FILIPOS 1

1Sayan sulat nanlapud kindi Pablo tan Timoteo, saray aripen nen Cristo Jesus— Diad amin da ray mananisiad Cristo Jesus a taga ra Filipos, lautlad saray pangulo tan mananulong na iglisia: 2Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Misalamat ak ed Dios ko kapag nanunotan ta kayo. 4Kapag pikasi ta kayon amin, makaliliket ak, 5lapud intulong yod impanpupulong koy Maung a Balita, nanlapud samay inmonan agew ya impangawat yo ya anggad natan. 6Ag ko panduaruwaan ya isumpal na Dios so inggapo tod sikayon maung a gawa, anggad isabi na Agew nen Jesu-Cristo. 7Wala kayon amin lawas ed pusok, kanyan manepeg ya onyay liknaan kod sikayo. Ta akinabang kid siak ya amin ed sayan pankanawnawan inter na Dios ed siak, say pankanawnawan mangyagel tan mamaneknek ed katwaay Maung a Balita, nen ag ak ni apriso ya anggad natan ya apriso ak. 8Kabat na Dios a say pampilpilalek kon makapinengneng ed sikayo et manlalapud dilin panangaro nen Cristo Jesus. 9Pikakasik ya ombaleg lan ombaleg komuy panangaro yon tinekepay kakabatan tan nagnap a pakatalus, 10pian napili yoy sankamaungan ed amin a bengatla. Diad ontan nasabian kin malinis tan anggapoy pakabalawan no Agew nen Cristo. 11Napano kid satan na matonung iran kagagawa a si Jesu-Cristo labat so makapangiter, a pakagalangan tan pakadayewan na Dios. 12Labay kon naamtaan yo, agagi, a sayan agawad siak et peteg ya akatulong ed inkayat na Maung a Balita. 13Akabatan na amin da ray guardiad palasio tan arum ni ran wadya ya apriso ak lapud panlilingkur kod Cristo. 14Tan lapud inkaprisok, say karaklan ed saray agagi et binmiskeg so panmamatalek dad Katawan. Sinmebeg ira ni ingen a mangipulong na salitay Dios; ag la ra natatakot natan. 15Tua ya ipupulong na arum si Cristo lapud pangiimon da tan labay day manggolo, balet ipupulong na arum lapud maung a getma. 16Mampupulong ira lapud panangaro ra, ta amta ran inter na Dios ed siak so kimey a pangyagel na Maung a Balita. 17Saray arum balet ipupulong day Cristo, aliwan lapud malinis a getma, no ag ingen lapud pilalek dan makasiblet, ta abaloan dan naaruman day irap ko legan kon walad prisowan. 18Anggapoy walad siak itan a gagawaen da! Makaliliket ak ni ingen ed nagagawa, ta say manona et say pakapangipulong ed Cristo, anggan anto lad tay makasengeg, maung man o andi. Say sakey nin pakaliliketan ko 19et say pakaamtak a nabolus ak lapud pananulong na Ispiritu nen Jesu-Cristo tan lapud pangipipikasi yod siak. 20Say pampilpilalekan tan iilaloan ko et say ag ko ikulang ed kimey ko, no ag ingen ombiskeg lawas komuy linawak nagkalalo lad sarayan bekta, pian naitdan koy galang si Cristo, mabilay ak man o inatey ak. 21Ta para siak si Cristo so bilay, kanyan maung ni so iter na patey. 22Balet no diad pansiansiak a mabilay et makapanggawa ak ni ray maabig a bengatla, ag ko amtay pilien kod 23sarayan duan pilalek. Labay ko komuy ontaynan lad sayan bilay pian napilimugan ko lay Cristo; amtak a maung ni ya. 24Balet lalon nakaukolan nin mambilay ak para kaabigan yo. 25Ag ko ya panduaruwaan, kanyan amtak a mambilay ak ni tan ituloy koy pilimug kod sikayo, pian natulongan ta kid ibona tan iliket yo ed pananisia. 26Kanyan no napilimugan ta ki lamet, lalon nikinun yo ak diad pikakasakey yod Cristo Jesus. 27Kanyan, agagi, gawa yoy anggaay nayarian yon mambilay onung ed Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. Diad ontan, makakar ak man ditan a nanengneng ta kayo o andi la, narengelan kon mansiasiansia kayod saksakey a getma tan mankakasakey kayon mangyagel ed Maung a Balita. 28Ag yo tatakotan iray onlalaban ed sikayo, ta sikato yay pakanengnengan a nadusa ra, balet nilaban kayo, lapud say Dios so mangiiter na kilalaban yo. 29Ta naitdan kayoy pankanawnawan manlingkur ed Cristo, aliwa labat a diad panisia yod sikato, no ag dia met ed panirap yo para sikato. 30Kaiba ta ki la natan a milalaban a singa samay anengneng yon ginawak tan narerengelan yon gagawaen ko ni ya anggad natan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\