MATEO 26

1Kasumpal nen Jesus ya imbangat ira yan amin, inkuantod saray disipulo to, 2"Amta yo a duay agew ni, insan Pista na Paskua la. Diad satan niawat ya ipasak ed krus so Anak na Too." 3Saray manonan papari tan saray mamatakken na baley nantitipon irad palasio nen Caifas, a Pangulon Pari. 4Implano ran erelen a maamut si Jesus, insan da pateyen. 5"Balet ag tayo pateyen legan na pista, ta ag la pigan manggolo ray totoo," inkuanda. 6Nen si Jesus et walad abung nen Simon ya akating, diad Betania, 7walay biin linmad sikato a sankaawit toy botilyan alabastro a napnoy mabmablin pabalingit tan inkalbo tod olo nen Jesus a mangakan. 8Asanukan iray disipulo nen anengneng da yan gagawaen to. Inkuanda, "Akin yan panagdarak? 9Inlako la komuy mabli, insan inter ed saray mairap-bilay so nanlakoan!" 10Amta nen Jesus so ibabaga ra, kanyan inkuanto, "Akin et balbalawen yo yan bii? Maabig tan marakep yan ginawa tod siak. 11Ta kaiba yo lawas iray mairap-bilay balet ag yo ak lawas kaiba. 12Kinalboan toy laman ko na pabalingit a pangiparaan na pangipompon ed siak. 13Natan, tandaan yo ya! Inerman ed sankamundoan so pangipulongan na sayan Maung a Balita, nasalitay ginawa to yan bii a pakanudnunotan ed sikato." 14Say sakey ed saray labinduan disipulo salanti samay manngaran na Juda Iscariote et linmad saray manonan papari 15tan inkuanto, "Antoy iter yod siak no iyawat koy Jesus ed sikayo?" Imbilangan day talomplon kuartan pilak tan inter dad sikato. 16Kanyan nanlapud saman, ginapoan nen Judas so mananap na pankanawnawan mangyawat ed kinen Jesus. 17Diad ononan agew na Pistay Tinapay ya Anggapoy Libadura, linma ray disipulo ed kinen Jesus tan tinepet da, "Iner so labay mon pangiparaanan miy panganan moy Paskua?" 18Inmebat si Jesus, "Laka yod sakey a toon wadman ed siudad tan ikuanyod sikaton ibabagay Maistro: 'Asingger lay oras ko. Diad abung moy pamaskuan ko tan saray disipulok.'" 19Inonur da ra may disipulo so ganggan nen Jesus, tan imparaan day Pandem na Paskua. 20Kasabi na labi, dinmongod pananganan si Jesus tan saray disipulo to. 21Leleg dan mangakan inkuanen Jesus, "Kuankod sikayo: mantraidor ed siak so sakey ed sikayo." 22Agolon maung so kalakal da ra may disipulo, tan sinansakey dan tinepet, "Siak kasi, Katawan?" 23Inmebat si Jesus, "Say kabansag kon mangisasawsaw na lima tod aralem a plato, sikatoy mantraidor ed siak. 24Ompatey so Anak na Too, onung na ibabagay Masanton Sulat, balet kaskasian so toon mantraidor ed Anak na Too! Magmaung ni komun ya ag la nianak!" 25Si Judas, a sikatoy traidor, tinepet to, "Maistro, siak kasi?" Inmebat si Jesus, "Sika lan dili so mangibabaga." 26Nen peles dan mangakan, angalay tinapay si Jesus. Kasumpal ton akisalamat ed Dios, pinipisag to, insan to inter ed saray disipulo to tan kuanto, "Ala yo ya tan akan yo; sikato yay laman ko." 27Insan inala toy kupa, tan kasumpal ton akisalamat ed Dios, inter tod sikara tan inkuanto, "Inom kayon amin ed sayan kupa, 28ta sikato yay dalak a mamaneknek ed impisipanay Dios, say dalak ya onterter a para amayamay a totoo, pian napirdona ray kasalanan. 