MATEO 28

1Kasumpal na Agew na Panagpainawa, nen manlimatad agew na Simba, si Maria Magdalena tan samay sakey a Maria linma rad lobuk, ta nengnengen da. 2Biglan yinmegyeg na maksil. Linmeksab a nanlapud tawen so sakey ya anghil, insan to intolin imay insaran bato, tan niyorungan to. 3Maliwliwawan singa kirmat so lupa to, tan ampotipotin maung so kawes to. 4Diad takot da ra may guardia ed samay anghil, manggiwgiw ira tan nagmaliw iran singa inatey. 5Akisalita may anghil dad saramay bibii, "Ag kayo natatakot. Kabat kon aanapen yoy Jesus ya impasak ed krus. 6Andi dia, ta inmoli lad bilay, onung na imbaga to. Singger kayo tan nengneng yoy pasen a dinokulan to. 7Ganatan yo lay onla tan ibaga yod saray disipulo to, 'Inmolid bilay si Jesus tan onona nen sikayo ya onlad Galilea. Diman yo nanengneng!' Tandaan yoy imbagak ed sikayo" 8Maganat ira sirin a linma la tan batik iran mangibagad saray disipulo to. Makaliliket ira, balet nantaruk na takot so liket da. 9Kabebekta inabet nen Jesus ira tan inkuanto, "Say kareenan komuy walad sikayo!" Sinmingger irad sikato, inegnaan da ray sali to tan inggalang da. 10Inkuanen Jesus ed sikara, "Ag kayo natatakot. Laka yo tan ibaga yod saray agagik ya onla rad Galilea, tan diman da ak nanengneng." 11Kasiput da ra may bibii, pigarad saramay sondalon nambantay na lobuk so pinmawil ed siudad, tan imbaga rad saray manonan papari iray amin ya agawa. 12Nantitipon iray manonan papari tan saray mamatakken na baley, tan nantotongtongan da no panoy gawaen da. Initdan da ra may guardia na dakerakel a kuarta 13tan inkuanda, "Ibaga yod saray katoowan a linma ray disipulo to tan tinakew day bangkay to, nen naogip kayo. 14No narengelan ya na Gobirnador, ag kayo mapaga, ta sikamiy makaoley a mitongtong ed sikato." 15Inawat na saramay guardia may kuarta, tan inonur day pagagawa rad sikara. Anggad sayan agew, onyay nibabalita ed saray Judio. 16Linma ra may labinsakey a disipulo ed Galilea, diad palandey ya imbilin nen Jesus a laen da. 17Nen anengneng day Jesus inggalang da, anggaman a wala ni ray manduaruwad sikara. 18Inmasingger si Jesus tan inkuantod sikara, "Niiter lad siak so amin a pakayari dimad tawen tan diad dalin. 19Kanyan, laka yod saray katoowan ed amin a bansa tan gawa yo ran disipulok. Binyagan yo ra diad ngaray Ama tan diad Anak tan diad Ispiritu Santo, 20tan ibangat yo ran mangonur ed amin ya ingganggan kod sikayo. Tan tandaan yo! Siak, ibaan ta kayo lawas anggad pansamput na panaon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\