PUYAN 20

1Kasumpal to ya, anengneng koy sakey ya anghil ya onaabeban nanlapud tawen. Sankabembenan toy balbaleg a kadina tan tombuk na abut ya ag natokur. 2Siningkat toy dragon, samay daan ya oleg a sikato met so Diablo, o Satanas, tan binalur tod loob na sanlibon taon. 3Insan to imbantak ed abut ya ag natokur, intalak toy puirta tan minarkaan to na timbri, pian samay dragon et ag to la napalikdo ray bansa ya anggad kasumpal na sanlibon taon. Kasumpal na sanliboy taon, sikatoy nepeg a papawayen a magano. 4Insan anengneng ko ray trono, tan saray akayorung et naitdan iray pakayarin manintinsia. Anengneng ko met so kamarerwa da ray pinapatey lapud impanpupulong dad katwaan ya impaamta nen Jesus tan say salitay Dios. Ag ira ya angigalang ed samay ayep o say talintao to; ag met amarkaay timbri na ayep so muling o lima ra. Abilay ira tan manari ran kaiba nen Cristo diad loob na sanliboy taon. 5(Saray arum ya inatey ag ni ra abilay ya anggad kasumpal to may sanlibon taon.) Sikato yay onaan ya inkiolid bilay na saray inaatey. 6Maliket tan abindisionan iray akapinabang ed sayan onaan ya inkiolid bilay. Anggapoy pakayarid sikara na kumadwan patey. Magmaliw iran papari na Dios tan Cristo, tan manoley iran kaiba to ed loob na sanliboy taon. 7Kasumpal na sanliboy taon, nibolus si Satanas ed aprisoan to. 8Ompaway a mamalikdo ed saray bansa ed intiron mundo, a salanti say Gog tan say Magog. Tiponen nen Satanas iray mibakal. Say kinarakel da singa say kinarakel na buer ed gilig na dayat. 9Kinmakayat irad intiron mundo tan nililiktub day kampo na saray totooy Dios tan say inararo ton siudad. Balet pinmelag so apoy a nanlapud tawen tan inoput to ra. 10Insan samay Diablo ya amalikdo ed sikara et nibantak ed dayat ya asupri tan apoy a nibantakan met lad samay ayep tan samay tila-tilan propita. Napairap irad man ed agew tan labi ya anggad angga. 11Kasumpal to ya, anengneng koy baleg a tronon ampoti tan say akayorung diman. Naandipat so tawen tan dalin ed arap to, tan ag la ran balut anengneng. 12Anengneng ko met a manalalagey ed arap na trono iray inaatey, atagey man o abeba ed kipapasen. Alokasan iray libro, insan alokasan niy sakey a libro—say libro na bilay. Saray inaatey asintinsiaan ira onung ed saray ginagawa ra a nisulat ed saramay libro. 13Impaway na dayat iray inaatey a walad sikato. Impaway met na patey tan say Hadis iray inaatey a walad sikara. Asintinsiaan iran amin, onung ed saray ginagawa ra. 14Insan nibantak ed dayat ya apoy so patey tan say Hadis. (Sayan dayat ya apoy so kumadwan patey.) 15Nibantak ed dayat ya apoy so siopaman ya ag nisulat so ngaran tod libro na bilay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\