PUYAN 17

1Kasumpal to ya, dinmagod siak so sakey ed saramay pitoran anghil a sankaawit day pitoran yaung tan inkuanto, "Gala dia, ta ipanengneng kod sika no panoy kadusa na makapanyarin marotak a bii, a salanti say makapanyarin siudad a nipaalagey ed abay na amayamay ya ilog. 2Saray arid dalin akikaloguran ed sayan bii, tan saray totood tapew na dalin abuek iray alak na kasalanan tan inmoralidad." 3Niwala ak ed pakayari na Ispiritu, tan samay anghil inyakar to ak ed kalawakan. Anengneng kod may sakey a biin akayorung ed sakey ya ambalbalangan ayep. Pitoray olo to may ayep, samploray saklur to, tan nisulat ed intiron laman to ray ngarangaran a sumpad Dios. 4Purpura tan ambalbalanga so kawes to may bii. Balituk, mabmabli ran bato, tan pirlas iray alahas to. Sankabembenan toy balituk a kupa a napnoy marorotak tan mabambanday iran bengatla a sikaray bunga na panagkasalanan toy inmoralidad. 5Nisulat ed muling toy sakey a ngaran a niamut so kabaliksan to: "Say Makapanyarin Babilonia, ina da ray marotak tan mabanday a bibii ed intiron mundo." 6Anengneng kon samay bii abuek na dala da ray totooy Dios tan saray pinapatey lapud matoor irad kinen Jesus. Mankelaw ak a maung nen anengneng ko may bii. 7"Akin et mankelaw ka?" tepet to may anghil ed siak. "Ibagak ed sikay niamut a kabaliksan na bii tan say niloganan ton ayep a pitoray olo to tan samploray saklur to. 8Samay ayep ya anengneng mo et mabilay nen saman, balet inatey la natan. Asingger lan ompaway a manlapud ag natokur ya abut, tan onlad kaderalan to. Saray totoon mambibilay ed tapew na dalin a say kangaranan da et ag nisulat ed libro na bilay, nanlapu lad inkapalsay mundo, et onkelaw ira no nanengneng da may ayep a mabilay nen saman, inatey la natan, balet ompanengneng lamet. 9"Nipaakar ed saya, nakaukolay kakabatan tan pakatalus. Saray pitoran olo sikaray pitoran pokdul a yoyorungan to may bii. Sikara met so pitoran ari; 10apaktak lay limarad sikara, manooley niy sakey, tan ag ni sinmabiy sakey. No onsabi, nakaukolan a maganggano labat so panayam to. 11Samay ayep a mabilay nen saman tan inatey la natan, sikatoy kumawalon ari, balet sakey lamlamang ed saramay pitora, tan onla lad kaderalan to. 12"Saramay samploran saklur ya anengneng mo sikaray samploran arari ya ag ni ra ginmapon manoley, balet naitdan iray pakayarin manoley ed loob na sakey oras a kaiba ra may ayep. 13Nampaparay getma da ra yan samploran arari, tan iter dad samay ayep so pakayari tan kanepegan da. 14Labanan da may Kordiro balet taloen to ra, ta sikatoy Katawan da ray kakatawan tan Ari da ray arari. Saray atawag, apili, tan matoor a mananombuk to so kakaiba ton manalo." 15Inkuanto met ni may anghil ed siak, "Saramay anengneng mon danum a yoyorungan na samay bii et sikaray totoo, bansa, boleg, tan salita. 16Saramay samploran saklur ya anengneng mo tan samay ayep bosulen da may marotak a bii. Alaen da ray amin a walad sikato, tan taynan dan anggapoy akasolung ed laman to. Buagen day laman to, insan da poolay nakeraan. 17Inseksek na Dios ed puso ra so pangonur dad labay to, diad panamegley na pankakasakey dan mangiter ed samay ayep na pakayari ran manoley, anggad ontua ray salitay Dios. 18"Samay biin anengneng mo sikatoy makapanyarin siudad a manoley ed saray ararid tapew na dalin."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\