PUYAN 16

1Nadngel koy maksil a bosis a nanlapud timplo ya inkuantod saramay pitoran anghil, "Laka yo ta ikalbo yo lad mundo ray pitoran yaung a napnoy pasnuk na Dios!" 2Linma la sirin imay onaan ya anghil, tan inkalbo tod mundo so kargay yaung to. Linmesa ray makarimdimla tan ansakisakit a giri ed saray walay marka na samay ayep, tan saray angigalang ed talintao to. 3Say kumadwan anghil inkalbo tod dayat so kargay yaung to. Nagmaliw so danum a singa dala na inatey a too, tan inaatey ya amin iray pinalsan walad dayat. 4Say kumatlon angnil inkalbo tod saray ilog tan sobul so kargay yaung to, et nagmaliw iran dala. 5Nadngel kon inkuay anghil ya inkargadod samay danum, "Sikay Masanto, a wala natan tan wala nen saman! Matonung ira yan sintinsiam. 6Pinaagos day dala na saray totooy Dios tan saray propita, kanyan initdan mo ray dala ya inomen da. Kanepegan a nagawad sikara ya!" 7Insan nadngel koy bosis a nanlapud altar ya inkuanto, "Katawan a Dios a Makapanyarin-amin, talagan matonung tan tua ray sintinsiam!" 8Say kumapat ya anghil inkalbo tod agew so kargay yaung to, et naitdan so agew na pakayarin mamool ed saray katoowan diad panamegley na petang to. 9Apoolan iray katoowan, tan inayew day ngaran na Dios a walay pakayari ton mangiter na ontan iran salot. Balet ag ira nampatauli tan ag da inggalang so Dios. 10Say kumaliman anghil inkalbo tod trono na samay ayep so kargay yaung to. Binmilonget so nanarian to may ayep, tan kineketket na saray totoo so dila ra lapud sakit a liliknaen da. 11Inayew day Dios ed tawen lapud saray sakit tan giri-girin paniirapan da. Anggaman ontan, ag ira nampatauli ed saray maoges a gawgawa ra. 12Say kumanem ya anghil inkalbo tod baleg ya Ilog na Eufrates so kargay yaung to. Amagaan imay ilog, pian niparaan so dalanen da ray arin manlapud bokig. 13Insan anengneng koy singa ra patang a taloran marorotak ya ispiritu ya ompapaway ed sangi to may dragon, sangi to may ayep, tan sangi na samay tila-tilan propita. 14Sikara yay ispiritu na dimonyon manggagaway milagro. Lalaen da a tiponen iray arari ed intiron mundo, ta milaban ira no onsabiy baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin. 15"Dengel kayo! Onsabi ak a singa matakew! Maliket iray abangon tan ag naneekal na kawes da, pian ag ira manakar-akar ya anggapoy akasolung ed laman da, et ag ira nabaingan ed saray totoo!" 16Insan saray ari tinipon ira na saramay ispiritu; diad pasen a tatawagey Armagedon ed salitay Hebreo so impaniponan dad sikara. 17Samay kumapiton anghil inkalbo tod dagem so kargay yaung to. Walay maksil a bosis a nanlapud trono ed timplo tan inkuanto, "Asumpal lan agawa!" 18Kinmirmat, kinmarul, dinmalagorug, tan yinmegyeg na makmaksil. Sikato la yay sankaksilan a yegyeg, nanlapu lad inkapalsay too ed tapew na dalin. Agaylay kasil to! 19Nankatlon apisag so makapanyarin siudad, tan nagnagba ray amin a siudad ed intiron mundo. Ag akaliktar ed dusay Dios so makapanyarin Babilonia. Anunotan na Dios so Babilonia, tan pinainom to na alak, say alak na ontan lan pasnuk to. 20Naandipat ya amin iray isla tan saray palandey. 21Inmoran a nanlapud tawen na ankakabaleg a kristal a mambelat na ngalngalin limamplon kiloy sakey, tan apatpataan iray totoo. Lapud saya, inayew na saray totoo so Dios, ta makapataktakot yan salot!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\