MATEO 23

1Inkuanen Jesus ed saray totoo tan saray disipulo to, 2"Naitdan iray Pariseo tan saray iskriba na pakayarin mangipatalus na Ganggan nen Moises. 3Kanyan tombuk tan sumpal yo ray amin ya ibabaga ran gawaen yo. Balet ag yo aaligen so gagawaen da, ta ag da lamlamang susumpaley ibabangat da. 4Manggagawa ray ambelat a sasakbaten ya ipapasakbat dad arum a totoo, balet ag da labay ya igalaw so anggan tamoro ra diad pangiba ra. 5Labay da labat ya ipanengneng ed saray totoo iray amin a gagawaen da. Nengneng yoy kakabaleg na pilaktiria a pangiinan day bersikuloy Masanton Sulat ed muling da! Nengneng yo met so ontan lan karokey na palagaygay na kawes da! 6Labalabay day sankamaungan iran pasen diad saray ponsia tan saray yorungay kagalangan diad sinagoga. 7Labalabay day paigalang ed publiko tan patawag na 'Maistro.' 8Sikayo, balet, ag kayo patatawag na 'Maistro,' ta saksakey so Maistro yo tan sanaagi kayon amin. 9Tan nepeg ya ag yo tatawagen so siopaman a too na 'Ama' diad dalin, ta saksakey so Ama yon walad tawen. 10Ag kayo met patatawag na 'Pangulo,' ta saksakey so Pangulo yo a si Cristo. 11Say manonad sikayo nakaukolan a manlingkur ed sikayo. 12Say toon mampaatagey ed laman ton dili, napaabeba; say toon mampaabeba, napaatagey." 13"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Mansimpisimpitan a totoo! Ikakaput yoy puirtay Panarian na tawen pian ag makaloob iray totoo. Anta ag yo la labay so onloob ed Panariay tawen, pibabali yo nin sesebelan iray totoon malabay! 15"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Mansimpisimpitan a totoo! Babaliwen yo ray dayat tan bebeltangen yo ray bansa pian naayat yo labat so sakey a Hintil ed pananisia yon Judio. Balet no naayat yo la, doblien yoy kanepegan ton onlad impirno, a singa sikayo met! 16"Pakaskasi ki la, sikayo ran bulag a manangiwanwan! Ibabangat yo, 'No say Timplo so pansambaay sakey a too, ag nakaukolan a sumpalen to. Balet no say balituk ed Timplo so pansambaan to, nakaukolan a sumpalen to!' 17Bubulag, anggapoy kalakal a totoo! Antoy lalon manona, say balituk o say Timplo a mamapasantod balituk? 18Ibabangat yo ni, 'No say altar so pansambaay sakey a too, ag nakaukolan a sumpalen to. Balet no say bagat ed altar so pansambaan to, nakaukolan a sumpalen to.' 19Agaylay inkabulag yo! Antoy manona, say imbagat o say altar a mamapasantod imbagat? 20No ontan sirin, no say altar so pansambaan na sakey a too, say altar so talagan pansambaan to tan amin a wadman ed tapew na altar. 21No say Timplo so pansambaan na sakey a too, say Timplo tan say Dios a manaayam diman so talagan pansambaan to. 22Ontan met, no say tawen so pansambaan na sakey a too, say tronoy Dios tan say akayorung diman so talagan pansambaan to. 23"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Mansimpisimpitan a totoo! Iiter yoy kakaplo na anggan saray rikado a singa say yirbabuina, anis, tan kumino, balet ag yo susumpalen iray lalon ambelat ya ibabagay Ganggan a singa say katonungan, say panangasi, tan say inkamatoor. Nepeg yo ra yan sumpalen, balet ag yo met papaolyan iray arum a ganggan. 24Bubulag a manangiwanwan! Sasapiten yoy apangat ed iinomen yo, balet aakmunen yoy kamilyo! 25"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Mansimpisimpitan a totoo! Lilinisan yoy paway na tasa tan plato yo, balet napnoy dotak so dalem da ra ya, lapud inkaagum tan inkasiblet. 26Bulag a Pariseo! Linisan mon onaay dalem na tasa tan plato, et nalinisan met lad satan so paway da! 27"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Manisimpisimpitan a totoo! Singa kayo saray pantion a pinintaay ampoti; marakerakep a tuad paway, balet diad dalem napno ray pokepokel na inaatey tan amin a karotakan. 28Ontan met, maumaung kayo diad pakanengneng na saray totoo, balet diad tuay tua, napno kayoy pansimpisimpitan tan kaogsan." 29"Pakaskasi ki la, sikayon iskriba tan sikayon Pariseo! Mansimpisimpitan a totoo! Igagawaan yoy mararakep a lobuk iray propita tan aadornoan yoy pantion da ray totoon nambilay a matonung. 30Kuanyo ni, 'No nambilay kami komun nen panaon da ray lalaki mi, ag kami angibad sikara ya amatey ed saray propita!' 31Kanyan aakoen yo a tuan anak kayo ray amatey ed saray propita! 32Sigi sirin, ituloy yoy inggapo nen saman na saray lalaki yo! 33Ooleg tan anak na ooleg kayo! Panon yon naliktaray dusa ed impirno? 34Kanyan kuankod sikayo: mangibaki ak ed sikayo na saray propita, saray makakabat a totoo, saray bumabangat. Balet pateyen yoy pigarad sikara, tan ipasak yod krus iray arum. Sipsiplatan yo ray arum ed saray sinagoga yo, tan osil-osilan yo rad binaley-baley. 35Lapud saya, napelag ed sikayoy dusa na impamatey ed saray totoon matonung, manlapud si Abel ya anggapoy kasalanan to ya anggad impamatey dad kinen Zacarias ya anak nen Barakias. Sikatoy pinatey yo diad nanleetay Timplo tan altar. 36Kuankod sikayon tua: napelag so dusa ed saray totood sayan panaon lapud amin da ra yan inkagawa!" 37"Jerusalem, O Jerusalem! Papateyen mo ray propita tan tutupaken mo ray totoon imbakiy Dios ed sika! Amimpiga-pigan labay kon tiponen iray anak mo, a singa panitipon na nganak ed saray siwsiw to diad silong na payak to, balet ag mo labay! 38Kanyan, natan, sigput a napaolyan so abung mo. 39Kuankod sikayo, a manlapud natan, ag yo ak la nanengneng a balut ya anggad pangibaga yoy 'Bindisionay Dios so onsabid ngaray Katawan.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\