FILIPOS 3

1Kaonuran, agagi, manliket kayo ed Katawan. Ag ak onsawan mangolit olit a mangisulat ed sikayo ra yan bengatla; andi bali ta pankaabigan yo met lamlamang. 2Manalwar kayod saray totoon singa asoy ogali ra; labalabay day manggaway kaogsan tan ipapasoot dan gergerey laman. 3Ta aliwan sikara, no ag ingen sikatayo so angawat na tuan segat, ta igagalang tayoy Dios diad panangiwanwan na Ispiritu to, tan manliliket itayod pikakasakey tid Cristo Jesus. Ag tayo panmamatalekan iray nanengneng a totontonen. 4Say katwaan to, nayarian koy manmatalek ed saray totontonen a nanengneng. No walay mannununot a nayarian toy manmatalek ed saray totontonen a nanengneng, baleg ingen so pankanepegan ko nen say sikato. 5Asegat ak nen kumawalon agew na inkianak ko. Talagan Israelita ak, nanlapu ak ed boleg nen Benjamin, tan nianak ak a Hebreo. No nipaakar ed pananumpal na ganggan so pantotongtongan, sakey ak a Pariseo. 6Tan lapud seseg ko, pinapairap koy iglisia. No nipaakar met ed pakapatonung na too, onung ed panangonur ed Ganggan, anggapoy pakabalawan ed siak. 7Balet lapud Cristo, saray nayarian kon ipasen a tubo, ipapasen ko la ra natan ya adarak. 8On, amin a bengatla et ipapasen kon adarak, ta nisulat la so lalon makana-kana, salanti say pakapikabat ed Cristo Jesus a Katawan ko. Lapud Cristo, imbantak ko lan amin iray bengatla; ipapasen ko lan singa dotak iray amin a bengatla, pian nagamuran ko labat si Cristo, 9tan nagnap so pikasakey kod sikato. Anggapo lay pilalek kon napatonung onung na panangonur ed Ganggan, ta apatonung ak la diad panamegley na pananisiad Cristo. Inter na Dios yad siak, salanti say pakapatonung a niletneg ed pananisia. 10Say pilalek ko lan nagamuran natan et say pakapikabat kon maung ed Cristo, say pakasalik na pakayariy inkioli to, say pakapinabang kod impanirap to, tan say pakapiparak ed impatey to, 11diad ilalon naoli ak ed bilay. 12Ag ko ibabagan agamuran ko la ya o ayadyari ak la. Seseetan ko balet a nagamuray tumang a makasengeg na impamili nen Cristo Jesus ed siak. 13Agagi, ag ko ipapasen ya agamuran ko la ya. Say gagawaen ko labat balet et say pangilingwan koy linmabas la tan say panseseet kon damputey walad arapen. 14Kanyan papasiaen koy ombatik a damputen so panganggaan pian nagamuran koy tumang, say bilay a mansumpal ed tawen, a sikatoy anawagay Dios ed siak diad panamegley nen Cristo Jesus. 15Onyay nepeg a kanunotay amin a mabiskeg lad pananisia. Balet no domay kanunotan yo, ipatalus na Dios ed sikayo ya. 16Anggan anto balet so kanunotan tayo, ituloy tayoy korang tayo, onung ed saray totontonen a totombuken tayo ya anggad natan. 17Mankakasakey kayon onalig ed siak, agagi. Imano yo ray totoon ontotombuk ed oliran ya intilak mid sikayo. 18Amimpiga lan imbagak ya ed sikayo, tan ooliten ko natan a manterter so luak; dakel iray mambibilay a kalaban na krus nen Cristo. 19Kaderalay pansumpalan da, ta gagawaen dan diriyos da ray pilalek na laman da. Say nepeg da komun ya ibaing so ipapasirayew da, tan saray mangaraldalin a bengatla so nununoten da. 20Sikatayo balet, say tawen so tuan bansa tayo tan dimay panlapway Katawan a Jesu-Cristo, say Manangilaban tayo a pampilpilalekan tayon alagden. 21Diad sayan ipawil to, salatan to yay magter a laman tayo na singa laman ton mapagalang. Gawaen to ya, diad panamegley na pakayarin pakapasuko tod pakaoley to na saray amin a bengatla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\