29Kuankod sikayo ya ag ko lan balut oninom na sayan tabul na ubas ya anggad agew na iyinom koy balon tabul na ubas ed Panarian na Amak a kaiba ta kayo." 30Anganta ray sakey ya imno, insan ira linma ed Palandey na Kaolibaan. 31Inkuanen Jesus ed sikara, "Diad saya met lamlamang a labi, ibatikan tan taynan yo ak ya amin, ta ibabagay Masanton Sulat, 'Pateyen na Dios so pumapastol, et nataytayak iray karniro.' 32Balet kayari na iyolik ed bilay, onaan ta kayon onlad Galilea." 33Inkuanen Pedro ed sikato, "Anggan taynan da kan amin, ag ta kan balut taynan!" 34Inmebat si Jesus, "Tandaan mo ya! Kasakbayay ikukaok na lalung ed sayan labi, mamitlon ibagam ya ag mo ak kabat." 35Balet inmebat si Pedro, "Ag kon balut ibagan ag ta ka kabat, anggan kaiba ta kan pateyen da!" Onya met so imbaga na amin da ray arum a disipulo. 36Intagar nen Jesus iray disipulo to ed sakey a lugar a manngaray Getsemani. Inkuantod sikara, "Yorung kayo dia, ta onla ak diman a mampikasi." 37Intagar to ra balet di Pedro tan saray duaran anak nen Zebedeo. Insan agunigon a maung tan apagaan 38tan kuantod sikara, "Agaylay ermen ko tan ngalngalik la ipatey. Dia kayo tan mipuyat kayod siak." 39Kaarawi toy daiset, dinmakmomo a sinmabid dalin so lupa to tan nampikasi, "Amak, no nayari komun, ipaliis mo siak yan kupay kairapan! Balet aliwan say linawak, no ag ingen say linawam, so nasumpal." 40Pinawil to ra may taloran disipulo, tan asabian to ran akaogip. Inkuantod kinen Pedro, "Ag yo ta nayariay mipuyat ed siak ya anggan saksakey oras? 41Mampuyat tan mampikasi kayo, pian ag kayo napelag ed tukso. Sipaparaan so ispiritu, balet makapoy so laman." 42Pinmidwan inmarawi si Jesus tan nampikasi, "Amak, no ag nipaliis yan kupay kairapan likud ya inomen ko, say linawam so nasumpal." 43Pinawil to lamet iray disipulo to tan asabian to ran akaogip, ta mapalaloy pakakaogip da. 44Tinaynan to ra lamet nen Jesus tan inmarawi. Mikatlo la yan pampikasi to, tan nampaparay imbaga to. 45Pinmawil ed saray disipulo to tan inkuanto, "Akaogip tan mamapainawa kayo ni anggad natan? Nengneng yo! Sinmabi lay oras a niawat so Anak na Too ed lima da ray makasalanan. 46Bangon kayo, ta onla ti la. Wadya lay toon mantraidor ed siak!" 47Mansasalita niy Jesus nen sinmabi si Judas a sakey ed saray labinduan disipulo. Kaiba to ray amayamay a totoon sankaawit da ray ispada tan pekpek. Sarayan totoo imbaki na saray manonan papari tan saray mamatakken na baley. 48Samay traidor initdan to ray kakaiba to na pakabirbiran da: "Say anguban ko sikato man so aanapen yo. Erel yo!" 49Kasabi nen Judas, dinago ton tampol si Jesus tan inkuanto, "Say kareenay walad sika komun, Maistro," insan to inanguban. 50Inkuanen Jesus ed sikato, "Kaaro, gawam lay inakaran mo dia!" Sinmingger ira may totoo, siningkat day Jesus, insan da binembenay malet. 51Walay sakey a kaiba nen Jesus a binagut toy ispada to tan sinigbat toy aripen na Pangulon Pari, et apingolan. 52Inkuanen Jesus ed sikato, "Ikaluban mo la tay ispadam, ta say mangikanay ispada, ispada met so pateyan to. 53Ag mo ta amtan nayarian koy onkerew na tulong ed Amak, tan mangibakin tampol dia na masoluk a labinduan batalyon na anghil? 