PUYAN 2

1"Isulat mod anghil na iglisia ed Efeso: "Sikato yay ibabaga to may sankabembenan toy pitoran bitewen ed kawanan a lima to, tan manaakar ed pegley na pitoran balituk a panangipatoonay lamparaan. 2Amtak iray ginagawam; tan amtak no panoy impankekesaw tan impanaanos mo. Amtak ya ag mo ra naanosay maoges a totoo. Sinubok mo ray mangibabagan apostol ira anta andi, tan nalmoan mon matila ra. 3Amtak met a maanos ka, nanirap kan maung lapud siak, tan ag kinmapoy so linawam. 4Balet say ag ko labay ed sika et saya: aliwa lan singa samay impangarom nen inmona so pangaarom ed siak natan. 5Kanyan nunot mo no antoy naplagan mo, mampatauli ka, tan gawam lamet iray ginagawam nen saman. No ag ka mampatauli, onla ak ditan tan ekalen kod pasen to so panangipatoonay lamparaan mo. 6Balet wala met so kamaungan mo, ta bobosulen mo met a singa siak so gagawaen da ray Nicolaita. 7"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia! "Saray manalo itdan ko ray kanepegan a mangan na bungay kiew na bilay ed Paraiso na Dios. 8"Isulat mod anghil na iglisia ed Esmirna: "Sikato yay ibabaga to may sankaonaan tan say sankasamputan, say inatey tan inmolid bilay. 9Amtak iray kairapan mo; amtak a mairap-bilay ka balet, diad tuay tua, mayaman ka! Amtak met no panoy pamapaoges dad sika ray mangibabagan Judio ra, anta andi; kabyangan iray olupan nen Satanas! 10Ag mo tatakotan iray kairapan ya asingger mo lan sakbaten. Dengel ka! Diad panubok na Diablo, paipriso toy pigarad sikayo; nairapan kayon samploy agew. Mansiansia kan matoor ed siak ya anggad patey, et iter kod sikay korona na bilay. 11"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia! "Saray manalo ag da natawayay kumadwan patey. 12"Isulat mod anghil na iglisia ed Pergamo: "Sikato yay ibabaga to may walay matdem ya ispadan nantopag so tarem. 13Amtak a manaayam kad kawalaan na trono nen Satanas. Anggaman ontan, siansian matoor kad siak. Ag mo binenegay pananisiam ed siak ya anggan nen si Antipas a matoor kon tasi et pinatey dad kawalaan mo a panaayaman nen Satanas. 14Balet wala ray pigaran bengatla ya ag ko labay ed sika: wala ray pigarad sikayon ontotombuk ed bangat nen Balaam ya angibangat ed kinen Balak na pankasalananan na saray Israelita. Lapud saya angan iray kakanen ya imbagat ed saray talintaoy diriyos, tan nankasalanan iray inmoralidad. 15Ontan met a wala ray pigarad sikayon ontotombuk ed bangat da ray Nicolaita. 16Kanyan mampatauli ka! Ta no andi, onla ak ditan a tampol, tan labanan ko ra yan totoo diad panamegley na ispadan ompapaway ed sangik. 17"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia! "Saray manalo itdan ko ray akaamut a mana. Itdan ko met so balang sakey ed sikara na ampotin bato a nisulat so sakey a balon ngaran, ya anggapoy makaamta no ag say mangawat labat. 18"Isulat mod anghil na iglisiad Tiatira: "Sikato yay ibabagay Anak na Dios a saray mata to et mandarlang a singa apoy, tan saray sali to et singa pinasileng a gansa. 19Amtak so gagawaen mo, say panangarom, say inkatoor mo, say panlilingkur mo, tan say inkaanos mo. Amtak a dakel ni natay gagawaen mo nen say ginagawam nen inmonan panaon. 20Balet niay ag ko labay ed sika: papaolyan moy Jezebel, say biin ibabaga ton sikatoy sakey a propita. Ibabalang to ray aripen ko, ibabangat to ran mankasalanan na inmoralidad tan mangay kakanen a nibagat ed saray talintaoy diriyos. 21Initdan koy panaon a mampatauli, balet ag to labay ya ikbanay pankakasalanan toy inmoralidad. 22Dengel ka! Ibontuk kod dokulan tan saray mikakaloguran ed sikato. Agaylay panirap dad man, no ag ira mampataulid saray maoges a ginagawa ra diad impiolup dad sikato. 23Pateyen ko met iray anak to, pian naamtaan na saray iglisia a siak so makaamta ed puso tan kanunotan da ray katoowan. Mangiter ak ed balang sakey ed sikayo, onung ed saray gawgawa to. 24"Balet sikayo ran arum a taga Tiatira, ya ag dinmengel ed maoges a bangat nen Jezebel tan ag akaaral na tatawagen dan 'aralem iran bengatla nen Satanas,' ibabagak ed sikayo ya ag ta kayo la itday arum a sasakbaten. 25Balet pansiansia yo ya anggad isabik iray kamaungan a walad sikayo. 26Saray manalo tan mansiansian manggawa na linawak ya anggad kaonuran, itdan ko ray pakaoley a singa inawat kod Amak, salanti say panoley ed saray bansa. Manoley irad panamegley na baston a balatyang, tan mekmeken da ran singa banga. 27Saray manalo tan mansiansian manggawa na linawak ya anggad kaonuran, itdan ko ray pakaoley a singa inawat kod Amak, salanti say panoley ed saray bansa. Manoley irad panamegley na baston a balatyang, tan mekmeken da ran singa banga. 28Iter ko met ed sikaray bitewen na kabwasan. 29"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\