag to ni ra dengelen, idalem mo lad iglisia. No ag to ni dengeley pati iglisia, ipasen mon sakey a Hintil o sakey a sumisingil na buis." 18"Kuanko sirin ed sikayon amin a say isebel yod dalin so nisebel met ed tawen; say iyabuloy yod dalin so niabuloy met ed tawen. 19"Kuanko nid sikayo: no mankasakey diad tapew na dalin so duarad sikayo a mikerew na antokaman, iter na Amak ed tawen so kerewen da. 20Ta inerman so pantitiponay duara o taloran totoo lapud siak, wala ak ed nanleleetan da." 21Sinmingger ed satan si Pedro ed kinen Jesus tan tinepet to, "Katawan, mamimpigan pirdonaen koy agik ed pankasalanan tod siak? Mamimpito?" 22Inmebat si Jesus, "Andi! Aliwan mamimpito labat, no ag ingen mamimpiton pitomplo. 23Ta say Panariay tawen aliling toy sakey ya arin labay toy mikuintaan ed saray aripen to. 24Kapanggigapo ton mikuintaan, walay inyakar dad sikaton sakey ya aripen a piga-pigan milyon a pisos so utang to. 25Anggapoy nibayar to, kanyan ingganggan na ari a sikatoy ilako, pati say asawa to, saray anak to, tan amin a kayaryan to, pian makabayar. 26Nantalimukor imay aripen ed arap na ari tan akikasi, 'Mananos ka karid siak, ta bayaran kon bayaray amin ya utang kod sika!' 27Akasian nen ari kanyan pinirdona toy utang to, insan to la imbaki. 28"Nen ompaway la may aripen, nabet toy kapara ton aripen ya akautang ed sikatoy pigan lasus a pisos. Siningkat to, insan to titikelen. 'Bayaran mo lay utang mod siak!' inkuanto. 29Samay kapara ton aripen nantalimukor ed arap to tan akikasi, 'Mananos ka karid siak; bayaran ta kan bayaran!' 30Balet ag inmabuloy. Impaipriso to ni ingen ya anggad ag to pakabayar. 31Nen anengneng na saray arum ya aripen so agawa, naermenan iran maung. Linma rad samay ari tan indalem day amin ya gawa. 32Tinawag na ari may aripen tan inkuanto, 'Maoges kan aripen! Ag ta ka impambayar na utang mo lapud akikasi ka. 33Kinasian mo met komun imay kaparam ya aripen a singa impangasik ed sika!' 34Diad ontan lan pasnuk to may ari, impaipriso to ya anggad ag to pakabayar. 35"Ontan met so gawaey Amak ed tawen ed sikayo, no ag yo pirdonaen ed intiron puso yo so agi yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\