PUYAN 14

1Ninmengneng ak, tan wadman imay Kordiro ya akaalagey ed Palandey na Sion a kaiba to ra may sanlasus tan apataplo tan apat a libon totoo. Nisulat ed muling da so ngaran na Kordiro tan say ngaran na Ama to. 2Nadngel koy bosis a nanlapud tawen a singa tanul na mabiskeg ya agos tan dalagorug na maksil a karul. Say nadngel ko singa tanul na saray arpan totogtogen da ray managtogtog. 3Mangakanta ra may sanlasus tan apataplo tan apat a libon totoo na sakey a balon kanta ed arap na trono, diad arap da ra may apatiran pinalsan mabilay tan saramay mamatakken. Anggapoy makaaral ed saman a kanta ra no ag sikara labat ya arondon ed tapew na dalin. 4Sikaray lalakin malinis, ta ag iran balut akiakdul ed saray bibii; ag met ira angasawa. Ontotombuk irad samay Kordiro ed inerman a laen to. Diad amin a katoowan ed intiron mundo, sikaray arondon; sikaray onaan a nisaklang ed Dios tan say Kordiro. 5Ag iran balut nantila, tan anggapon balut so kaogsan da. 6Insan anengneng koy sakey nin anghil ya ontitikyab ed liwang a sankaawit toy andi-anggaan a Maung a Balita ya ipulong tod saray katoowan ed dalin, diad balang bansa, tribu, salita, tan too. 7Inkuantod maksil a bosis, "Takotan yoy Dios, tan itanduro yoy katageyan to! Ta sinmabi lay oras a panintinsia to. Kanyan igalang yoy Dios ya amalsay tawen, dalin, dayat, tan saray sobul na danum!" 8Tinmombuk so kumadwan anghil ya inkuanto, "Apaktak la! Apaktak lay Babilonia a makapanyari! Initdan toy alak iray amin a katoowan tan impasoot ton inomen da—say alak na kasalanan ton maoges a pilalek na laman!" 9Tinmombuk ed saramay duara so kumatlon anghil ya inkuantod maksil a bosis, "Siopamay mangigalang ed samay ayep tan say talintao to, tan mangawat na marka ed muling o lima to, 10inomen toy alak, say alak na pasnuk na Dios ya imbales ton anggapoy lauk ed kupay sanuk to! Napairap ed apoy tan asupri diad arap na Kordiro tan saray masanton anghil. 11Say asewek na apoy a mamairap ed sikara mampapaatagey lan mampapaatagey ya anggapoy angga. Agew-labin anggapoy painawa da ray mangigalang ed samay ayep tan say talintao to, tan saray amarkaan na ngaran to." 12Kanyan nakaukolan a mananos iray totooy Dios, saray manusumpal na ganggay Dios tan matoor irad kinen Jesus. 13Insan nadngel koy sakey a bosis a nanlapud tawen a kuanto, "Isulat mo ya: Manlapud natan, maliket iray totoon ompatey a manlilingkur ed Katawan!" "Tua tan," inkuan na Ispiritu. "Mampainawa la rad saray sagsagput da, ta mimila ed sikaray bunga na impanlilingkur da." 14Ninmengneng ak, tan anengneng koy sakey ya ampotin lorem. Walay akayorung diman a singa too, ya akakoronay balituk tan sankaawit toy matdem a palot. 15Insan pinmaway so sananey ya anghil a nanlapud timplo tan inkuantod maksil a bosis ed samay akayorung ed lorem, "Ikanam tay palot mo tan manani ka, ta panagani la. Matakken lay aaniyen ed mundo!" 16Inwasiwas to may akayorung ed lorem so palot to, tan agapas so aaniyen ed tapew na dalin. 17Anengneng kod satan a pinmaway so sananey ya anghil a nanlapud timplo ed tawen, tan wala met so sankabembenan ton matdem a palot. 18Pinmaway niy sananey ya anghil a nanlapud altar. Sikato yay anghil a walay pakaoley tod apoy. Inkuantod maksil a bosis ed anghil a walay matdem a palot, "Ikanam la tay palot mo. Borbor mo ray ubas ed saray kaubasan diad mundo, ta aloto la ra!" 19Kanyan inwasiwas to may anghil so palot to tan aborbor iray ubas, insan to ra imbantak ed panagpespesan—say panagpespesan na baleg a pasnuk na Dios. 20Apespes iray ubas ed panagpespesan a walad paway na baley, tan manlapud samay panagpespesan, pinmaway so dala tan dinmelap a say karokey to et duan lasus tan duamplon kilomitro, tan limaran dangan so kinaaralem to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\