PUYAN 10

1Kasumpal to ya, anengneng ko niy sananey a makapanyarin anghil ya onaabeban nanlapud tawen. Akakawes na lorem, tan walay bonlalakaw ed tagey na olo to. Singa agew so lupa to, tan saray bikking to singa ra ankakabaleg a lusek ya apoy. 2Sankabembenan toy melag a babasaen ya akalokas. Intoon tod dayat so kawanan a sali to, tan diad dalin so kawigin sali to. 3Inmingal, tan singa ungol na lion so ingal to. Kaingal to, inmebat a dinmalagorug so pitoran karul. 4Kasumpal dan nansalita, mansulat ak lawari, balet nadngel koy bosis a nanlapud tawen ya inkuanto, "Iyamut moy imbagay pitoran karul; ag mo isusulat!" 5Insan samay anghil, ya anengneng kon manalalagey ed dayat tan dalin, intagey tod tawen so kawanan a lima to, 6tan nansambad ngaray Dios a mabilay ya anggad angga, tan amalsay tawen, dalin, dayat, tan amin a wadyad saraya. Inkuanto may anghil, "Anggapo lay makaabala! 7Oras a sinibuk na kumapiton anghil so trumpita to, gawaey Dios so niamut a plano to, onung na imbaga tod saray propitan managlingkur to." 8Insan nadngel ko lamet imay bosis a nansalitan nanlapud tawen. Inkuantod siak, "Laka, ta alam so akalokas a babasaen a sankabembenan to may anghil a manalalagey ed dayat tan dalin." 9Linma ak ed samay anghil tan kinerew kon iter tod siak imay melag a babasaen a nilokut. Inkuantod siak, "Alam, insan mo kanen. Ampait ed eges mo, balet singa samit na dilo ed sangim." 10Inalak imay melag a babasaen, insan ko kinan. Singa samit na dilo ed dilak, balet nen naakmun ko la, pinmait ed eges ko. 11Insan inkuantod siak, "Nakaukolan ya ibawag mo lamet iray salitay Dios nipaakar ed amayamay a katoowan, bansa, salita, tan arari."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\