PUYAN 3

1"Isulat mod anghil na iglisia ed Sardis: "Sikato yay ibabaga na walad sikatoy pitoran ispiritu na Dios tan saray pitoran bitewen. Amtak so gagawaen mo; amtak ya ipapasen da kan mabilay anggaman ya inatey ka! 2Kanyan liing ka, tan pabiskeg moy atilak nid sika, pian ag natuloyan ya ompatey. Nalmoan ko ya aliwan nagnap iray ginagawam diad pakanengneng na Dios ko. 3Nunot mon maung sirin no anto ray nibangat ed sika tan nadngel mo. Sumpal mo ra, tan mampatauli ka. No ag ka onliing, singa ak matakew ya onlad sika—ag mo amta so oras na isabik. 4Anggaman ontan, wala ray pigarad sikayo ed Sardis ya ag nandotak na saray kawes da. Kanyan akaampoti ran manakar a kaibak, lapud manepeg ira. 5Saray manalo nakawesan met iray ampoti, tan ag ko ekaley kangaranan dad libro na bilay. Diad arap na Amak tan saray anghil to, birbiren ko a kayaryan ko ra. 6"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia! 7"Isulat mod anghil na iglisia ed Filadelfia: "Sikato yay ibabaga na masanto tan matwa a sankabembenan toy tombuk nen David; anggapoy makapangikaput ed antokaman ya ilokas to, tan anggapoy makapangilokas ed antokaman ya ikaput to. 8Amtak so gagawaen mo; amtak a melag so pakayarim, balet inonur moy bangat ko tan matoor kad siak. Kanyan nilokasan koy puirta ed arap mo, tan anggapoy makapangikaput. 9Dengel ka! Paonlaen ko rad sika tan padakmomoen kod arap mo ray kakaiba nen Satanas a matitila tan mangibabagan Judio ra anta andi, pian nakabatan da ya inaro ta ka. 10Lapud inonur moy ganggan ko a mananos ka, asikasoen ta ka met no onsabiy panaon na kairapan a pakasubok ed amin a katoowan diad intiron mundo. 11Magano lay isabik. Asikasom iray walad sika, pian anggapoy makasamsam ed koronam. 12Say manalo pagmaliwen kon sakey a lusek ed timploy Dios ko, tan ag to lan balut taynan. Imarkak ed sikatoy ngaran na Dios ko, tan say ngaray siudad na Dios ko, salanti say balon Jerusalem ya onakseb a manlapud tawen tan manlapud Dios ko. Imarkak met ed sikatoy balon ngaran ko. 13"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia! 14"Isulat mod anghil na iglisia ed Laodicea: "Sikato yay ibabaga na manngaray Amen, say matoor tan tuan tasi, a sikatoy nanlapway amin a pinalsay Dios. 15Amtak iray ginagawam; amtak ya aliwa kan ambetel odino ampetang. Agaylay pampirawat kon ambetel o ampetang ka komun! 16Balet lapud aliwan nagnap so inkapetang mo, aliwa kan ambetel odino ampetang, iyota ta ka! 17Ikuanmo, 'Mayaman ak, tan duga ak ed amin a nakaukolan ko!' Balet ag mo amtan maniirap tan pakaskasi ka! Mairap-bilay ka, anggapoy kawes mo, tan bulag ka. 18Kanyan sisimbawaen ta kan manaliw kad siak na balituk a pinapurod apoy, pian magmaliw kan mayaman. Manaliw ka met na ampotin kawes, pian nasakuban moy makapabaing ya inkalakseb mo. Manaliw ka met na tambal a para saray matam, pian makanengneng ka. 19Pampasnukan tan dusaen ko ray amin ya inarok. Kanyan manseet ka, tan mampatauli ka. 20Dengel ka! Aka-alagey ak ed paway na puirta tan ontotoktok ak. No dengelen na siopaman so bosis ko tan lokasan toy puirta, onloob ak ed abung to tan mirongo ak ed sikato, tan mirongo ed siak. 21Saray manalo pairungen ko ran kaabay kod tronok, a singa siak ya analo, kanyan akayorung ak natan ed abay na Amak ed trono to. 22"Sikayo ran walay layag, dengel yoy ibabagay Ispiritu ed saray iglisia!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\