MATEO 22

1Nambangat lamet si Jesus ed saray totoo ya imparalan ed alimbawa. Inkuanto, 2"Say Panariay tawen alimbawa toy sakey ya arin angiparaay ponsia, ta mankasal so anak to. 3Imbaki to ray aripen to a tawagen da ray totoon naimbitaan, balet ag da labay so ondago. 4Imbaki to ray arum ya aripen tan imbilin tod sikara: 'Ibaga yod saray naimbitaan ya akaparaan lay ponsiak, pinatey ko la ray bakak tan saray pinataban kilaw. Akaparaan la ya amin, kanyan gali la!' 5Balet ag ni yan siansia inasikaso na saramay naimbitaan, ta saray kimey da so inarap da. Walay linmad daralusan a dalin to, walay linmad panninigosioan to. 6Saray arum sinisingkat da ni ra may aripen, pinapabaingan da ra, insan da ni ra pinapatey. 7Mapalaloy pasnuk to may ari. Imbaki to ray sondalo to tan pinatey da met iray amatey ed saramay aripen, insan da pinoolay siudad da. 8Tinawag to ray aripen to tan inkuantod sikara, 'Akaparaan lay ponsiak, balet ag manepeg iray inimbitaan ko. 9Kanyan lakayod saray nansasangaay dalan tan imbitaan yo ray amin a nanengneng yo.' 10Linma sirin iray aripen ed saray dalan tan inimbitaan da ray amin a totoon nalmo ra, maoges man o maung ira. Diad karakel na totoo, napnoy pasen a pamponsiaan. 11"Samay ari linmoob a nengnengen to ray sangkaili. Anengneng toy sakey a lakin ag akakawes na pibabansal. 12Tinepet nen arid sikato, 'Kaaro, akin et linma ka dian ag akakawes na pibabansal?' Balet ag akasel imay laki. 13Inkuanto may arid saray aripen to, 'Balur yo ray lima tan sali to tan ibantak yod kabilongetan ed paway. Onnangis diman tan onngalatenget iray ngipen to.' 14"Ta amayamay so naimbitaan, balet dagdaiset so napili." 15Tinmaynan iray Pariseo tan nantotongtongan da no panoy pangerel dad kinen Jesus, diad panamegley na pantepet da. 16Imbaki rad kinen Jesus iray pigaran disipulo ra tan pigara met a totoo nen Herodes. Inkuanda, "Maistro, kabat min tuan amin iray ibabagam, ta ibabangat mo ray totoo no antoy linawa na Dios nipaakar ed sikara. Ag ka manangibiig, lapud nampaparay pangipapasen mod amin a totoo. 17Ibagam pa sirin ed sikami no antoy isip mod saya? Sumpad Ganggan kasi so pambayar na buis ed Impirador na Roma o andi?" 18Amta nen Jesus so maoges a getma ra kanyan inkuanto, "Mansimpisimpitan kayo! Akin et labay yo ak ya erelen? 19Ipanengneng yo pad siak so kuartan ibabayar ed buis!" Inter dad sikatoy kuarta, 20insan tinepet tod sikara, Siopay akanlupa tan akanngaran na nitatak ed kuarta?" 21"Say Impirador," ebat da. "No ontan sirin," kuanen Jesus, "iter yod Impirador so nabebetangay Impirador, tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios." 22Mankelaw ira nen arengel da ya, tan tinmaynan la ra. 23Diad saman lamlamang ya agew, wala ray Saduseo a linmad kinen Jesus. (Sikara yay mangibabagan ag onolid bilay iray inaatey.) 24"Maistro," inkuanda, "imbangat nen Moises a no inatey so sakey a lakin anggapoy ilalak, nakaukolan ya asawaen na agi to may abalo, pian mananak ira para samay inatey. 25Natan, wala ray pitoran lalakin sanaagi a nanayam diad lugar mi nen saman. Angasawa may pangulowan, balet inatey ya anggapoy ilalak. Kanyan inasaway kumadwan agi to may balo nen kuya to. 26Balet inatey met ya anggapoy ilalak. Onyay agawad samay kumatlo ya anggad samay kumapito. 27Diad kaonuran, inatey met imay bii. 28Natan, diad iyolid bilay na saray inaatey, siopay makanasawa ed samay bii, et anta amin da ra may pitoran sanaagi et nambabalesan dan inasawa?" 29Inmebat si Jesus ed sikara, "Nalilingo kayo! On, a, ta ag yo amtay Masanton Sulat odino say pakayari na Dios. 30Ta no onolid bilay iray inaatey, ag la ra mangasawa tan miasawa, tan magmaliw iran singa saray anghil ed tawen. 31Natan, nipaakar ed kiolid bilay: ag yo ta ni nababasay imbaga na Dios ed sikayo? Ta inkuanto, 32'Siak so Dios nen Abraham, Dios nen Isaac, tan Dios nen Jacob.' Say labay to yan ibaga sikatoy Dios da ray mabilay, aliwan Dios na saray inaatey." 33Nen nadngel ya na totoo, ontan lay pankelaw dad saray bangat to. 34Nen nadngelan na saray Pariseo ya ag pinaesel nen Jesus iray Saduseo, nantitipon ira. 35Walay sakey ed sikaran makabat ed Ganggan a sinali ton ereley Jesus diad panamegley na sakey a tepet. 36"Maistro," inkuanto, "diad Ganggan dinay manona?" 37Inmebat si Jesus, " 'Arom so Katawan a Dios mo ed intiron pusom, diad intiron kamarerwam, tan diad intiron kanunotan mo.' 38Sikato yay manonan ganggan. 39Say kumadwa a manonan ganggan kaparpara to: 'Arom so kaparam a too a singa panangarom ed sikan dili.' 40Sarayan duan ganggan sasakopen da ray amin a Ganggan nen Moises tan saray bangat da ray propita." 41Legan a nantitipon iray Pariseo, tinepet nen Jesus ed sikara, 42"Antoy nibaga yon nipaakar ed Cristo? Siopay akananak ed sikato?" "Si David," ebat da. 43Tinepet nen Jesus, "Akin sirin et si David, nen pinuyanan na Ispiritu, et tinawag toy 'Katawan' so Cristo? Ta inkuanen David, 44'Say Katawan inkuantod Katawan ko: Yorung ka ed nikawanan ko, anggad napasukok ed sika iray kalaban mo.' 45No si David a dili et tinawag to na 'Katawan' so Cristo, panoy pangibaga yon sikatoy kabyangay boleg nen David?" 46Anggapoy anggan sakey ya akaebat ed kinen Jesus. Kanyan nanlapud saman ya agew, anggapo lay makakpel a mantepet ed sikato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\