MATEO 3

1Diad saraman ya agew sinmabiy Juan a Managbinyag ed kalawakay Judea tan nampupulong diman. 2Inkuanto, "Magbabawi kayod saray kasalanan yo, ta asingger lay Panariay tawen!" 3Nipaakar ed kinen Juan so sinalita nen propita Isaias nen inkuanto, "Walay toon mambabandod kalawakan, 'Iparaan yoy dalan na Katawan tan apiger yoy panakaran to!'" 4Bagoy kamilyo so kawes nen Juan, tan katat so balkes to. Dorun tan dilo so impambilay to. 5Dinmadagod sikato ray totoon taga Jerusalem tan luyag na Judea, pati saray nanlalapud kaliberliber na Ilog na Jordan. 6Impapatwa ray kasalanan da, tan binibinyagan to rad Ilog na Jordan. 7Nen anengneng to ray amayamay a Pariseo tan Saduseo ya ondadagod sikaton mampabinyag, inkuantod sikara, "Sikayon apoliyay oleg! Siopay angibagad sikayon naliktaran yoy sanuk na Dios ya asingsingger lan onsabi? 8Ipanengneng yod panagbilay yo a binenegan yo la ray kasalanan yo. 9Tan ag yo iisipen a nasaniban yoy peteg a kipapasen yo diad pangibaga yon laki yoy Abraham. Kuankod sikayo a walay pakayari na Dios a pagmaliwen a tuan anak nen Abraham ira yan bato! 10Akaparaan lay wasay a pamopod saray kiew ya anggad lamut. Amin a kiew ya ag mambungay maung so napopo tan napoolan. 11Siak bibinyagan ta kayo ed danum a pakanengnengay impagbabawi tan impangibeneg yod saray kasalanan yo; balet say manomtombuk ya onsalat ed siak et binyagan to kayo ed Ispiritu Santo tan apoy. Lalon makapanyari nen siak tan ag ak manepeg ya anggan manlibit na saray sandalya to. 12Sankabembenan toy bigaon pantaep to na trigo. Tiponen toy ilik ed kamalir to, balet poolan toy taep ed apoy ya ag balut naerep." 13Diad saman met a panaon, si Jesus linmad Ilog na Jordan a nanlapud Galilea, ta pabinyagan ed kinen Juan. 14Ag labay komun a binyagan nen Juan, kanyan inkuantod kinen Jesus, "Anta siak komuy nepeg a binyagan mo, linma ka dian pabinyagan ed siak?" 15Inmebat si Jesus, "Paolyan mon onyay nagawa natan, ta sikato yay nepeg tan gawaen, pian nagawaay amin a kakaukolan na Dios." Inmabuloy sirin si Juan. 16Nen abinyagan lay Jesus, sinmakbit a nanlapud danum. Alokasan ed satay tawen, tan anengneng toy Ispiritu na Dios a singa malapati ya ondadapod sikato. 17Insan walay bosis a nanlapud tawen a nankuan, "Sikato yay inararok ya Anak; sikatoy pakaliliketan ko."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\