FILIPOS 4

1Kanyan sirin, inararon agagi, mailiw ak ed sikayo! Sikayoy liket ko tan ikikinun ta kayo! Mansiansia kayon malet ed pambibilay yod Katawan, inararok ira. 2Euodia tan Sintike, kekerewen kod sikayon mampawilan ki la, ta sanagi kid Katawan. 3Kekerewen ko met ed sika, matoor kon kaiba, a tulongan mo pa ra yan bibii. Tinmulong pa ni met irad siak diad impangikayat na Maung a Balita, a kaiba ray Clemente tan arum ni ran kakimeyan ko. Akasulat so kangaranan da ed libro na bilay. 4Manliket kayo lawas ed Katawan. Oliten ko: manliket kayo! 5Ipanengneng yoy kaabigay linawa yod amin a katoowan. Magano lan onsabiy Katawan. 6Ag yo pampapagaay antokaman a bengatla. Kerew yo ingen ed Dios iray amin a nakaukolan yo diad panamegley na pikakasin tinekepay pisasalamat. 7Tan say kareenay Dios a palabsanan toy pakatalus na too so mangasikasod puso tan nunot yo, diad panamegley nen Cristo Jesus. 8Kaonuran ni, agagi, nepeg a pinunot yo ray bengatlan maabig tan nepeg ya itanduro: saray matwa, masimpit, maptek, malinis, makaayayat, tan mapagalang. 9Gawa yo ray bengatla onung na naaral, naawat, nadngel tan anengneng yod siak. Diad ontan, niwalad sikayoy Dios a manangiter na kareenan. 10Agaylay liket kod Katawan, ta nayarian yo lamet ya ipanengneng so panangisakit yod siak, kalabas na abayag a panaon. Tuan peteg a pinunot yo ak, satan labat ta abayag ya anggapoy pankanawnawa yon ontulong. 11Ibabagak ya, aliwan lapud labay kon tulongan yo ak, ta naaral ko lay manliket ya anggan antoy kipapasen ko. 12Asalik lay walad pankaukolan tan walad daakan. Naaral ko lay sikritoy panagbilay ed anggan anton kipapasen: napsel o narasan, daakan o kulang so walad siak. 13Nayarian kon gawaey amin a bengatla, lapud Cristo a mamapabiskeg ed siak. 14Anggaman ontan, agaylay abig na ginawa yo diad intutulong yod kairapan ko. 15Kabkabat yo met a sikayo ran mananisia a taga Filipos labat so akidamay ed siak, diad panangiter tan panangawat nen tinmaynan ak ed Macedonia, sanen agangganok nin ipupulong so Maung a Balita. 16Nen wala ak lad Tesalonica, impawitan yo ak ya amimpiga na nakaukolan ko. 17Aliwan say labay ko labat so makaawat na rigalo, no ag say pakanengneng koy idakel na bungan awaten yo. 18Nia natan so pakaamtaay masolusoluk ya inter yod siak. Wala lan amiy nakaukolan ko, natan ta wadya lay tulong yo ya awit nen Epafrodito. Singa ra ambalbalingit a bagat ed Dios, marakep tan makapaliket ed sikato. 19Tan say Dios ko, onung na ag nasabsabaan a kayamanan to, itdan to kayo na amin a nakaukolan yo, diad panamegley nen Cristo Jesus. 20Say Dios tan Ama tayo so nagalang komun ya anggad angga. Amen. 21Ibabano ta kayon amin a totooy Dios tan mananisiad Cristo Jesus. Papaibanoan met iray agagin wadyan kaibak. 22Amin iray totooy Dios dia, lautlad saray mananisian walad palasioy Impirador, et papaibanoan met ira. 23Nawalaan kayon amin komuy panangaro na Katawan a Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\