MATEO 4

1Inyakar na Ispiritu si Jesus ed kalawakan a tuksoen na Diablo. 2Kasumpal nen Jesus a nanayunoy apataplon agew tan labi, narasan. 3Nitan met lay mananukso tan inkuanto, "No sikan talagay Anak na Dios, iganggan mod sarayan bato a magmaliw iran tinapay." 4Inmebat si Jesus, "Onya so ibabagay Masanton Sulat: 'Aliwa labat a tinapay so pambilay na too, no ag pati amin a salitan ibabalikas na Dios.'" 5Insan inyakar na Diablo si Jesus ed toktok na Timplo diad Masanton Siudad, 6tan inkuanto, "No sikan talagay Anak na Dios, tabuy ka! Ta ibabagay Masanton Sulat: 'Iganggan na Dios iray anghil ton mangasikasod sika; ampayaen da kad lima ra, pian diad bato anggan saray salim ag mo ra nitopa.'" 7Inmebat si Jesus, "Ibabaga met na Masanton Sulat: 'Ag mo tutuksoen so Katawan a Dios mo.'" 8Insan inyakar na Diablo ed atagtagey a palandey, tan impanengneng ton amin iray nanarian ed sayan mundo, say pakayari tan say kayamanan da. 9"Iter kod sika ra yan amin," kuay Diablo. "no ondakmomo ka tan mangigalang kad siak." 10Inkuanen Jesus, "Ekal ka dia, Satanas! Ta ibabagay Masanton Sulat: 'Igalang moy Katawan a Dios mo, tan sikato labat so panlingkuran mo!'" 11Tinmaynan sirin imay Diablo, tan sinmabi ray anghil a nanlingkur ed kinen Jesus. 12Nen akabatan nen Jesus ya aprisoy Juan, pinmawil ed Galilea. 13Balet aliwa lan diad Nazaret so nanayaman to, no ag ingen diad Capernaum. Sayan baley walad gilig na Dayat na Galilea, diad sakop na Zabulon tan Neftali. 14Agawa ya pian nasumpal so imbaga nen propita Isaias: 15"Dalin na Zabulon, dalin na Neftali, a mamaarap ed dayat, diad nibaliw na Jordan, Galilea a kawalaan da ray Hintil! 16Saray totood sayan pasen ya abayag iran walad kabilongetan, anengneng day marlang a silew! Onsisindag yan silew ed saray manaayam diad kabilongetay patey!" 17Nanlapud saman, ginapoan nen Jesus so nampupulong. Inkuanto, "Pansibkelan yo la ray kasalanan yo, ta asingger lay Panarian na tawen!" 18Nen aminsan a manaakar si Jesus ed gilig na Dayat na Galilea, anengneng toy Simon, a tatawagey Pedro, tan si Andres ya agi to. Peles dan mansasabokul ed dayat, ta sumisigay ira. 19Inkuanen Jesus ed sikara, "Tombuk kayod siak, ta gawaen ta kayon sumisigay na too." 20Tinaynan dan tampol iray iket da, tan akila rad sikato. 21Intuloy nen Jesus so panaakar to, tan anengneng to met iray sanagin Santiago tan Juan ya anak nen Zebedeo. Wala rad baloto ra a kaiba ray ama ra, tan ipaparaan da ray iket da. Tinawag met ira nen Jesus. 22Tinaynan dan tampol so ama ra tan say baloto, ta akila rad kinen Jesus. 23Niliber nen Jesus so intiron Galilea a nambabangat ed saray sinagoga. Nampupulong na Maung a Balitan nipaakar ed Panarian, tan pinapaabig to met ya amin iray a totoon walay sasakiten tan liliknaen. 24Kinmayat ed intiron Siria so balitan nipaakar ed kinen Jesus, kanyan inaawit dad sikaton amin iray mansasakit tan amin iray manlilikna na kairapan: saray totoon inaponay dimonyo, saray dumurulot, tan saray paralitiko. Pinapaabig nen Jesus iran amin. 25Tinombuk na amayamay a totoon nanlapud Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, tan saray nanlapud biek na Ilog na Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\