MATEO 8

1Linmeksab si Jesus a nanlapud nipokdul a pasen tan tinombuk na amayamay a totoo. 2Linmad sikatoy sakey a toon akating, tinmalimukor ed arap nen Jesus tan inkuanto, "Katawan, no labay mo, nayarian mo ak a paabigen." 3Inyonat nen Jesus so lima to, diniwit to tan inmebat, "Labay ko. Abig ka la!" Inmabig a tampol imay toon akating. 4Insan binilin nen Jesus, "Ag mo yan balut ibabalitad anggan siopa. Lakad pari tan panengneng ka, insan ka mangibagat onung ed Ganggan nen Moises, pian napaneknekan ed balang sakey ya inmabig ka la." 5Kasabi nen Jesus ed Capernaum, inmasingger ed sikato so sakey a kapitan na sanlasus a sondalo tan akikasi. Inkuanto, 6"Katawan, mansasakit so katulong ko. Wadmad abung ya akarokul tan ag makagalaw. Mapalaloy kakairapan to." 7"Laen kon paabigen," kuanen Jesus. 8Balet inmebat imay kapitan, "Katawan, ag ak manepeg a laen mo nid abung ko. Ibagam labat lay salita et onabig lay katulong ko. 9Ta sakey ak met a walad silong na pakaoley na arum a totoo, tan wala met iray sondalo ed silong na pakaoley ko. Kanyan no kuankod sakey, 'Laka!' onla; no kuankod sananey, 'Gala!' ondago. No iganggan kod aripen ko 'Gawam ya!' gawaen to." 10Mankelaw si Jesus nen nadngel to ya. Inkuantod saray totoon manomtombuk ed sikato, "Kuankod sikayo: ag ko ni akarumog na singa onyan pananisiay too, ya anggan diad Israel. 11Tandaan yo ya! Amayamay iray manlapud bokig tan sagur a mirongod kindi Abraham, Isaac, tan Jacob ed Panariay tawen. 12Balet saray nepeg day walad Panarian et nibantak irad paway ya ambilbilonget, tan diman ira onakis tan onngayet iray ngipen da." 13Insan inkuanen Jesus ed samay kapitan, "Nayarian mo lay onsempet. Nagaway kekerewen mo, onung ed pananisiam." Inmabig ed saman a bekta imay katulong to. 14Linmay Jesus ed abung nen Pedro, tan anengneng ton mansasakit so biin katolangan nen Pedro. Napepetang, kanyan akarokul. 15Binembenan nen Jesus so lima to, et nakal so petang to. Binmangon tan sinirbian toy Jesus. 16Nen labi la, inyakar na saray totoo ed kinen Jesus iray dakerakel ya inaponan na saray dimonyo. Pinapaekal to ray dimonyo diad sakey labat a salita to, tan pinapaabig ton amin iray mansasakit. 17Ginawa to ya, pian nasumpal so imbaga nen propita Isaias, "Sikaton diliy nansakbat na saray kakapoyan tayo, tan inekal to ray sakisakit tayo." 18Nen anengneng nen Jesus ya aliber na amayamay a totoo, ingganggan tod saray disipulo to ya onla rad biek na dayat. 19Walay sakey ya iskriban inmasingger ed sikato. "Maistro," kuanto, "sipaparaan ak a milad anggan iner a laen mo." 20Inmebat si Jesus, "Wala ray ongib a panaayaman da ray asod katakelan, tan wala met iray obung da ray manok ed tagey, balet anggapoy anggan narokulan na Anak na Too." 21Sakey met a lakin disipulo so nankuan, "Katawan, abuloyan mo ak pa nin onsempet a mangipompon ed kindi amak." 22"Mila kad siak," kuanen Jesus, "tan paolyan mo la ray inaatey a mangipompon na inaatey da." 23Linmogan si Jesus ed baloto a kaiba to ray disipulo to. 24Kabebekta sinmabiy baleg a bagyo ed dayat, tan ngalngali la natabunan na daluyon imay baloto. Balet naogip si Jesus. 25Saray disipulo nila ran binangon tan inkuanda, "Ilaban mo kami, Katawan, ta onlelereg itayo la!" 26"Akin et ontan lay takot yo?" kuanen Jesus. "Agaylay kapoy na pananisia yo!" Inmalagey ed satan si Jesus, tan ingganggan ton ontonday bagyo tan saray daluyon. Tinmondan tuay bagyo tan dinmeen so dayat. 27Mankelaw iran amin tan inkuanda, "Anton too ya kasi, et pati say dagem tan saray daluyon et ontotoluk irad sikato?" 28Nen sinmabiy Jesus ed lugar da ray Gadarino, diad nibaliw na dayat, inabet na duaran totoo a nanlapud saray inongib a lobuk. Inaponay dimonyo ra yan dua tan masebesebeg ira, kanyan anggapoy ondaralan ed saman a pasen. 29Inmeyaeyag iran tampol, "Antoy getmam a gawaen ed sikami, Anak na Dios? Linma ka mamairap ed sikami, anggan ag ni asabiy panaon?" 30Diad asingger diman, wala ray baboy a manaalibok. 31Kinerew na saray dimonyo ed kinen Jesus, "No paekalen mo kami, ibaki mo kami pa lad saraman a baboy." 32"Laka la," kuanen Jesus. Kanyan inmekal la rad saramay duaran lalaki tan linma rad saramay baboy. Balet batik ya amin ira may baboy tinmaboy irad dayat, tan nalner ira. 33Binmabatik ira may mankokomponi na saray baboy, tan kasabi rad baley, imbabalita ra so amin ya agawa. Imbabalita ra met no antoy nagmaliwan da ra may duaran inaponay dimonyo. 34Kanyan linma ray amin ya ombaley a mangabet ed kinen Jesus. Nen anengneng da, kinerew dad sikaton ontaynan lad lugar da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\