MATEO 19

1Kasumpal nen Jesus ya imbaga ra ya, tinmaynan ed Galilea tan linmad lugar na Judea, diad nibaliw na Ilog na Jordan. 2Tinombuk na amayamay a totoo, tan diman to pinapaabig iray mansasakit. 3Wala ray Pariseon sinmingger ed sikato, ta labay dan erelen ed salita to. Tinepet da, "Iyaabuloy kasi na Ganggan ya isian na sakey a laki so asawa to ya anggan antoy makasengeg?" 4Inmebat si Jesus, "Ag yo ta nababasad Masanton Sulat a nanlapud gapo et pinalsay Dios so laki tan bii? 5Tan inkuay Dios, 'Sikato yay makasengeg a taynan na laki so ama tan ina to tan iyamung toy asawa to, tan mankasakey iran dua.' 6Kanyan aliwa la ran duara no ag ta saksakey la ran laman. Ag nepeg sirin a siyaney too so impankasakey na Dios." 7Tinepet na saray Pariseo, "Akin sirin et ingganggan nen Moises ya itdan na laki so asawa to na kasulatay pansiyan insan to isian?" 8Inkuanen Jesus, "Inyabuloy nen Moises a nayarian yon isiay kaasawaan yo lapud anawet so puso yo. Balet aliwan onyan talaga nen kagapoy mundo. 9Kanyan kuankod sikayo: mikaloguray siopaman a lakin mangisian ed asawa to tan mangasaway sananey, no ag milalaki so asawa to." 10Inkuanda ray disipulo, "No ontay kipapasen na laki tan say asawa to, lalon maung ni siriy ag mangasawa." 11Inkuanen Jesus, "Aliwan para amin a lalaki yan bangat, no ag labat para saray angiteray Dios. 12Ta nandoromay makasengeg no akin et ag mangasawa ray lalakin arum. Wala ray ag mangasawa lapud inanak iran ag da nayariay mangasawa; wala met iray ag da nayarian lapud gaway too; saray arum, balet, ag ira mangasawa lapud panlilingkur dad Panariay tawen. Siopamay makatombuk ed sayan bangat sikato yay tombuken to." 13Wala ray totoon angawit na ogogaw ed kinen Jesus, ta labay dan itapew to ray lima tod sarayan ogogaw tan ipikasi to ra. Balet nampasnuk iray disipulo ed sarayan totoo. 14Inkuanen Jesus, "Paolyan yo ray ogogaw ya ondagod siak. Ag yo ra sesebelan, ta saray totoon singa sarayan ogogaw so makankien na Panariay tawen." 15Intatapew to ray lima tod sikara, insan la linma. 16Aminsan, walay sakey a lakin linmad kinen Jesus. Inkuanto, "Maistro, antoy maung a gawaen ko, pian nagamuran koy bilay ya andi-anggaan?" 17Inmebat si Jesus, "Akin et tetepetan mo ak no antoy maung? Saksakey labat so maung. No labay mon nagamuray bilay, onur mo ray ganggan." 18"Anto ra tan a ganggan?" tepet to . Inmebat si Jesus, "Ag ka mamapatey; ag ka mikakaloguran; ag ka mantatakew; ag ka mantitila ed pantasim; 19igalang moy amam tan inam; tan arom so kaparam a too a singa panangarom ed sikan dili." 20Inkuanto may balolaki, "Oonuren ko la ra yan amin. Anto niy kakulangan ko?" 21Inkuanen Jesus ed sikato, "No talagan labay mon anggapoy kakulangan mo, ilakom ya amin so kayaryan mo, insan mo iter so panlakoan mo ed saray mairap-bilay. Nawalaan kad satan na kayamanan ed tawen. Insan ka dia ompawil ya ontombuk ed siak." 22Kadngel tod saya, maermen ya inmalis lapud agaylay inkayaman to. 23Inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Kuankod sikayo a mairap na toon mayaman so onloob ed Panariay tawen. 24Kuanko nid sikayo a mainomay niy kamilyon onloob ed abut na dagom nen say toon mayaman ya onloob ed Panariay Dios." 25Nen nadngel ya na saray disipulo, ontan lay pankelaw da kanyan tinepet da, "Siopay nayarin nilaban sirin?" 26Ninengneng nen Jesus ira tan kuanto, "Ag nagawaan ya na too, balet nagawaan na Dios iray amin a bengatla." 27Nansalitay Pedro, "Ag mo lilingwanan a tinaynan miy amin a bengatla tan tinmombuk kamid sika. Antoy nitumang ed sikami?" 28Inkuanen Jesus, "Kuankod sikayo a no say Anak na Too et akayorung lad mapagalang a trono diad Balon Mundo, sikayon ontotombuk ed siak onyorung ki met ed labinduan trono a manintinsia ed saray labinduan boleg na Israel. 29Tan siopamay taynan toy abung, saray agagin lalaki o bibii, say ama o ina, saray anak, o saray dalin lapud siak—sikatoy natumangan a maminlasus tan tawiren toy bilay ya andi-anggaan. 30Balet amayamay iray makakaona natan a naonur, tan amayamay met iray nanaonur natan a makaona."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\