MATEO 2

1Nianak si Jesus ed baley na Betlehem ed Judea, nen manooley si Ari Herodes. Ag abayag, sinmabid Jerusalem iray makakabat a totoon nanlapud Bokig. 2Nantepet-tepet ira, "Iner so kawalaay nianak ya ari da ray Judio? Anengneng mi so bitewen ton linmetaw ed bokig, kanyan linma kami dian mangigalang ed sikato." 3Nen nadngelan to ya nen Ari Herodes mapalaloy inkagunigon to; ontan met na amin da ray taga Jerusalem. 4Impatawag ton amin iray manonan papari tan saray iskriba, ta tinepet tod sikara no iner so pangyanakan ed Cristo. 5"Diad Betlehem ed Judea," ebat da. "Ta onyay insulat na propita, 6'Sika, O Betlehem, diad dalin na Juda, aliwan sikay sankaabebaan ed saray manonan baley na Juda; ta panlapwan kay sakey a pangulo a mangiwanwan ed saray totook ya Israel.'" 7Si Herodes impaawit ton anggapoy makaamta ira may makakabat a nanlapud Bokig, tan tinepet tod sikara no kapigay inletaw na bitewen. 8Insan to ra imbakid Betlehem tan imbilin tod sika ra, "Apiger yon anapen itay ogaw. No nalmo yo la, ipakabat yod siak, pian makakar ak met a mangigalang ed sikato." 9Kadngel dad sayan bilin, linma la ra. Diad dalan, anengneng da lamet imay bitewen ya anengneng dad bokig a nanlapwan da. Tinombuk da may bitewen ya anggad intonda tod petek na kawalaay ogaw ya aanapen da. 10Agaylay liket da ed impakanengneng dad samay bitewen! 11Kaloob dad abung anengneng day ogaw tan si Maria ya ina to. Dinmakmomo ran angigalang ed samay ogaw. Impaway da ray awit dan rigalo a balituk, insinso, tan mira, insan da inter ed sikato. 12Binilin iray Dios ed kugip da ya ag la ra ompapanengneng ed kinen Herodes, kanyan sananey lay dinalan dan pinmawil. 13Kasiput da ray may makakabat a totoo, pinmayawar ed kugip nen Jose so sakey ya anghil na Katawan. Inkuanto may anghil, "Bangon ka, ta batik kad Egipto a kaibam so ogaw tan say ina to. Ag kayod man ontataynan ya anggad ag ko ibagad sika, ta anapen nen Herodes so ogaw a pateyen." 14Binmangon si Jose tan diad saman a labi, pinmikal a mamaarap ed Egipto a kaiba toy ogaw tan say ina to. 15Nanayam irad man ya anggad impatey nen Herodes. Agawa ya pian nasumpal so inkuan na Katawan diad panamegley na propita, "Tinawag koy Anak kon papawayen a manlapud Egipto." 16Nen akabatan nen Herodes a niluko na saramay makakabat a totoo, agaylay pasnuk to. Lapud petang na olo to, ingganggan to a pateyen iray ogogaw a lalaki ed Betlehem tan diad saray kaliber-liber a pasen. Impapatey to ray amin ya ogogaw a lalaki, manlapud duay taon a mampaleksab, onung ed panaon na inletaw na bitewen a naamtaan tod saramay makakabat a totoo. 17Diad sayan agawa, asumpal so inkuanen propita Jeremias: 18"Nadngel so tanul ed Rama— tanul na ampaipait a pannangis tan panugaog. si Raquel saray anak to nanangisan to ra; maneermen tan ag naligliwa, ta amin da inaatey la." 19Nen inatey lay Herodes, sakey ya anghil na Katawan so pinmayawar ed kugip nen Jose dimad Egipto. 20Inkuanto may anghil, "Bangon ka tan isempet mo lad dalin na Israel so ogaw tan say ina to, ta inatey la ra may mamapatey ed ogaw." 21Binmangon sirin si Jose tan insempet to lad dalin na Israel so ogaw tan say ina to. 22Balet nen abalitaan nen Jose a si Arquelao so manooley ed Judea, ta sikatoy sinmalat ed ama ton Herodes, tinmakot a manayan diman. Abilin lamet diad kugip to, kanyan linmad luyag na Galilea. 23Diad baley na Nazaret so nanayaman to. Ginawa to ya pian nasumpal so inkuan na saray propita, "Sikatoy natawag a Nazareno."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\