MATEO 6

1"Manalwar kayo, ta ompan ipanta yod saray totoo so panggagawa yoy kaabigan. No ontay gawaen yo, anggapoy naalagar yon tumang a manlapud Ama yon walad tawen. 2"Kanyan no mangiter kay payabol, ag ka mamapaknul na trumpita a pangipakabat mo, a singa gagawaen da ray totoon mansimpisimpitan diad saray sinagoga tan daladalan. Gagawaen da ya pian idayew iray totoo. Tandaan yo ya! Naawat da lay tumang da. 3No mangiter kay payabol, ag mo ipapaamta ed anggan siopa a maasingger ed sika. 4Gawam yan anggapoy makaamta, tan say Amam a makakanengneng na gagawaen mod maamut so mangiter na tumang ed sika." 5"No mampikasi kayo, ag kayo mialalig ed saray mansimpisimpitan a totoo. Labalabay day akaalagey a mampikasi diad saray sinagoga tan suysuyok na dalan, pian nanengneng iray amin a totoo. Tandaan yo ya! Naawat da lay tumang da. 6No mampikasi ka, loob kad kuartom tan ikaput moy puirta, insan ka mampikasi ed Amam ya ag nanengneng. Say Amam a makakanengneng na gagawaen mod maamut so mangiter ed sika na tumang. 7"No mampikasi kayo ag kayo mangikakanay amayamay ya andi-kakanaan a salita, a singa gagawaen da ray Hintil. Say abaloan da dengelen iray Dios no andorokey iray pikakasi ra. 8Ag yo ra aaligen! Amta la na Ama yo iray nakakaukolan yo, kasakbayan yo ran kerewen. 9Onyay pampikasi yo sirin: 'Ama min walad tawen: Nagalang komuy ngaran mo; 10onsabi la komuy Panarian mo; nagawa komun ed tapew na dalin so linawam a singa pakagagawa to ed tawen. 11Itdan mo kami pay kanen mid sayan agew. 12Pirdonam pa iray kasalanan mi, a singa pamipirdona mid saray nankasalanan ed sikami. 13Tan ag mo kami pa iyaakar ed pakatuksoan, no ag ingen iyagel mo kamid samay Maoges.' 14"Ta no pirdonaen yo ray mankakasalanan ed sikayo, pirdonaen ki met na Ama yon walad tawen. 15Balet no ag yo pirdonaen iray mankakasalanan ed sikayo, ag ki met pirdonaen na Ama yon walad tawen." 16"No manayuno kayo, ag yo aaligen iray mansimpisimpitan a totoo. Liberliber iran nengneng day maermen tan narasan, pian naamtaay totoon manaayuno ra. Tandaan yo ya! Naawat da lay tumang da. 17No manayuno ka, mandilamos tan mansagaysay ka, 18pian ag naamtaay totoo so panaayunom; say Amam labat ya ag nanengneng so makaamta. Say Amam a makanenengneng ed sika ed maamut et tumangan to ka. 19"Ag kayo mantitipon na kayamanan diad dalin para sikayon dili, ta nayarin deralen na bokbok tan lati, o natakew ni. 20Ingen, mantipon kayoy kayamanan diad tawen a para sikayon dili, ta ag diman nayarin deralen na bokbok tan lati tan ag met natakew. 21Ta no iner so kawalaay kayamanan mo, diman met so kawalaay pusom." 22"Say mata so pinagkasilew na laman. Kanyan no anggapoy sakit na matam, naliwawaan met so intiron laman mo. 23Balet no walay sakit na matam, nabilongetan met so intiron laman mo. Kanyan no say liwawan walad sika et bilonget manaya, agaylay bilonget!" 24"Anggapoy toon makapanlingkur ed duaran amo, ta bosulen toy sakey tan aroen toy sakey, panlingkuran toy sakey tan balawen toy sakey. Ag kayo makapanlingkur ed Dios tan say kayamanan. 25"Sikato yay makasengeg na pangibabagaan kod sikayo ya ag kayo mapagpagad pambilay yo, no antoy kanen tan inomen yo, o antoy ikawes yo. Ag ta mamabli niy bilay nen say kakanen? Ag ta mamabli niy laman nen say kawes? 26Imano yo pa ray manok ed tagey. Ag ira mantatanem, ni manaani, ni mantitipon ed kamalir na nakan. Anggaman ontan, papakanen iray Ama yon walad tawen. Ag kayo ta mamabli nen saray manok? 27Siopad sikayo so makaparokey na bilay to na anggan saksakey a bekta, lapud pampaga to? 28"Tan akin et mapagpaga kayod ikawes yo? Imano yo pa no panoy ibabaleg da ray rosas a balang. Ag ira mankikimey; ag ira manggagaway ikawes da. 29Anggaman ontan, ibagak ed sikayo: anggan si Solomon a mayaman ag akapankawes na onyan kinarakep na sakey ed sarayan rosas. 30No say Dios so mangakawes ed saray karikaad kaalogan, a mabilay ira natan tan napoolan la ra nabwas, ag lalo kasin kawesan to kayo? Agaylay kapoy na pananisia yo! 31Kanyan ag kayo mapagpaga. Ag kayo tepet a tepet na: 'Antoy kanen mi kasi?' o 'Antoy inomen mi kasi?' o 'Antoy ikawes mi kasi?' 32Sikara yay aanapen na saray Hintil. Amtay Ama yod tawen a nakakaukolan yo ra yan amin. 33Sikayo, balet, anap yon onona so Panarian na Dios tan say pambilay yon onung ed linawa to, et iter tod sikayoy amin a nakaukolan yo. 34Ag kayo sirin mapaga ed nakaukolan yo nabwas, ta say ontombuk ya agew makaoley lad saray dilin kapagaan to. Ag yo la iyaarum ed sayan agew iray kapagaan nabwas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\