MATEO 7

1"Ag yo sisintinsiaay kapara yon too, pian ag ki met sintinsiaay Dios. 2Ta no panoy panisintinsia yod arum a too, ontan met so panisintinsia na Dios ed sikayo; tan no panoy panusukat yod arum a too, ontan met so panusukat na Dios ed sikayo. 3Akin et iimanoen moy mokat ed matay agim, balet et ag mo nanaimanoy troson wadtad dilin matam? 4Panoy pangibagam ed agim, 'Gala pa ta ekalen koy mokat ed matam,' no walay troso ed dilin matam? 5Mansimpisimpitan! Ekal mo nin onona so troson wadtad matam, insan ka makanengneng a maung tan naekal moy mokat ed matay agim. 6"Ag yo iiter ed saray aso so bengatlan masanto, ta poliktaran tan ketketen da kayo. Ag yo met ibabantak ed saray baboy iray alahas yo, ta gatingatinan da ra labat." 7"Kerew kayo, et naitdan kayo. Mananap kayo, et makalmo kayo. Toktok kayo, et nalokasan a para sikayo so puirta. 8Ta naitday siopaman a mikerew; makalmoy siopaman a mananap; tan nalokasay siopaman ya ontoktok. 9Sikayo ran ama, iter yo kasiy bato ed anak yo no onkerew na tinapay? 10O itdan yo kasiy oleg no mikerew na sira? 11No sikayo, anta maoges kayo, et amta yoy mangiter na pankaabigay anak yo, lalo la sirin a say Ama yon walad tawen et itdan to ray onkerew ed sikato na bengatlan pankaabigan da. 12"Kanyan gawa yod kapara yon totoo so labay yon gawaen da met ed sikayo. Sikato ya so labay ya ibaga na Ganggan nen Moises; sikato ya met so imbabangat da ray propita." 13"Loob kayod mainget a puirta, ta maawang so puirta tan mainomay so dalan a mamaarap ed impirno, tan sikato yay dadalanen na amayamay a totoo. 14Balet mainget so puirta tan mairap so dalan a mamaarap ed bilay, tan dagdaiset iray makakalmod sayan dalan." 15"Manalwar kayod saray tila-tilan propita. Omparontal irad sikayo a singa ra karniro balet, diad tuay tua, singa ra asod katakelan. 16Nabirbir yo rad panamegley na gawgawa ra. Ta say ubas ag naborbor ed kasabitan, tan say igos ag naborbor ed kiew ya aliwan igos. 17Say maung a kiew mambunga met na maung; say makapoy a kiew mambunga met na makapoy. 18No maung so kiew, ag makapambungay makapoy; no makapoy so kiew, ag makapambungay maung. 19Say kiew ya ag mambungay maung, popoen tan poolan. 20Kanyan sirin, nabirbir yo ray tila-tilan propita diad panamegley na gawgawa ra." 21"Aliwan amin da ray ontawag ed siak na 'Katawan, Katawan,' so makaloob ed Panariay tawen, no ag labat saray manumpal ed linaway Amak a walad tawen. 22No onsabiy Agew na Okum, dakerakel iray mangibagad siak na: 'Katawan, Katawan! Diad ngaran mo nampupulong kami, pinapaekal mi ray dimonyo tan nanggagawa kami ray milagro!' 23Balet ikuankod sikara, 'Ag ta kayon balut kabat. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaosgan!'" 24"Kanyan siopamay ondengel tan manumpal ed sarayan salitak, aliling toy sakey a toon makalakal ya angipaalagey ed bato na abung to. 25Sinmabiy maples ya oran, dinmelap, tan katekep to niy maksil a bagyon binmasig ed saman ya abung. Ag balet nagba, ta bato so pundasion to. 26"Siopamay ondengel ed sarayan salitak et ag to ra lamlamang sumpalen, aliling toy sakey a toon anggapoy kalakal ya angipaalagey ed buer na abung to. 27Sinmabiy maples ya oran, dinmelap, tan katekep to niy maksil a bagyon binmasig ed saman ya abung. Nagba yan abung, tan makapataktakot so inkagba to!" 28Kasumpal to ra yan imbaga nen Jesus mankelaw iray totood impambangat to, 29ta imbangat to ran walay pakayari, aliwan singa panagbangat da ray iskriba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\