FILIPOS 2

1Pabibiskegen kayo kasiy bilay yod Cristo? Liligliwaen kayo kasiy aro to? Wala kasiy pikakasakey yod Ispirito? Mankakasiyan tan manaarowan kayo kasi? 2No ontan kayo, gawa yon sigput sirin so liket ko—mankakasakey kayod kanunotan, manaarowan kayo, tan mankakasakey kid getma tan kalakal. 3Ag kayo manggagaway antokaman lapu labat ed siblet yo o lapud labay yoy mampasirayew; mampaabeba kayo ingen tan ipasen yo ray arum a totoo a maung ira nen say sikayon dili. 4Nengneng yoy pankaabigay arum, aliwan say pankaabigan yo labat. 5Nepeg yon aligey ogali nen Cristo Jesus: 6Anggaman a walad sikatoy inka-Dios, ag to impasoot a mansiansian kaparay Dios. 7Nilakseb to ingen so inka-Dios to, tan inala toy kipapasen na aripen nen nagmaliw a too. 8Nampaabeba tan maonur ya anggad patey— on, anggad ipapatey ed krus. 9Kanyan say Dios intanduro to ed sankatageyan, tan initdan toy ngaran a matalonggaring nen say dinan man a ngaran. 10Diad ontan, amin da ray apalsan walad tawen, diad mundo tan dalem na dalin. ontalimukor iran mangigalang ed ngaran nen Jesus. 11Ibawag met ed satan na amin a katoowan a si Jesu-Cristo so Katawan. Lapud saya, say Dios Ama so nagalang. 12Kanyan, inararon agagi, bangta maonur kayo lawas nen kaiba yo ak, nepeg a lalon maonur kayo natan ya andid tan ak ed sikayo. Mankimey kayon katekep na takot tan giwgiw anggad nagnagnap lay kilalaban yo, 13ta say Dios so mangiiter ed sikayoy panlabay tan pakayarin manggawad linawa to. 14Gawa yo ray amin a kimey ya anggapoy ngorongoro tan sangsangan, 15pian nipanengneng yon anak kayoy Dios, malinis tan anggapoy pakabalawan yod saray pilimugan yon totoon maoges tan makasalanan. Nepeg a liwawaan yo ra a singa panliliwaway bitewen ed tawen, 16legan yon ipupulong ed sikaray salitan mangiter na bilay. No onyay gawaen yo, nayarian ta kin ikinun no Agew nen Cristo, ta ag adarak iray sagput tan kimey ko. 17Panliketan ko tan pinabangen ta kin amin ed sayan liket ko, anggaman bilang ya onterter so dalak tan onarum ed bagat ya isasaklang na pananisia yo ed Dios. 18Ontan met sirin a nepeg yoy manliket, tan pinabang yo ak met ed liket yo. 19Maniilalo ak ed Katawan a Jesus a nibakik lad tan a tampol si Timoteo, pian napabiskeg so linawak no naamtaan kod sikatoy kipapasen yo. 20Anggapo lay miparad pililikna tod siak tan panangisakit tod sikayo. 21Ta anggapoy aanapey balang sakey no ag say pankaabigan ton dili, aliwan say pankaabigan nen Jesu-Cristo. 22Sikayo lay mamaneknek ed katooran nen Timoteo. Tinulongan to ak ed impangikayat na Maung a Balita; singa anak a tinmulong ed ama to. 23Kanyan iilaloan kon ibakid tan a tampol no naamtaan ko lay peteg a kipapasen ko dia. 24Maniilalo ak a diad tulong na Katawan magano lay pakakar kod tan. 25Ninunot ko a nakaukolan a pasempeten ko lad tay Epafrodito, ya agi tid Katawan tan kaparak a kumikimey tan sondaloy Dios. Imbaki yon ontulong ed pankaukolan ko. 26Makakailiw lad sikayon amin tan mapagpaga, ta nadngelan yoy impansakit to. 27Tuan nansakit tan inatey lawari, balet kinasiay Dios tan pati siak so kinasian to. Pati siak kuanko, ta diad inyabig to nipaliis ak ed pinasyan ermen komun. 28Kanyan maseet ak a mangibakid sikatod tan, pian makaliliket kin makanengneng ed sikato lamet. Maung met pian nabawasay pagak. 29Manliket ki sirin ed pangawat yod sikato a singa pangawat yod sakey ya agid Katawan. Pagalangan yo ray totoon singa sikato, 30ta imposta toy bilay to tan inatey lawari makasengeg ed kimey lapud Cristo nen tinulongan to ak ed pasen yo, lapud sikayon dili et ag yo ak natulongan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\