MATEO 27

1Kasabiy kabwasan, nantotongtongan na amin a manonan papari tan saray mamatakken na baley no panoy pamatey dad kinen Jesus. 2Binalur day Jesus, insan da inyakar ed kinen Pilato a gobirnador. 3Nen anengneng nen Judas, samay traidor, a sinintinsiaan dan pateyen si Jesus, nagbabawi. Impawil to may talomplon kuartan pilak ed saramay manonan papari tan saramay mamatakken na baley. 4"Nankasalanan ak, ta inyawat kon papatey so toon anggapoy kasalanan!" inkuanto. "Antoy pibabalian mi? Sikay akaoley ed satan!" inebat da. 5Imbantak nen Judas imay kuartan pilak ed loob na Timplo. Linma la, insan imbitay toy laman to. 6Dinokdok na saramay manonan papari may kuarta tan inkuanda, "Bayar yay dala na sakey a too! Onung ed Ganggan, ag nayarin ikargad pananginay kuarta ed Timplo." 7Kasumpal dan nampapaknaan, insaliw da may kuarta na dalin da ray managgaway banga, tan ginawa ran panangipomponan na bangkay da ray sangkaili. 8Kanyan anggad sayan agew, tatawagen na "Alog na Dala" man a dalin. 9Tinmua sirin so inkuanen propita Jeremias, "Inala ray talomplon kuartan pilak (sikato yay nampapaknaan da ray Israelitan bili na bilay to), 10tan insaliw day dalin na saray managgaway banga, onung na ingganggan ed siak na Katawan." 11Manalalagey natan si Jesus ed arap na Gobirnador na Roma. "Sikay ari da ray Judio?" tinepet to may Gobirnador na Roma. Inmebat si Jesus, "Sika lan dili so mangibabaga." 12Balet ag inebatan nen Jesus iray ipapakasalanan da ray manonan papari tan saray mamatakken na baley. 13Kanyan inkuanen Pilato, "Ag mo narerengel ya amin iray ipapakasalanan dad sika?" 14Balet ag lan balut inmebat si Jesus, kanyan ontan lay pankelaw to may Gobirnador. 15Kapag Pista na Paskua, kaogaliyan na gobirnador na Roma so mangibolus na siopaman a prison kerewey karaklan. 16Diad saman a panaon, walay bantug a priso a manngaray Barabbas. 17Nen nantitipon sirin iray totoo, tinepet nen Pilato, "Siopay labay yon ibolus kod sikayo, si Barabbas o si Jesus a tatawagey Cristo?" 18Ta kabkabat nen Pilato ya inyawat day Jesus ed sikato lapud pakakaibeg da. 19Aliwan satan labat. Nen wadman ya akayorung si Pilato ed panagsintinsiaan, impaibaga na asawa to, "Ag ka mibabalid satan a toon anggapoy kasalanan, ta diad kugip ko kalabyan nairapan ak a maung lapud sikato." 20Saramay manonan papari tan saramay mamatakken na baley nilagyat da ray totoo a kerewen dad kinen Pilato ya ibolus toy Barabbas tan papatey to si Jesus. 21Balet tinepet nen Pilato ed saray totoo, "Siopad sarayay duara so labay yon ibolus ko?" "Si Barabbas!" kuanda. 22Inkuanen Pilato, "Anto sirin so gawaen kod kinen Jesus a tatawagey Cristo?" "Paipasak mod krus!" inebat dan amin. 23Tinepet nen Pilato, "Akin, antoy ginawa ton maoges?" Balet lalon inkasikasil dan ineyag, "Paipasak mod krus!" 24Nen alikas nen Pilato ya anggapoy nagawaan to tan onggagapo lay golo, amaalay danum tan nanoras na lima tod arap na totoo. Inkuanto, "Anggapoy kasalanan ko ed ipatey na sayan too! Makaoley kayo!" 25Inmebat iray totoo, "Sikami tan saray anak mi so onebat ed ipatey to!" 26Imbolus tod sikara si Barabbas, balet impapasiplatan toy Jesus tan inyawat ton ipasak ed krus. 27Si Jesus inyakar na saray sondalo nen Pilato ed palasioy gobirnador, tan minokut na sakey a batalyon na sondalo. 28Nilakseban da, insan da sinolungay ambalbalangan kawes. 29Nanliken iray sanga-sangan masabit tan ginawa ran singa korona, insan da inyan ed olo to. Impabemben dad kawanan a lima toy sakey a bislak. Nantatalimukor irad arap to tan niludlurey da. Inkuanda, "Andokey komun so bilay na Ari da ray Judio!" 30Nilulukdaan da, inala ra may bislak tan impapaspas dad olo to. 31Kasumpal dan niludlurey, nilakseb da may inkawes dad sikato, tan insolung da may dilin kawes to. Insan da impaway ya ipasak ed krus. 32Nen ompapaway ira, nabet day sakey a lakin taga Cirene a manngaray Simon, tan pinasoot dan impasakbat ed sikatoy krus nen Jesus. 