PUYAN 18

1Kasumpal to ya, anengneng kon onleleksab a nanlapud tawen so sakey ya anghil. Balbaleg so pakayari to tan asindagay intiron mundo lapud liwawa to. 2Ineyaeyag to, "Naplag la! Naplag lay makapanyarin Babilonia! Nagmaliw ya ayaman natan na saray dimonyo, prisowan na saray maoges ya ispiritu, tan obung na amin a klasiy marotak tan makapaingungot a manok. 3Ta inminom iray amin a katoowan na alak na inmoralidad to. Akikaloguran ed sikato ray arari na dalin, tan minmayaman iray nigosianti lapud ag naperan panagkasalanan to." 4Nadngel kon nanlapud tawen so sakey nin bosis ya inkuanto, "Paway kayod sikato, totook, paway kayo! Ag kayo nepeg a mibiang ed saray kasalanan to; ag kayo nepeg a nadusan kaiba to! 5Ta saray kasalanan to totokdulen da lay tawen, tan ag nalingwanay Dios so kaogsan to. 6Gawa yo met ed sikatoy ginawa tod sikayo; bales yo na mamidwad karakel so ginagawa to. Pano yoy kupa to na iinomen a mamidway kinabiskeg to ed samay impainom tod sikayo. 7No kaonungay impanpasirayew tan impankasalanan to na inmoralidad, ontan met so iter yon irap tan ermen ed sikato. Ta naynay ton ibagad sikaton dili: 'Riyna ak, aliwan balo, a manyod-yorung dia! Ag kon balut nasagmak so ermen!' 8Lapud saya, mambabansag ya onsabid sikato iray salot ed loob na sakey agew: sakit, ermen, tan eras. Sikatoy napoolan, ta makapanyari so Katawan a Dios a manintinsiad sikato." 9Samay siudad panermenan tan nangisan na saray ararid tapew na dalin ya akikaloguran tan akiliket ed sikato, leleg dan nenengnengen so asewek na kapopoolan to. 10Manalagey irad arawi, ta antakot irad paniirap to. Ikuanda, "Makapataktakot! Adusa ka, sikan bantug tan makapanyarin siudad na Babilonia ed loob labat na sakey oras!" 11Sikatoy panermenan tan nangisan met na saray nigosiantid dalin, ta anggapo lay manaliw na ilalako ra. 12Anggapo lay manaliw na saray balituk da, pilak, mabmabli ran bato, tan pirlas da; saray abel dan lino, purpura, sida, tan ambalanga; amin a klasiy ambalbalingit a kiew; saray kagawaan a garing, mabmablin kiew, gansa, balatyang, tan marmul; 13saray kanila, rikado, insinso, mira, tan pabalingit; saray alak tan larak, arina tan trigo, saray baka tan karniro, kabayo tan karwahi, saray aripen, tan pati say bilay na too. 14Ikuanda ray nigosiantid sikato, "Anggapo la ray maung a bengatlan nampilalekan mo a kayaryanen. Anggapo la ray kayamanan mo tan say gangganam; ag mo la ra napapawil!" 15Ag onasingger iray nigosiantin minmayaman ed saman a siudad, ta antakot irad paniirap to. Manermen tan onangis ira, 16tan ikuanda: "Makapataktakot so agawad sayan makapanyarin siudad! Gendat ya akakawes na lino, abel a purpura tan ambalanga. Gendat met a mangikakanay balituk, mabmabli ran bato, tan pirlas a pampaganggana! 17Diad loob na sakey oras labat, naandipat ira yan amin a kayamanan!" Manalalagey ed arawi iray kapitay barko tan saray pasahiro, saray mariniro tan saray arum a totoon diad dayat so panlalapway pambibilay da, 18tan ineyag da leleg dan nenengnengen so asewek na kapopoolan to, "Anggapo lay arum a miparad sayan makapanyarin siudad!" 19Ininan day dapul so olo ra, mannangnangis tan maerermen ira tan inkuanda, "Makapataktakot! Makapasinagem so agawad makapanyarin siudad! Minmayaman ya amin iray walay barko ra, lapud kayamanan to. Balet diad loob na sakey oras, naandipat to yan amin!" 20Manliket ka, O tawen, ta aderal la! Manliket kayo, sikayo ran totoon piniliy Dios, sikayo ran apostol, tan sikayo ran propita! Ta sinintinsiaan la na Dios lapud ginagawa tod sikayo! 21Insan dinemet na makapanyarin anghil so sakey a baton singa kabaleg na gilingan. Intupak tod dayat, tan inkuanto, "Onyay kakasil na kitupak na makapanyarin siudad na Babilonia, tan ag lan balut nanengneng! 22Ag lan balut narengel ed sika iray togtog na arpa, plauta, tan trumpita! Ag lan balut nanengneng ed sika iray marunong a gumagaway antokaman, tan ag lan balut narengel ed sika ray tanul na gilingan! 23Ag ka met lan balut naliwawaay anggan anton silewan; ag lan balut narengel ed sika so maliket a bosis da ray mankasal. Ta nagmaliw a makapanyarid mundo iray nigosiantim tan nilokom iray amin a bansa lapud panagsalamangkam!" 24Adusay Babilonia, lapud nalmod sikatoy dala na saray propita, saray totooy Dios, tan amin a pinapatey ed tapew na dalin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\