54Balet no ontan, panon a nasumpal so ibabagay Masanton Sulat ya onyay nagawa?" 55Insan inkuanen Jesus ed saramay totoo. "Akin et sankaawit yo ray ispada tan pekpek a mangerel ed siak? Tulisan ak sirin? Inagew-agew ak a nanyoyorung a nambangat ed Timplo, balet ag yo ak inerel. 56Balet agawa yan amin pian nasumpal so ibabaga ray propita ed Masanton Sulat." Nagsibatik ya amin iray disipulo tan tinaynan dan bukbukor si Jesus. 57Saramay angerel ed kinen Jesus inyakar dad abung nen Caifas a Pangulon Pari, a nantitiponan da ray iskriba tan saray mamatakken na baley. 58Tinmombuk si Pedro ed kinen Jesus, balet walad bandad arawi. Tinmuloy ya anggad solar na Pangulon Pari tan inmirung diman a kaiba to ray guardia, pian naimatunan toy kasumpalan. 59Ginawa na saray manonan papari tan amin a kabyangay Sanidrin so anggaay nayarian da a mananap na ipakasalanan dad kinen Jesus, pian napapatey da. 60Balet ag ira akarumog, anggaman ya amayamay iray namparontal a nantilan sumpad kinen Jesus. Diad kaonuran, walay duaran pinmarontal 61tan inkuanda, "Inkuanto yan too, 'Sarag kon gebaen so Timplo na Dios, insan ko ipaalagey ed loob na taloy agew.'" 62Inmalagey imay Pangulon Pari tan inkuantod kinen Jesus, "Anggapoy iyebat mod sayan ipapakasalanan dad sika?" 63Balet ag inmesel si Jesus. Inkuanto lamet imay Pangulon Pari, "Diad ngaran na Dios a mabilay, pansambaen ta ka: ibagam ed sikami no talagan sikay Cristo ya Anak na Dios." 64Inmebat si Jesus, "Sika lan dili so mangibabaga. Balet kuankod sikayon amin a manlapud natan, nanengneng yoy Anak na Too ya akayorung ed nikawanay Dios a Makapanyarin-amin. Nanengneng yo met ya onsasabin walad saray lorem na tawen!" 65Kadngel na Pangulon Pari ed saya, ginebyas ton pinilat so kawes to tan inkuanto, "Nansalitay sumpad Dios! Ag tayo la nakaukolay arum ni ran tasi! Nadngel yoy kaogsay salita ton sumpad Dios! 66Antoy kuanyo?" Inmebat ira, "Nankasalanan, tan nepeg a pateyen." 67Insan da niluklukdaay lupa to, tan kinakabil da. Inkuanda ray nantatampal ed sikato. 68"Mampropisiya ka, Cristo! Ibagam pa no siopay anampal ed sika?" 69Wadman nin manyodyorung ed solar si Pedro nen inasinggeray bii a sakey ed saray katulong na Pangulon Pari tan inkuanto, "Kaiba ka met nen Jesus a taga Galilea." 70Balet imbori nen Pedro ed arap day amin a wadman. Inkuanto, "Ag ko amta tay ibabagam." 71Insan linmad puirtay solar. Naimano met diman na sananey a biin katulong, tan kuantod saramay lalakin wadman, "Akilkila met yan too ed kinen Jesus a taga Nazaret." 72Imbori nen Pedro lamet tan inkuanto, "Sambaan ko ya ag ko amta tan a too!" 73Ag abayag, sinmingger ed kinen Pedro ira may lalakin manalalagey diman tan inkuanda, "Sakey kan talaga ed sikara, anto? Nabirbir la ed panagsalitam!" 74Balet nansamba lamet si Pedro a kuanto, "Nitay Dios, anggan dusaen to ak no mantitila ak. Talagan ag ko kabat itan a too!" Diad saman a bekta, kinmukaok so sakey a lalung. 75Insan anunotan nen Pedro may sinalita nen Jesus ed sikato, "Kasakbayay ikukaok na lalung, ibori mo ak a mamitlo." Pinmaway si Pedro tan inmakis na ampaipait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\