33Sinmabi rad pasen a tatawagey Golgota a kabaliksan toy "Pasen na Lapis-lapis na Olo." 34Initdan dad may Jesus na alak a nilaukay apgo. Balet nen atimtiman to, ag to labay ya inomen. 35Impasak dad krus tan, kayari ran nampapalaranan iray kawes to, inapag da. 36Kasumpal to ya, inmirung ira tan binantayan day Jesus. 37Insulat dad olowan to may impakasalanan dad sikato: "Sikato yay Jesus ya Ari da ray Judio." 38Insan da impasak a kaiba nen Jesus so duaran tulisan ed sansakey a krus, diad nikawanan tan diad nikawigi to. 39Si Jesus pineyeng-peyengan tan pinapabaingan na saray totoon onlalabas. 40Inkuanda, "Aha, aliwa tan sika may maneral na Timplo, insan mo ipaalagey ed loob na taloy agew? Ilaban moy laman mon dili, no tuan sikay Anak na Dios! Epas kad tan ed krus!" 41Ontan met, niludlurey na saray manonan papari, saray iskriba, tan saray mamatakken na baley. Inkuanda, 42"Inlaban to ray arum, balet ag to nilaban so laman ton dili! Ha! Aliwa tan sikatoy Ari na Israel? Onepas pa natan ed krus, et panisiaan mi la! 43Manmamatalek ed Dios tan inkuanto, 'Siak so Anak na Dios!' Nengnengen pa sirin no labay na Dios ya ilaban natan!" 44Niludlurey met na anggan saramay tulisan ya impasak dad krus, a singa sikato. 45Nanlapud alas dosi ya anggad alas tris na ngarem, binmilonget so intiron dalin. 46Nen sakey ya alas tris ed ngarem, inmeyag si Jesus na makmaksil, "Eli, Eli, lema sabachthani?" a labay ton ibaga, "Dios ko, Dios ko, akin et inkaindan mo ak?" 47Nadngel ya na arum a manalalagey diman tan inkuanda, "Tatawagen toy Elias!" 48Batik a tampol so sakey ed sikara, tan angalay ispongha. Impasepsep tod anapseng ya alak, inyan tod ngoroy tiken, insan to ipapasopsop ed kinen Jesus. 49Balet inkuanday arum, "Alagar ka, ta nengnengen tayo pa no onsabiy Elias a mangilaban ed sikato!" 50Inmeyag lamet na maksil si Jesus, insan inyawat toy ispiritu to. 51Diad saman a bekta, apaldua so kurtina ed Timplo, manlapud tagey ya anggad saloy. Yinmegyeg so dalin, apisag iray bato, 52alokasan iray lobuk, tan amayamay ya inaatey lan totooy Dios so apaolid bilay. 53Pinmapaway irad saray lobuk nen kasumpal ya inmolid bilay si Jesus, tan linma rad Masanton Siudad a diman ira anengneng na amayamay a totoo. 54Ataktakot a maung imay kapitan tan saramay sondalon kaiba to a mambabantay ed kinen Jesus nen naimatunan da may yegyeg tan amin ya agawa. Inkuanda, "Tuan sikatoy Anak na Dios!" 55Wala met iray amayamay a bibiin walad bandad arawi ya onnenengneng ed nagagawa. Manlapu lad Galilea, ontotombuk la ra yan bibii ed kinen Jesus tan manlilingkur irad sikato. 56Kaiba ra met si Maria Magdalena, si Maria ya ina di Santiago tan Jose, tan say asawa nen Zebedeo. 57Nen labi la, sinmabiy sakey a toon manngaray Jose a taga Arimatea. Mayaman yan too tan sakey ed saray disipulo nen Jesus. 58Linmad kinen Pilato tan kinerew ton alaen bangkay nen Jesus, kanyan ingganggan nen Pilato ya iter dad sikato. 59Inala sirin nen Jose may bangkay nen Jesus tan binalkut tod malinis a sidan abel, 60insan to insorub ed lobuk ton dili, ya agano nin inyongib tod. Kasumpal to ya, angitolin na baton baleg ya insara tod puirta, insan la linma. 61Wadman a manyodyorung ed arap na lobuk si Maria Magdalena tan samay sakey a Maria. 62Kaimbuas, salantiy say agew a kasumpal na Panagparaan, saray manonan papari tan saray Pariseo nantitipon iran akitongtong ed kinen Pilato. 63Inkuanda, "Nanunotan mi a nen mabilay ni man a matilan too inkuanto, 'Onoli ak ed bilay kasumpal na taloy agew.' 64Kanyan pabantayan mo pan maung imay angipomponan ed sikato ya anggad kumatlon agew, ta ag la pigan takewen na saray disipulo toy bangkay to. Insan dad satan ibagbagad saray totoo, 'Inmolid bilay!' Magmaliw a lalon maoges ni yan tila nen say inmona." 65"Mangawit kayoy guardia sirin," kuanen Pilato ed sikara, "tan pabantayan yon malet imay lobuk." 66Linma rad angipomponan, minarkaan da may baton insara pian ag da panduaruwaan ya anggapoy mandiwit, tan intilak da may guardia a mambantay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\