MATEO 25

1"Diad satan ya agew, say Panariay tawen aliling toy samploran mamarikit ya angala ray sansasakey a lamparaan, tan pinmaway iran mangabet ed nubio. 2Kulang na kalakal so limarad sikara, tan makalakal so limara. 3Inawit day lamparaan da ra may kulang na kalakal, balet ag ira nambaloy larak. 4Balet saramay makalakal inawit da ray lamparaan da tan nambalon iray larak. 5Ag sinmabid dugan oras so nubio, kanyan mantomeg ira, insan ira akaogip. 6"Kapegleyan lay labi nen walay ingal, 'Wadya lay nubio! Gali dia ta abet yo!' 7Binmangon a tampol ira may samploran mamarikit tan imparaan da ray lamparaan da. 8Inkuanda ra may kulang na kalakal ed saramay makalakal. 'Itdan yo kami pay larak yo, ta nanaerep la ray lamparaan mi.' 9'Andi,' ebat da ra may makalakal, 'ta ompan ag ondugad para sikatayon amin. Say maung lakayo lan manaliw ed saray manlalakoy larak.' 10Linma sirin ira may kulang na kalakal tan legan dan manasaliw, sinmabiy nubio. Saramay limaran makalakal, lapud akaparaan la ra, akiolup irad nubio a linmoob ed pambansalan. Kaloob da, nikaput so puirta. 11"Insan sinmabi ra may kulang na kalakal tan inkuanda, 'Katawan, katawan, lokasan mo kami pa!' 12Balet inmebat imay nubio, 'Kuankod sikayo, ag ta kayo kabat!'" 13Inkuanen Jesus a pamasamput, "Manalwar kayo sirin, ta ag yo amtay agew odino say oras." 14"Say Panariay tawen aliling toy sakey a toon onlan mambiahi. Tinawag to ray aripen to tan impia toy kayaryan tod sikara. 15Initdan to ray kuarta onung ed pakayariy balang sakey. Initdan toy liman liboy pisos so sakey ya aripen, duan liboy sakey, tan sanliboy sakey. Insan la linma. 16Samay akaawat na liman liboy pisos innigosio ton tampol, tan akatuboy liman liboy pisos. 17Ontan met so ginawa to may akaawat na duan libo, tan akatuboy duan liboy pisos. 18Samay akaawat na sanlibo balet, inkotkot tod dalin, ta inyamut to may kuartay amo to. 19"Kasumpal na andokey a panaon, pinmawil imay amo ra tan akikuintaan ed sikara. 20Linma may naitdan na liman liboy pisos tan inkuanto, 'Amo, nia may inter mod siak a liman liboy pisos. Nia met so liman liboy pisos a tinubok!' 21Inkuanto may amo, 'Maabig so ginawam, maung tan matoor ya aripen! Lapud napampiaan kad melag a kantidad, ipiak ed sikay baleg a kantidad. Gala, ta miliket kad amom!' 22Linma met imay naitdan na duan liboy pisos tan inkuanto, 'Amo, nia may inter mod siak a duan liboy pisos. Nia met so duan liboy pisos a tinubok!' 23Inkuanto may amo 'Maabig so ginawam, maung tan matoor ya aripen! Lapud napampiaan kad melag a kantidad, ipiak ed sikay baleg a kantidad. Gala, ta miliket kad amom!' 24Tinmombuk imay naitday sanliboy pisos, tan inkuanto, 'Amo, amtak a mapeget ka. Amtak a manaani kad ag yo nantaneman, tan manggagapas kad ag mo nampasekan. 25Antakot ak ed sika, kanyan inyamut kod dalin, imay kuartam. Nia la may sanliboy pisos yo!' 26Inkuanto may amo, 'Maoges tan mangiras ya aripen! Amtam a manaani ak ed ag ko nantaneman tan manggagapas ak ed ag ko nampasekan, anto? 27Indipositom komun sirin ed bangko so kuartak, pian walay tubo to no onsabi ak. 28Ala yoy kuartan walad sikato tan iter yod samay aripen a wala lay samplon liboy pisos to. 29Ta say toon wala lay bengatlad sikato, naaruman niy walan bengatlad sikato; balet say toon anggapoy bengatlad sikato, naala so anggan samay dagdaiset a bengatlan walad sikato. 30Nipaakar ed sayan anggapoy kanan aripen, ibantak yod kabilongetan ed paway. Diman onnangis tan onngalatenget iray ngipen to.'" 31"No onsabin Ari so Anak na Too a kaiba to ray amin ya anghil, onyorung ed mapagalang a trono to. 32Mantitipon ed satay amin a katoowan ed arap to. Pambibiigan to rad duaran grupo, a singa say pastol ya ibibiig to ray karniro ed saray kanding. 33Ipasen tod nikawanan to ray karniro tan diad nikawigi to, saray kanding. 34Insan ikuay Ari ed saramay walad nikawanan, 'Gali dia, sikayo ran binindisionay Amak! Tawir yoy panarian a niparaan a para sikayo, nanlapu lad inkiletneg na mundo. 35Ta narasan ak et pinakan yo ak, napgaan ak et pinainom yo ak, sakey ak a sangkaili et pinatuloy yo ak ed abung yo. 36Nen anggapoy nisulong ko initdan yo ak na kawes, nen mansasakit ak inasikaso yo ak, tan nen wala ak ed prisowan binisita yo ak.' 37Onebat ed satan ira may matonung a totoo, 'Katawan, kapigay impakanengneng mid sikan narasan et pinakan mi ka, o napgaan et pinainom mi ka? 38Kapigay impakanengneng min sangkaili ka et pinatuloy mi kad abung mi, o anggapoy nisulong mo et initdan mi kay kawes? 39Kapigay impakanengneng mid sikan mansasakit o apriso et binisita mi ka?' 40Onebat so Ari ed sikara, 'Kuankod sikayo: nen ginawa yo yad anggan sakey a sankamelagan ed sarayan agagik, ginawa yod siak!' 41"Insan ikuantod saray walad nikawigi to, 'Arawi kayod siak, sikayo ran insambay Dios! Lakayod apoy ya andi-anggaan a niparaan ed Diablo tan saray anghil to! 42Ta narasan ak et ag yo ak pinakan, napgaan ak et ag yo ak pinainom. 43Sakey ak a sangkaili et ag yo ak pinatuloy ed abung yo. Anggapoy nisulong ko et ag yo ak initday kawes. Nansakit tan apriso ak et ag yo ak binisita.' 44Insan onebat ira, 'Katawan, kapigay impakanengneng mid sikan narasan o napgaan, o sakey a sangkaili, o anggapoy nisulong, o mansasakit, o apriso, et ag mi ka tinulongan?' 45Onebat so Ari ed sikara, 'Kuankod sikayo: nen ag yo tinulongan so sakey a sankamelagan ed saraya, ag yo ak tinulongan.' 46Sikara ya sirin so onlad dusan andi-anggaan; saray matonung so panagbilay da sikaray onlad bilay ya andi-anggaan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\