PUYAN 4

1Kasumpal to ya, walay sananey a naimatunan kon payawar: anengneng kod tawen so sakey a puirtan lokas. Insan ko lamet nadngel imay bosis a singa tanul na sakey a trumpita ya inkuanto, "Segep ka dia, ta ipanengneng kod sikay nakaukolan ya onsoblay a nagawa." 2Kabebekta, niwala ak ed pakayari na Ispiritu, tan anengneng kod tawen so sakey a tronon walay akayorung. 3Say lupa to may akayorung mankidyam a singa ra batoy alahas a haspi tan kornalina. Aliber so trono na bonlalakaw ya ismiralda so kolor to. 4Aliber met imay trono na duamplo tan apat nin trono, tan wala ray akayorung a duamplo tan apat a mamatakken ya akakawes iray ampoti tan akakorona ray balituk. 5Manlalapud man ed trono so kirmat, saray tanul, tan dalagorug na karul. Walay pitoran mandarlang a lamparaan ed arap na trono; sikara yay pitoran ispiritu na Dios. 6Diad arap na trono, walay singa salming a dayat a kaparparay linew na kristal. Akaliber ed trono, diad balang dapag to, so apatiran mabilay a pinalsa a napnoy mata so arap tan beneg da. 7Say onaan a mabilay a pinalsa et singa lion; say kumadwa, singa kilaw na baka; say lupa na kumatlo et singa lupay too; say kumapat et singa agila ya ontitikyab. 8Sanaanem na payak ira may apatiran mabilay a pinalsa, tan diad paway tan dalem na payak, napno ray mata. Anggapoy tonda so pangakanta ra ed agew tan labi: "Masanto, masanto, masanto so Katawan a Dios a Makapanyarinamin, say Dios nen saman, natan, tan say onsabi." 9Saramay apatiran pinalsa a mabilay et ikakanta ray pangidayew, pangitanduro, tan pisasalamat ed samay akayorung ed trono, say mabilay ya anggad angga. Leleg dan mangakanta, 10saramay duamplo tan apat a mamatakken ondadakmomo rad samay akayorung ed trono, tan igagalang da may mabilay ya anggad angga. Ibobontuk dad arap na trono iray korona ra, tan kuanda: 11"Katawan tan Dios mi! Manepenepeg kan mangawat na galang, dayew, tan pakayari. Ta sikay amalsad amiamin, tan onung ed linawam, niwala ra tan naitdan iray bilay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\