PUYAN 21

1Kasumpal to ya, anengneng koy sakey a balon tawen tan sakey a balon dalin. Ta naandipat lay onaan a tawen tan say onaan a dalin; naandipat met lay dayat. 2Anengneng koy Masanton Siudad, say balon Jerusalem, ya onleleksab a nanlapud tawen tan nanlapud Dios. Onleleksab a singa nobian akaparaan ta akapales la ya onabet ed asawa to. 3Arengel koy maksil a bosis a nanlapud trono tan inkuanto, "Natan, say abung na Dios wala lad pegley da ray katoowan! Miayam ed sikara, tan magmaliw iran totoo to. Nakaiba ra lawas so Dios, tan magmaliw a Dios da. 4Ponasen ton amin iray luad mata ra. Anggapo lay patey, ermen, akis, tan sakit; naandipat la ray gendat a bengatla." 5Insan inkuanto may akayorung ed trono, "Natan, pasimbaloen ko ya amin iray bengatla!" Inkuantod siak ed satan, "Isulat mo ya, ta napanmatalkan tan tua ra yan salita." 6Inkuanto nid siak, "Asumpal la! Siak so Alpha tan say Omega, say gapo tan say samput. Siopamay napgaan itdan ko na anggapoy bayar a danum a manlapud sobul na danum na bilay. 7Siopamay manalo tawiren to ya: magmaliw ak a Dios to, tan sikatoy magmaliw ya anak ko. 8Balet saray matakot, saray aliwan mananisia, saray marotak so panagbilay da, saray managpatey na too, saray managkasalanan na inmoralidad, saray managanito, saray manangigalang ed saray talintaoy diriyos, tan amin iray matitila—nibantak ira yan amin ed samay dayat a manliub ya apoy tan asupri, a sikatoy kumadwan patey." 9Inmasingger ed siak so sakey ed saramay pitoran anghil a sankaawit da ray pitoran yaung a napnoy pitoran kaonuran a salot. Inkuantod siak, "Gala dia, ta ipanengneng kod sikay Nobia, say asawa na Kordiro." 10Niwala ak ed pakayari na Ispiritu, tan inyakar to ak may anghil ed toktok na atagtagey tan balbaleg a palandey. Impanengneng tod siak so Jerusalem, say Masanton Siudad, ya onleleksab a nanlapud tawen tan nanlapud Dios. 11Maliwliwawa yan siudad lapud walad sikatoy kagalangay Dios; mankidyam a singa alahas a haspi, tan malinew a singa kristal. 12Atagey tan makapal so padir to, tan labinduay puirta to. Babantayay sakey ya anghil so balang puirta. Akasulat ed sarayan puirta so kangaranan da ray labinduan tribu na totood Israel. 13Taloray puirta ed balang dapag: talorad bokig, talorad sagur, talorad baybay, tan talorad abalaten. 14Say padir na siudad inletneg ed labinduan bato, tan akasulat ed saraya so kangaranan da ray labinduan apostol na Kordiro. 15Samay anghil a nansalitad siak sankabembenan toy balituk a panagsukat a panukat toy siudad, saray puirta tan say padir to. 16Kuadradoy sukat to may siudad: namparay kaawang tan say karokey to. Sinukat na samay anghil so siudad: duan libo tan apat a lasus a kilomitro so karokey to; onya met so kaawang tan kaatagey to. 17Sinukat met na samay anghil so padir: duan lasus tan labinanem a dangan so kaatagey to, onung ed panagsukat ya ikakana na saray totoo. 18Baton haspi may padir, tan puron balituk imay siudad, tan malinew a singa kristal. 19Dinikoraan na amin a klasi na mabmablin bato so pundasion na padir na siudad. Haspi so onaan, sapiro so kumadwa, kalsidonia so kumatlo, ismiralda so kumapat, 20onisi so kumalima, kornalina so kumanem, krisolito so kumapito, birilo so kumawalo, topasio so kumasiam, krisopraso so kumasamplo, hasinto so kumalabinsakey, tan amatista so kumalabindua. 21Pirlas iray labinduan puirta, tan agawad saksakey a pirlas so balang puirta. Puron balituk so dalan na siudad tan malinew a singa kristal. 22Anggapoy anengneng kon timplo ed samay siudad, ta say Katawan a Dios a Makapanyarin-amin tan say Kordiro so pinagkatimplod man. 23Ag la nakaukolay agew o bulan a manilew ed siudad, ta say kagalangay Dios so manliwawad man, tan say Kordiro so lamparaan na siudad. 24Diad sayan liwawa manakar ya amin iray bansa, tan awiten diman na saray arid dalin so kayamanan da. 25Lokas a sanagew iray puirtay siudad. Ag la ran balut ikaput, ta anggapo lay labid man. 26Niakar ed saman a siudad so kagalangan tan kayamanay amin a bansa. 27Balet ag balut makaloob diman so antokaman a marotak. Ag met makaloob irad may marotak so panagbilay da tan saray matila. Saray nisulat so kangaranan dad libro na bilay a kayaryay Kordiro so makaloob labat ed siudad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\