PUYAN 22

1Samay anghil impanengneng to met ed siak so ilog na danum na bilay. Malinew a singa kristal so danum ton manlalapud tronoy Dios tan say Kordiro, 2tan onaagos ed pegley na dalan na siudad. Diad balang gilig na ilog, wala ray kiew na bilay. Mambubunga ran binulan, tan saray bolung da et tambal na sakit da ray bansa. 3Diad saman a siudad anggapoy naalmon antokaman ya insambay Dios. Naalmod saman a siudad so tronoy Dios tan say Kordiro, tan mangigalang ed sikato ray aripen to. 4Nanengneng day lupa to, tan nisulat ed muling da so ngaran to. 5Anggapo lad may labi, tan ag la ra mankaukolay lamparaan o liwaway agew, ta say Katawan a Dios so silew da, tan manari ran anggad angga. 6Insan inkuantod siak imay anghil, "Napanmatalkan tan tua ra yan salita. Say Dios a Katawan, ya angiter ed saray propita na Ispiritu to, imbaki toy anghil to a mangipanengneng ed saray aripen to no anto ray nakaukolan a magano lan nagawa." 7"Dengel kayo!" kuanen Jesus. "Onsabi ak lan magano. Maliket iray mangoonur ed saray salitan propisiya a nisulat ed sayan libro!" 8Siak, a si Juan, so akadngel tan akanengneng ed saraya. Kasumpal na impakadngel tan impakanengneng ko, dinmakmomo ak ed saliyan to may anghil ya angipanengneng ed siak na saraya tan inggalang ko. 9Balet inkuanto, "Aleg! Sakey ak met ya aripen a singa sika, saray agagim a propita, tan saray manusumpal ed saray salitan wadyad sayan libro. Say Dios so igalang mo!" 10Inkuanto nid siak, "Ag mo iyaamut iray salitan propisiya a wadyad sayan libro, ta asingger la ran nagawa. 11Siopaman a maoges nepeg ya ituloy toy manggaway kaogsan, tan siopaman a marotak so panagbilay to, nepeg ya ituloy toy mambilay a marotak. Balet siopaman a maung nepeg ya ituloy toy manggaway kamaungan, tan siopaman a masanto nepeg ya ituloy toy kinasanto to." 12"Dengel kayo!" kuanen Jesus. "Onsabi ak lan magano! Awiten ko ray tumang ya iter kod balang sakey, onung ed ginagawa to. 13Siak so Alpha tan say Omega, say sankaonaan tan say sanka-samputan, say gapo tan say samput." 14Maliket iray manlilinis na kawes da, pian naitdan iray kanepegan ya on-loob ed saray puirta na siudad tan mangan na bungay kiew na bilay. 15Balet natilak ed paway na siudad iray marotak so panagbilay da, saray managanito, saray managkasalanan na inmoralidad, saray managpatey na too, saray manangigalang ed saray talintaoy diriyos, tan saray matitila diad salita tan gawa. 16"Siak, a si Jesus, so angibakiy anghil ko a mangibawag na sarayan bengatla ed saray iglisia. Siak so nanlapu ed boleg nen David. Siak so maliwliwawan bitewen ed kabwasan." 17Inkuan na Ispiritu tan say Nobia, "Gala dia!" Nepeg ya amin da ray makadngel ed saya ikuanda met, "Gala dia!" Siopamay napgaan, onasingger; siopamay malabay, mangala na anggapoy bayar a danum na bilay. 18Papasakbayan koy balang sakey a makadngel ed saray propisiyan nisulat ed sayan libro: siopamay mangarum na antokaman ed nisulat dia, iyarum na Dios ed dusa to iray salot a nisulat ed sayan libro. 19Siopamay mangekal na antokaman ed saray propisiyan nisulat dia, ekalen na Dios met so pinanabang tod bungay kiew na bilay tan say pinanabang tod Masantod Siudad, ya asalita rad sayan libro. 20Ibabagay mamapaneknek ed saraya, "Talagan tua! Onsabi ak lan magano!" Amen. Onsabi ka la komun, Katawan a Jesus! 21Amin komun a too et nawalaay bindision na Katawan a Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\