PUYAN 12

1Kasumpal to ya, linmetaw ed tawen so makapakelkelaw a sinyal: sakey a biin say agew so kawes to, say bulan so tinoonan da ray sali to, tan nankoronay labinduan bitewen so olo to. 2Asingger lan mananak, kanyan akaingal ed pampapasakit tan paniirap to. 3Sakey nin sinyal so linmetaw ed tawen: sakey ya ambalanga tan balbaleg a dragon. Pitoray olo to, samploray saklur to, tan walay korona na balang olo to. 4Diad panamegley na ikul to, ginoyur toy kakatloy amin a bitewen ed tawen, insan to ra imbantak ed dalin. Nanalagey imay dragon ed arap to may biin asingger lan mananak, pian nabwag ton tampol so ogaw no kapaway to. 5Nananak imay bii na sakey a laki, a sikatoy manoley ed amin a bansa diad panamegley na balatyang a bastun. Balet asamsam may ogaw tan niakar ed Dios tan diad trono to. 6Binmatik ed kalawakan imay bii, diad pasen ya imparaay Dios ed sikato a dimay pakaasikasoan ed sikato diad loob na sanlibo, duan lasus tan anemaplon agew. 7Tinmerak ed satay bakal ed tawen! Nilabanan nen Miguel tan saray anghil to may dragon, ya akilaban a kaiba to ray anghil to. 8Balet atalo may dragon tan saray anghil to, tan nakalan iray pasen ed tawen. 9Nibantak imay balbaleg a dragon! Sikato man imay daan ya oleg a manngaray Diablo, o Satanas, ya amalikdo ed sankamundoan. Nibantak ed dalin, a pati saray anghil to. 10Insan nadngel koy maksil a bosis ed tawen ya inkuanto, "Sinmabi lay pangilabay Dios! Impanengnengto lay pakayari ton Ari! Impanengneng la na Cristo so pakaoley to! Ta apataynan lad tawen so mangaakusan agew-labi ed saray agagi tayo, diad arap na Dios. 11Tinaloy agagi tayo so Diablo, diad panamegley na dala na Kordiro tan diad panamegley na impantasi rad katwaan; ag da kinawanay bilay da tan nilabay day anggan ompatey. 12Kanyan manggayaga kayo, sikayon katawenan tan sikayon manaayam ditan! Balet sikayo, dalin tan dayat, pakaskasi kayo! Ta linmeksab ed sikayo so Diablo tan agaylay pasnuk to, lapud amta ton antikey lan panaoy atilak ed sikato." 13Nen naamtaan na dragon a nibantak ed dalin, inosil-osilan to may biin nananak na sakey a laki. 14Balet naitdan imay bii na duaran payak na baleg ya agila, pian makatikyab ed pasen to diad kalawakan. Diman naasikaso ed loob na taloy taon tan kapaldua, pian naliktaran toy pasnuk na oleg. 15Lapud saya, samay oleg nambogay danum a singa ilog ya ontombuk ed samay bii, pian naanor. 16Balet tinulongay dalin imay bii; sinmangiy dalin tan ininom toy danum ya imbogay dragon. 17Diad pasnuk to may dragon, insoblay ton labanan iray atilak a kabyangay boleg to may bii, a salanti saray mangoonur ed ganggay Dios tan matoor ed katwaan ya imbawag nen Jesus. 18Nanalagey ed gilig na dayat imay dragon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\