PUYAN 15

1Anengneng koy sakey nin baleg tan makapakelkelaw a sinyal ed tawen: pitoran anghil a sankaawit day pitoran salot. Sikara yay kaonuran a salot, ta sikara la yay samput a pangipanengneng na Dios na pasnuk to. 2Anengneng koy singa dayat a salming ya alaukay apoy. Anengneng ko met iray analo ed samay ayep tan say talintao to, tan diad samay say ngaran to et sakey a numiro. Akaalagey irad gilig to may dayat a salming, tan sankabembenan da ray arpan inter na Dios ed sikara. 3Kakantaen day kanta nen Moises, ya aripey Dios, tan say kantay Kordiro: "Katawan a Dios a Makapanyarin-amin matalonggaring tan makapakel-kelaw iray gawgawam! Ari da ray bansa, saray dalan mo maptek tan tua ra! 4Katawan, siopay ag ontakot ed sika? Siopay ag malabay a mangigalang ed ngaran mo? Sika labat so masanto. Ondagon amin iray bansa tan mangigalang irad sika, ta anengneng na amin a katoowan iray matonung a gawgawam." 5Kasumpal to ya, anengneng kon alokasan ed tawen so timplo a kawalaay Tuldan Ayamay Katawan. 6Pinmaway a nanlapud timplo ira may pitoran anghil a sankaawit da ray pitoran salot. Akakawes iray malinis tan masilesileng a lino, tan say pagew da abalkesan na balituk. 7Insan sakey ed saramay apatiran pinalsa a mabilay so angiter ed saramay pitoran anghil na pitoran balituk a yaung, a napnoy pasnuk na Dios, say Dios a mabilay ya anggad angga. 8Say timplo napno na asewek a nanlapud kagalangan tan pakayariy Dios, tan anggapoy makaloob ed timplo, anggad kasumpal na pitoran salot ya inawit da ra may pitoran anghil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\