MATEO 24

1Pinmaway si Jesus ed Timplo. Nen oonla la, linmad sikato ray disipulo to tan intoro rad sikato ray paalagey na Timplo. 2Inkuantod sikara, "Nanenengneng yo ra tan a paalagey? Ibagak ed sikayo: anggapoy anggan sakey a baton natilak ed pasen to, ta nageba ran amin." 3Nen manyodyorung si Jesus ed Palandey na Kaolibaan, linman maamut ed sikato ray disipulo. Tinepet da, "Kapigan so pakagawa da ra ya, tan antoy pakapatnagan ya asingger lay isabim tan say anggaay panaon?" 4Inmebat si Jesus, "Manalwar kayo tan ag kayo palilingo ed siopaman. 5Ta amayamay iray onsabi tan ikana ray ngaran ko ya ikuanda, 'Siak so Cristo!' Dakel iray napalingo ra. 6Makadngel kayo ray bakal diad asingger tan saray balitan nipaakar ed saray bakal diad arawi, balet ag kayo mapaga. Nakaukolan a nagawa ra ya, balet aliwa nin sikato yay anggaay mundo. 7Manlalaban iray bansa; ontan da met iray nanarian. Wala ray onsabin eras tan yegyeg ed nandoroman pasen. 8Balet sarayan amin et gapo ra labat na kairapan, a singa onaan a pasakit na malokun. 9"Erelen da kayon pairapen, insan da kayo ni pateyen. Bosulen kayoy amin a totoo lapud siak. 10Amayamay ed satan iray mangibeneg ed pananisia ra. Mampapaogesan tan mambobosulan ira. 11Amayamay met iray omparontal a tila-tilan propita, tan dakerakel so napalingo ran totoo. 12Lapud mapalalon ikayat na kaogsan, ombetel so panangaroy amayamay a totoo. 13Balet nilaban so toon mansiansia ya anggad kasamputan. 14Nipulong ed intiron mundo yan Maung a Balita a nipaakar ed Panariay Dios, a pamaneknek ed amin a katoowan. Kasumpal to ya, insan lad satan onsabiy kasamputan." 15"Onung na imbaga nen propita Daniel, nanengneng yoy 'Makapataktakot a Managderal' ya akaalagey ed masanton pasen. (Paimano ed saray mambabasa: talusan yoy labay to yan ibaga!) 16No onya lay nagawa, nakaukolan ya ombatik ed kapalandeyan iray taga Judea. 17Say toon walad toktok na abung nakaukolan ya ag la manabalan onlasur a mangalad dalem na abung na saray kagawaan to. 18Say walad alog nakaukolan ya ag la onsempet a mangalay kawes to. 19Diad saratan ya agew, agaylay panirap da ray malokun tan saray walay anak nin mansususo! 20Mikasi kayod Dios ya aliwa komun a panaoy ambetel o Agew na Panagpainawa so ibatik yo! 21Ta say baleg a kairapan ed satan a panaon et ag ni asalsali na totoo nanlapud impamalsay mundo ya anggad natan, tan ag met la naolit ya anggad kapigan. 22Balet pinaraiset na Dios ira tan ya agew, pian nilaban iray totoon pinili to; ta no andi, anggapo komuy nilaban. 23"Kanyan ag kayo manigsisia no walay mangikuan ed sikayo, 'Wadyay Cristo!' odino 'Wadmay Cristo!' 24Ta dakel iray tila-tilan Cristo tan tila-tilan propita ya onsabi. Manggawa ray ankakabaleg a tanda tan pakelaw pian napalingo ra, no nayari, iray totoon piniliy Dios. 25Tandaan yo! Imbagak la yad sikayo kasakbayan a nagawa. 26"Tan ag kayo oonla no ibagay totood sikayo, 'Walad kalawakan so Cristo!' Ag kayo manigsisia no ibaga ra, 'Onaamut ed sayan pasen!' 27Ta say Anak na Too onsabi a singa kirmat ya onggulis ed tawen manlapud bokig ya anggad sagur. 28"No iner so kawalaay bangkay, diman so pandadagopan da ray buitri." 29"Kasumpal na satan a kairapan, ombilonget so agew tan ag la onsinag so bulan. Napelag iray bitewen a manlapud tawen, tan saray pakayarid liwang ag da natombuk so gendat a kinaoksuy da. 30Insan onletaw ed tawen so tanday Anak na Too. Onakis ya amin iray totood intiron mundo, tan nanengneng day Anak na Too a walad lorem tan onsasabin walay baleg a pakayari tan kagalangan. 31Ontanul so baleg a trumpita, tan ibaki tod apatiran suyok na mundo ray anghil to tan, manlapud amin a pasey mundo, tiponen da ray totoon piniliy Dios." 32"Aral yoy bangat a manlapud kiew ya igos. No onkolaney tan mambolung la ray sanga-sanga to, amta yon asingger lay tiagew. 33Ontan met a no nanengneng yo la ra yan nagagawa, naamtaan yon asingger lay panaon, ngalngali lan onggapo ingen. 34Tandaan yo ya! Nagawa ra yan amin kasakbayan a naandi ray totood sayan panaon. 35Naandipat so tawen tan dalin, balet ag balut naandipat iray salitak." 36"Balet anggapoy mikabat no kapigay isabi na sayan agew o oras. Ag kabat na saray anghil ed odino say anggan say Anak. Say Ama labat so mikabat. 37Ta say isabiy Anak na Too, singa samay inkagawa nen panaon nen Noe. 38Kasakbayan na delap, nanaakan tan naiinom iray totoo, angaasawa tan akikiasawa ra. Onyay ginagawa ra anggad inloob nen Noe ed biong. 39Balet ag da amtay nagagawa anggad sinmabiy delap tan nalner iran amin. Onya met so nagawa diad isabiy Anak na Too. 40Diad satan a panaon, walay duaran lalakin mankikimey ed alog; naalay sakey tan natilak so sakey. 41Walay duaran bibiin manggigiling; naalay sakey tan natilak so sakey. 42Manalwar kayo sirin, ta ag yo amtay agew na isabiy Katawan yo. 43Tandaan yo ya! No amta komun na makanabung so isabiy matakew, ag onogip pian ag makaloob so matakew ed abung to. 44Kanyan nakaukolan a sipaparaan kayo, lapud onsabiy Anak na Too ed oras ya ag yo iilaloan." 45"Siopa sirin so napanmatalkan tan marunong ya aripen? Say aripen ya ipasen na amo to a sikatoy pangulo da ray kapara ton aripen tan mangiter na kanen da diad manepeg ya oras. 46Maliket yan aripen no nasabian na amo ton gagawaen toy kimey to! 47Samay amo, kuankod sikayo, pagmaliwen to may aripen a manasikasoy amin a kayamanan to. 48Balet no maoges yan aripen ikuantod sikaton dili, 'Mabayag nin onsabiy amok!' 49Gapoan tod satan a lewet-leweten iray kapara ton aripen; mikan tan miinoman ed saray buanges. 50Insan onsempet so amo to ed agew ya ag to iilaloan tan diad oras ya ag to amta. 51Dusaen a maung na amo to tan ipila tod kawalaan da ray mansimpisimpitan a totoo. Onnangis diman tan onngalatenget iray ngipen to."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\