MATEO 21

1Manasingger la rad Jerusalem. Kasabi rad Betfage, diad Palandey na Kaolibaan, pinaona nen Jesus iray duaran disipulo to 2tan binilin to ra, "Laka yod ontombuk a bario. Makarumog kayon tampol diman na akapagor a kabatyan ya asno tan say kilaw to. Okbar yo ra tan awit yo ra diad siak. 3No walay mangibagay bangatlad sikayo, ikuanyon nakaukolan ira na Katawan, et iter to ran tampol." 4Agawa ya pian nasumpal so imbagay propita: 5"Ibaga yod siudad na Sion, Onsasabid sikay arim. Mapaabeba tan akakabayod asno, akakabayod kilaw na asno." 6Inmona sirin ira may disipulo tan sinumpal day pagagawa nen Jesus. 7Inala ra may kabatyan ya asno tan say kilaw to. Insapin da ray kolibemben da, insan kinmabayoy Jesus. 8Amayamay so totoon inyaaplag dad dalan iray kolibemben da. Saray arum nampopoter iray sangasangay kiew tan indadatak dad dalan. 9Ineeyag na saray totoon walad onaan tan saray walad onur nen Jesus, "Hosanna ed Anak nen David! Bindisionan komuy Dios so onla dia ed ngaray Katawan! Nagalang komuy Dios a Sankatageyan!" 10Agoloy intiron Jerusalem nen onsabiy Jesus. "Siopa ya kasi?" tepet da. 11Inmebat iray totoo, "Sikato yay propitan manngaray Jesus a taga Nazaret na Galilea." 12Linmoob si Jesus ed Timplo tan pinataynan to ray manlalako tan mansasaliw diman. Imbabalintuag to ray lamisaan da ray managsalat na kuarta tan saray yorungan da ray managlakoy malapati. 13Insan inkuantod sikara, "Nabasad Masanton Sulat a say Dios inkuanto: 'Say abung ko natawag ya abung a panagpikasiyan.' Balet ginawa yon ayaman da ray matatakew!" 14Wala ray bulag tan piley a sinmingger ed kinen Jesus dimad Timplo tan pinapaabig to ra. 15Akapasnuk iray manonan papari tan saray iskriba nen anengneng day makapakelkelaw iran gagawaen nen Jesus tan saray ogogaw a mankulkulyaot ed loob na Timplo, "Hosanna ed Anak nen David!" 16Tinepet dad kinen Jesus, "Narerengel moy ibabaga ra?" "Narerengel ko," ebat to. "Ag yo ta ni abasad Masanton Sulat? 'Imbangat mo ray ogogaw tan saray mansususo a mangiter na nagnap a dayew.'" 17Tinaynan ira nen Jesus, pinmaway ed siudad tan linmad Betania. Diman naogip ed saman a labi. 18Kaimbwasan, narasan si Jesus nen ompapawil ed siudad. 19Akanengneng na kiew ya igos ed gilig na dalan, kanyan nila to. Balet anggapoy nalmo ton bunga, no ag ta kabolubolung. Inkuantod samay kiew, "Ag ka lan balut mambunga!" Tampol ya amagaan imay kiew. 20Mankelaw ira may disipulo nen anengneng da tan tinepet da, "Panoy inkamagaan ton tampol yan kiew?" 21Inmebat si Jesus, "Tandaan yo ya! No manisia kayo tan anggapoy duaruwa yo, nayarian yon gawaen so ginawak ed sayan igos. Aliwan satan labat, nayarian yo nin ibagad sayan palandey, 'Alis kad tan, tabuy kad dayat,' et nagaway imbaga yo. 22No walay pananisia yo, naawat yoy antokaman a kerewen yod pikakasi yo." 23Pinmawil si Jesus ed Timplo. Nen peles ton mambabangat, dinago na saray manonan papari tan saray mamatakken a Judio tan tinepet dad sikato, "Antoy pankatonungan mon manggawad saraya? Siopay angiter ed sika yan pankatonungan?" 