MATEO 5

1Anengneng nen Jesus a dakerakel iray totoo, kanyan linmad nipokdul a pasen tan inmirung diman. Dinago na saray disipulo to, 2tan onyay imbangat tod sikara: 3"Maliket iray mamibirbir na pankaukolan dad maispiritu ran bengatla, ta kayaryan day Panarian na tawen! 4"Maliket iray maneermen, ta ligliwaen iray Dios! 5"Maliket iray mapaabeba, ta tawiren day dalin ya insipay Dios! 6"Maliket iray mampipilalek a manumpal na linaway Dios, ta iter tod sikaray pampilalekan da! 7"Maliket iray mapangasi, ta kasian iray Dios! 8"Maliket iray malinis so puso ra, ta napinengnengan day Dios! 9"Maliket iray manggagaway polaing na mareen a panoolup da ray katoowan, ta ibilang iray Dios ya anak to! 10"Maliket iray napapairap lapud panusumpal day linawa na Dios, ta kayaryan day Panarian to! 11"Maliket kayo no sikayoy pabpabaingan, parpairapen, tan pagpaogesen na totoo lapud disipulo ta kayo. 12Manliket tan manggayaga kayo, ta balbaleg so tumang yod tawen. Onya met so impampapairap na totood saray propita ya akaonan nambibilay nen sikayo." 13"Sikayoy asin ed sankamundoan. No tinmabang lay asin, ag lan balut nipawil so gendat a taway to. Anggapo lan balut so kakanaan to, kanyan ibantak la tan nagatin-gatinan lay totoo. 14"Sikayoy silew ed sankamundoan. Ag niamut so siudad a walad tapew na pokdul. 15Anggapoy manelsel na lamparaan, insan sakuban to lamlamang na timba. Nepeg ton iyan ed, panangipatoonan pian nasilewen iray amin a totood loob na abung. 16Ontan met, iwandag yod arap na katoowan so silew yo, pian nanengneng da ray maung a gawa yo, et diad ontan, idayew day Ama yon walad tawen." 17"Ag yo iisipen a linma ak dian manderal na Ganggan nen Moises tan saray bangat da ray propita. Linma ak dia, aliwan lapud panderal ko, no ag ingen lapud pangipaliwawak tan panumpal kod saraya. 18Tandaan yo ya! Naandi so tawen tan dalin, balet anggan say sankamelagan a kabyangay Ganggan so ag naandiay kana anggad pakasumpal na amin a bengatla. 19Kanyan siopamay ag mangoonur na anggan sankamelagan ed sarayan ganggan tan mangibabangat ed arum a totoon ag da met onuren, sikatoy nipasen a sankaabebaan ed Panariay tawen. Balet siopamay manusumpal ed Ganggan, tan mangibabangat ed arum a totoon sumpalen da met, sikatoy nipasen ya atagey ed Panariay tawen. 20Ipurek kod sikayo: no say panumpal yoy linaway Dios et ag ontalona ed panusumpal da ray iskriba tan saray Pariseo, ag kayon balut makaloob ed Panariay tawen." 21"Nadngel yon ninganggan ed saray totoo nen saman, 'Ag ka mamapatey; siopamay mamatey walay ebatan tod huis.' 22Balet ibagak ed sikayo natan: siopamay mampasnuk ed agi to, nayarin walay ebatan tod huis. Siopamay mamabaing ed agi to, nayarin walay ebatan tod Sanidrin. Siopamay mangikuan ed agi to, 'Ambagel ka!' nayarin onlad apoy na impirno. 23Kanyan no mamaarap kad altar a mangibagat ed Dios, et anunotan mo a walay irap na linaway agim ed sika, 24itilak mod arap na altar so bagat mo tan mipulangan ka nid sikato, insan ka ompawil a mangibagat na panangarom ed Dios. 25"No walay angisegep na kasod sika ed korti, miariglo ka ambegyan wala niy panaon, kasakbayan na bista. Ta no andi, ipalima to kad huis; say huis ipalima to kad polis a mangiprisod sika. 26Diman ka manayam, kuankod sika, anggad ag mo nabayaray amin a multam." 27"Nadngel yon niganggan ed saray totoo nen saman. 'Ag ka mikakaloguran ed ag mo asawa.' 28Balet ibagak ed sikayo natan: siopamay onlilinggis a walay getma ton marotak ed sakey a bii, mankakasalanan lad puso to na pikakaloguran. 29No say kawanan a matam so makasengeg na pankakasalanan mo, sokit mo insan mo ibantak! Magmaung nin naekal so sakey a kabyangay; laman mo, nen say nibantak ed impirno so intiron laman mo. 30No say kawanan a limam so makasengeg na pankakasalanan mo, potut mo insan mo ibantak! Magmaung nin anggapoy sakey a limam, nen say nibantak ed impirno so intiron laman mo." 31"Nadngel yo met a niganggan: 'Siopamay lakin mangisian ed asawa to, nakaukolan ya itdan toy sulat na pansiyan.' 32Balet ibagak ed sikayo natan: no say laki et isian toy ag mikakaloguran ya asawa to, mankasalanan yan laki no miasawa lamet imay bii, ta dadagdagen ton mikaloguran. Say mangasawad saman a bii mankasalanan met na pikakaloguran." 33"Nadngel yo met a niganggan ed saray totoo nen saman, 'Ag mo bebenegay sipan mo, no ag ingen sumpal moy sinambaan mod arap na Katawan.' 34Ibagak balet ed sikayo natan: ag kayo mansasamban balut! Ag yo pansasambaay tawen, ta trono na Dios; 35o say dalin, ta panangitoonan to ray sali to; o say siudad na Jerusalem, ta panaayamay makapanyarin Ari. 36Ag mo met pansasambaay olom, ta ag mo napagmaliw ya ampoti o andeket so anggan sakey a buek mo. 37Masarag lan ibaga yoy 'On' odino 'Andi.' Say arum nin salitan iyarum yod saya so manlapud samay Maoges." 38"Nadngel yo met a niganggan nen saman, 'Say mata bayaran na mata; say ngipen bayaran na ngipen.' 39Balet ibagak ed sikayo natan: ag kayo ombabawi ed siopaman a nanggaway maoges ed sikayo. No walay manampal ed kawanan ya aping mo, ipatampal mo niy kawigin aping mo. 40No walay mangisegep ed sikad korti, ta labay ton alaey sakey a kawes mo, iter mo ni ingey sananey a kawes mo. 41No walay mamasoot ed sikan mila kay sakey a kilomitro, mila kad sikato na sakey ni a kilomitro. 42Itdan moy onkerew ed sika, tan ag mo papabaingay miutang ed sika." 43"Nadngel yo met a niganggan nen saman, 'Arom iray kakaarom tan bosul mo ray kalaban mo.' 44Balet ibagak ed sikayo natan: Aro yo ray kalaban yo tan pikasi yo ray mamapairap ed sikayo, 45pian nibilang kayon tuan anak na Ama yon walad tawen. Ta say agew to ipapasinag tod saray maoges tan diad saray maung a totoo, tan mangiiter na oran ed saray manggagaway kaogsan tan diad saray manggagaway kaabigan. 46No saray mangarod sikayo labat so aroen yo, anto ni tumang ya alagaren yo? Gagawaen ya met na anggan saray sumisingil na buis. 47No say igalang yo labat et saray kakaaro yo, antoy pidomaan yod saray arum? Gagawaen ya met na saray Hintil! 48Kanyan nakaukolan ya ayadyari kayo, a singa say ayadyarin Ama yo a walad tawen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\