MATEO 9

1Linmogan si Jesus ed baloto tan kabaliw tod dayat, pinmawil ed baley to. 2Walay sakey a lakin paralitiko a nilibit na pigaran totoo ed dokulan to tan inyakar dad kinen Jesus. Anengneng nen Jesus so pananisia ra, kanyan inkuantod samay paralitiko, "Pakpel moy linawam, anak ko! Apirdona la ray kasalanan mo!" 3Wala met diman iray pigaran iskriba tan inkuandad kanunotan da, "Sayan too et mansasalitay sumpad Dios!" 4Amta nen Jesus so walad kanunotan da kanyan inkuanto, "Akin et maoges so walad kanunotan yo? 5Dinay lalon mainomay ya ibaga: say pangibagay, 'Apirdona la ray kasalanan mo,' o say pangibagay, 'Alagey ka, insan ka manakar'? 6Paneknekan kod sikayo sirin a say Anak na Too et walay pakayari tod tapew na dalin a mamirdonay kasalanan." Inkuantod satan ed samay paralitiko, "Alagey ka, alam tay dokulan mo, tan sempet ka la!" 7Inmalagey imay too tan sinmempet ed abung to. 8Nen anengneng na saray totoo so agawa ontan lay takot da, tan indayew day Dios lapud impangiter toy onya lan pakayari ed saray totoo. 9Inmalis si Jesus manlapud saman a lugar. Nen manaakar anengneng toy Mateo, sakey a sumisingil na buis, ya akayorung ed opisina to. Inkuanen Jesus ed sikato, "Tombuk kad siak." Inmalagey si Mateo tan akilad sikato. 10Nen mangakan ed abung nen Mateo si Jesus tan saray disipulo to, amayamay iray sinmabin sumisingil na buis tan saray makasalanan, tan akirongo ra. 11Anengneng ya na pigaran Pariseo, kanyan tinepet dad saray disipulo nen Jesus, "Akin et mirorongoy maistro yo ed saray sumisingil na buis tan saray makasalanan?" 12Nadngel ira nen Jesus, kanyan sikatoy inmebat, "Aliwan saray maksil so laman so mankaukolan na doktor, no ag saray mansasakit. 13Laki la tan aral yoy kabaliksan na sayan ibabagay Masanton sulat: 'Say panangasi so labay ko, aliwan say pangibagat na ayayep.' Ag ak dia linman manawag ed saray matonung, no ag ingen linma ak dian manawag ed saray makasalanan." 14Linma ray disipulo nen Juan a Managbinyag ed kinen Jesus tan inkuanda, "Naynay kamin manaayuno; ontan met na saray Pariseo. Balet akin et ag manaayuno ray disipulom?" 15Inmebat si Jesus, "Manermen sirin iray mibabansal? Andi! Ambegyan wadman ni so nubio, ag ira manermen. Balet onsabi so agew ya ontaynan lay nubio; sikato lad satay panayuno ra. 16"Anggapoy toon mangisakab na balon abel ed daan a kawes. Ta no kinmosen imay insakab, lalon pabalegen to ni may botaw na daan a kawes. 17Anggapo met so mangikargay balon alak ed pananginan a katat a dagdaan la. Ta no onyay gawaen to, ompatdok imay pananginan, naibung so alak, tan naderal ni may katat. Nepeg a say balon alak ikargad balo met a pananginan, pian mambayag iran dua." 18Nen peles nen Jesus ya ibabaga ra ya, sinmabiy sakey a Judion opisyal. Tinmalimukor ya angigalang ed arap nen Jesus tan inkuanto, "Kapatepatey na anak kon bii. Balet mila kad siak, itapew moy limam ed sikato, pian nabilay." 19Akila sirin si Jesus a kaiba to ray disipulo to. 20Tinmombuk ed sikatoy sakey a biin labinduay taon lan maniirap lapud alablabas a pandadala to. Sinmingger tan diniwit toy saloy na kawes nen Jesus. 21Ta inkuantod sikaton dili, "No nadiwit ko labat so kawes to, onabig ak la." 22Linmingaw si Jesus, anengneng to may bii tan inkuanto, "Paksil moy linawam, anak ko! Say pananisiam so amaabig ed sika." Inmabig may bii diad saman a bekta. 23Nen sinmabiy Jesus ed abung to may opisyal, anengneng to ray musikon managtogtog ed pompon tan saray totoon kingalangal. 24Inkuantod sikara, "Paway kayon amin! Ag inatey so ogaw; nanaogip labat." Balet inelek-elekan da labat si Jesus. 25Nen akapaway la ray totoo, linmoob si Jesus ed kuarto, binembenan toy limay ogaw, et binmangon la. 26Kinmayat yan agawa ed saman a pasen. 27Tinmaynan si Jesus ed saman a pasen tan tinombuk na duaran bulag a tinmatawag na maksil, "Anak nen David, kasian mo kami!" 28Kaloob nen Jesus ed abung, inasinggeran na saramay bulag. Tinepet tod sikara, "Manisia kayon nagawaan ko ya?" "On, Katawan," ebat da. 29Diniwit to ray kamataan da tan inkuanto, "Nagawa komun sirin so kekerewen yo, onung ed pananisia yo." 30Diad saman a bekta, makanengneng la ra. Binilin to ran maung, "Ag yo ya ibabaga ed anggan siopa." 31Balet kasiput da, imbabalita rad saman a pasen so ginawa nen Jesus. 32Nen oonla la ra, wala ray angyakar ed kinen Jesus na sakey a lakin emel lapud inaponay dimonyo. 33Kapangekal nen Jesus ed dimonyo, ginapoan to may laki so nansalita. Mankelaw iran amin. Inkuanda, "Ag kami ni akanengneng na onya lan pakayari ed Israel!" 34Balet inkuanda ray Pariseo, "Say pangulo da ray dimonyo so mangiiter ed sikato na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo." 35Nililiber nen Jesus ya amin iray bario tan baley. Nambabangat ed loob na saray sinagoga tan nampupulong na Maung a Balitan nipaakar ed Panarian. Pinapaabig to met ya amin iray totoon maniirap na nandoroman sakit tan liliknaen. 36Nen anengneng to ray dakerakel a totoo, akasian to ra lapud mapagpaga tan pakaskasi ra, a singa ra karniron anggapoy pastol. 37Kanyan inkuantod saray disipulo to, "Dakel so aaniyen, balet dagdaiset so manani. 38Pikasi yod Katawan na aaniyen a mangibaki na totoon manani."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\