PUYAN 19

1Kasumpal to ya, nadngel koy singa maksil a bosis na amayamay a totoo ed tawen ya inkuanda, "Igalang yoy Dios! Say kilalaban, kagalangan, tan pakayari kayaryan ira na Dios tayo! 2Matonung tan tua ray sintinsia to! Dinusa toy makapanyarin marotak a biin mangikakayat na kaogsan ed dalin, lapud pankakasalanan toy inmoralidad. Say Dios dinusa to, lapud impamatey tod saray aripen na Katawan." 3Inkuanda, "Igalang yoy Dios! Mantagey lan mantagey ya anggad angga so asewek na napopoolan a makapanyarin siudad!" 4Saramay duamplo tan apat a mamatakken tan saramay apatiran pinalsa a mabilay et dinmakmomo ra tan angigalang irad Dios ya akayorung ed trono, tan inkuanda, "Amen! Igalang yoy Dios!" 5Insan walay nansalitan nanlapud trono ya inkuanto, "Idayew yoy Dios tayo, sikayon amin ya aripen to, sikayon amin a mangigagalang ed sikato, matalonggaring man o andi!" 6Kasumpal to ya, nadngel koy singa bosis na amayamay a totoo, a singa ungol na mabiskeg ya onaagos a danum tan dalagorug na karul. Inkuanda, "Idayew yoy Dios! Ta Ari so Katawan, say Makapanyarin-amin a Dios tayo! 7Nepeg tayoy manliket tan manggayaga; iter tayoy galang ed sikato! Ta asingger lan mankasal so Kordiro. Say nobia imparaan to lay sikaton dili; 8akakawes lay malinis tan masilesileng a lino." (Say lino sikatoy maung iran gawgawa na totooy Dios.) 9Insan inkuanto may anghil ed siak; "Isulat mo: Maliket iray inimbitaan ed ponsiay bansal na Kordiro." Inkuanto ni, "Sikara yay tuan salitay Dios." 10Dinmakmomo ak ed saliyan to a mangigalang ed sikato, balet inkuanto, "Aleg! Sakey ak met ya aripen a singa sika tan saray agagim ya amaneknek na katwaan ya impaamta nen Jesus. Say Dios so igalang mo!" Ta say katwaan ya impaamta nen Jesus sikatoy ispiritu na propisiya. 11Anengneng kod satay tawen ya alokasan, tan walay kabayon ampoti. Say akakabayo tatawagey Matoor tan Tua; matonung so panintinsia tan pibabakal to. 12Singa manliub ya apoy iray mata to, tan amayamay iray koronad olo to. Akasulat ed laman to so ngaran to, balet sikato labat so makaamta na kabaliksan to. 13Nitaksaw ed dala so kawes to. "Say Salitay Dios" so tawag ed sikato. 14Ontotombuk ed sikato ray dakerakel a sondalo na tawen ya akakawes iray malinis ya ampotin lino, tan akakabayo rad saray ampotin kabayo. 15Pinmaway so sakey a matdem ya ispada ed sangi to; sayan ispada so panalo tod saray bansa. Oleyan to ra yan bansa diad panamegley na balatyang a bastun, tan manlapud panagpespesay ubas, paagosen toy alak na baleg a pasnuk na Dios a Makapanyarin-amin. 16Akasulat ed kawes tan ulpo to so ngaran ya, "Ari da ray arari, tan Katawan da ray kakatawan." 17Insan anengneng ko met so anghil ya akaalagey ed agew. Iningal toy makmaksil ed saray manok ya ontitikyab ed liwang: "Gali dia, mantitipon kayo para baleg a ponsiay Dios! 18Gali dia, tan akan yo ray laman da ray arari, saray hiniral, tan saray sondalo, saray laman da ray kabayo tan saray akakabayo, saray laman na amin a katoowan—aripen man o andi, abeba man o atagey ed kipapasen!" 19Insan anengneng kon nantitipon imay ayep, saray ararid dalin, tan saray dakerakel a sondalo ra, ta labanan da imay akakabayo tan saray sondalo to. 20Narel imay ayep, pati samay tila-tilan propita a nanggagaway milagro ed arap to imay ayep. (Sarayan milagro so impamalikdo tod saray walay marka na ayep, tan saray angigagalang ed talintaoy ayep.) Samay ayep tan samay tila-tilan propita nibantak iran mabilay ed dayat a manliub ya asupri. 21Saray dakerakel a sondalo ra pinatey met na samay ispada a pinmaway ed sangi to may akakabayo; tan nansawa ray manok ya angan ed bangkay da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\