PUYAN 13

1Insan anengneng koy sakey ya ayep ya onsasakbit a nanlapud dayat. Pitoray olo to tan samploray saklur to. Akoronaay balang saklur to, tan akasulat ed balang olo to so ngaran a sumpad Dios. 2Singa liopardo man ya ayep ya anengneng ko. Singa sali na uso ray sali to, tan singa sangiy lion so sangi to. Inter na dragon ed samay ayep so dilin pakayari to, say trono to, tan say baleg a pakaoley to. 3Asugat so sakey ya olo to may ayep kanyan ngalngali la ompatey, balet inmabig met lamlamang. Kinmelaw so sankamundoan tan tinmombuk ed sikato ray totoo. 4Inggalang na amin a totoo may dragon, lapud inter tod samay ayep so pakayari to. Inggalang da met imay ayep. Inkuanda, "Siopay miparad samay ayep? Siopay makalaban ed sikato?" 5Naabuloyan imay ayep a mampasirayew, mansalitay sumpad Dios, tan manoley ed loob na apataplo tan duay bulan. 6Inayew toy Dios, say ngaray Dios, say abung na Dios, tan saray manaayam ed tawen. 7Naabuloyan met a labanan tan taloen to ray totoo na Dios, tan naabuloyan met ya oleyan toy amin a tribu, too, salita, tan bansa. 8Mangigalang ed sikatoy amin a mambibilay ed tapew na dalin, a salanti saray totoon ag nisulat so ngaran da, kasakbayay inkapalsa na mundo, ed libro na bilay a kayaryay Kordiro a pinatey. 9"Sikayo ran walay layag, dengel kayo sirin! 10Siopamay niganan nadakep, nadakep a tua. Siopamay niganan ompatey diad panamegley na ispada, ompatey a tua diad panamegley na ispada. Kanyan saray totooy Dios nakaukolan a mananos tan manisia ra." 11Insan anengneng kon pinmaway a nanlapud dalin so sakey nin ayep. Duaray saklur to a singa saklur na kilaw a karniro, balet say bosis to singa bosis na dragon. 12Inkana ton amiy pakayari na samay onaan ya ayep diad arap to. Impangigalang toy mundo tan amin a katoowan ed samay onaan ya ayep a say sugat to et inmabig la. 13Makapakelkelaw iray milagron ginagawa to may kumadwan ayep. Impelag tod dalin so apoy a nanlapud tawen, diad arap da ray katoowan. 14Pinalikdo toy katoowan ed tapew na dalin diad panamegley na saray milagron ginagawa tod arap na samay onaan ya ayep. Imbaga tod sikaran manggaway talintao na samay ayep ya asugatay ispada balet ag to impatey. 15Naabuloyan may kumadwan ayep ya itdan toy linawa may talintaoy onaan ya ayep, pian makapansalita may talintao tan napapatey toy amin ya ag mangigagalang ed sikato. 16Impamarkaan na samay ayep so kawanan a lima o muling da ray amin a katoowan, atagey may abeba ed kipapasen, mayaman may mairap-bilay, aripen may andi. 17Ag nayari met a manaliw o manlako so siopaman ya anggapod sikatoy nimarkan ngaran to may ayep, o say numiro na ngaran to. 18Nipaakar ed saya, nakaukolay kakabatan. Nayarin naamtaay siopaman a makabat so kabaliksay numiro to may ayep, ta ngaran na sakey a too yan numiro. Say numiro to anem a lasus tan anemaplo tan anem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\