24Inmebat si Jesus, "Wala pa labat so tepeten kod sikayo. No ebatan yo ak, ibagak ed sikayo no antoy pankatonungan kon manggawad saraya. 25Nanlapway pankatonungan nen Juan a maminyag, nanlapud Dios o nanlapud too?" Nantetepetan ira, "Antoy iyebat tayo? No ibaga tayon nanlapud Dios, ikuantod sikatayo, 'Akin et ag yo sinisiay Juan?' 26Balet no ibaga tayon nanlapud too, antakot tayo ed gawaey totoo, ta manisia ran sakey a propita si Juan." 27Kanyan inmebat irad kinen Jesus, "Ag mi amta." Inkuantod sikara, "Ag ko met sirin ibagad sikayo no antoy pankatonungan kon manggawad saraya." 28"Antoy nibaga yod saya? Walay sakey a toon duaray anak ton lalaki. Linmad samay pangulowan tan inkuanto, 'Anak ko, laka natan a mankimey ed kaubasan.' 29'Ag ko labay,' kuanto may anak. Balet nansalat na kanunotan to tan linma met lamlamang. 30Insan linma may ama ed yogtan ya anak to tan onman met so imbaga to. 'On,' ebat na anak, balet ag linma lamlamang. 31Siopad saramay duaran anak so anumpal ed linaway ama ra?" tepet nen Jesus. "Samay pangulowan," ebat da. Inkuanen Jesus, "Kuankod sikayo a saray sumisingil na buis tan saray marorotak a bibii so makaonan makaloob ed Panariay Dios. 32Ta linma diay Juan tan imbangat tod sikayoy maptek a panagbilay, et ag yo sinisia. Balet sinisia na saray sumisingil na buis tan saray marorotak a bibii. Anggaman a naimatunan yo ya, ag kayo nagbabawi tan anisiad sikato." 33"Dengel kayo nid sakey ya alimbawa," kuanen Jesus. "Walay sakey a toon nantanem na ubas. Inalar to tan nanggaway panagpespesay ubas. Amaalagey met na atagey a panagbantayan. Impaasikaso tod saray kasamak, insan linmad sananey a bansa. 34Nen asabiy panaon a panagborbor na ubas, imbaki ton miapag ed saray kasamak iray aripen to. 35Balet siningkat na saray kasamak ira may aripen. Pinepekpek day sakey, pinatey da niy sakey, tan tinutupak day kumatlo. 36Angibaki lamet na dakdakel nin aripen to, balet onman ed onaan so ginawa rad sikara. 37Diad kaonuran, imbaki toy anak ton dili, 'Andi-saew a galangen day anak ko,' inkuantod sikaton dili. 38Kanengneng balet na saramay kasamak ed samay anak, nantotongtong ira. Inkuanda, 'Nitan lay mananawir na kaubasan. Pateyen tayo, pian kayaryan ti lay kaubasan!' 39Kanyan inerel da, impaway dad kaubasan, insan da pinatey. 40"Natan, no onsabi may akankiey kaubasan, antoy gawaen tod saramay kasamak ey?" tinepet nen Jesus. 41Inmebat ira, "Andi-saew a papatey to ra man a totoon maoges, insan to ipaabang imay kaubasan tod saray arum a mangiter na apag to no nasabiy panagborbor." 42Inkuanen Jesus, "Ag yo ta ni abasa ed Masanton Sulat? 'Say baton impasen ya andi-kakanaan na saray karpintiro nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato. Ginawa ya na Katawan; makapakelkelaw a nengnengen!' 43"Kanyan kuankod sikayo: naekal ed sikayoy Panariay Dios tan niiter ed saray totoon mamapaway na manepeg iran bunga." 45Nadngel na saray manonan papari tan saray Pariseo ra yan alimbawa nen Jesus tan amta ran nipaakar ed sikaray sasalitaen to. 46Kanyan erelan da lawari, balet antakot irad saray totoo lapud ipapasen dan sakey a propita si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\