PUYAN 5

1Anengneng kod kawanan a lima na samay akayorung ed trono so sakey a babasaen a nilokut. Asulatan a duay pagpag to, tan sinaraay pitoran timbri. 2Anengneng ko met so sakey a mabiskeg ya anghil a mangibabandod maksil a bosis, "Siopay manepeg a maneral ed saray timbri tan mangilokas ed babasaen a nilokut?" 3Balet anggapoy nalmod tawen, dalin, o dalem na dalin, a makapangilokas tan makanengneng ed dalem to. 4Inmakis ak a maung lapud anggapoy nalmon manepeg a mangilokas tan makanengneng ed dalem to. 5Insan inkuan ed siak na sakey ed saramay mamatakken: "Ag ka onaakis. Nengneng mo! Say Lion a kabyangay tribu nen Juda, say matalonggaring a kabyangay boleg nen David, et analo la tan walay kanepegan ton mangekal na pitoran timbri tan mangilokas ed babasaen a nilokut." 6Insan anengneng koy sakey a Kordiron manalalagey ed pegley na samay trono, a niliber na saramay apatiran mabilay a pinalsa tan saramay mamatakken. Singa pinatey so nengneng to may Kordiro. Pitoray saklur to tan pitora met so mata to, a sikaray pitoran ispiritu na Dios a nibakid sankamundoan. 7Inmasingger imay Kordiro tan inala to may babasaen a nilokut a walad kawanan a lima to may akayorung ed trono. 8Nen nala to la, dinmakmomod arap na Kordiro ira may apatiran mabilay a pinalsa tan saramay duamplo tan apat a mamatakken. Sankabembenan na balang sakey ed sikara so arpa tan balituk iran yaung a napnoy insinso, a sikara yay pikakasi na saray totoo na Dios. 9Kinanta ra yan balon kanta: "Sikay manepeg a mangalay babasaen a nilokut tan mangekal ed saray timbri to. Lapud pinatey ka, tan diad panamegley na dalam, dinondon mon para Dios iray katoowan, a manlapud amin a boleg, salita, totoo, tan bansa. 10Ginawam iran sakey a panarian tan impagmaliw mo ran papari a manlingkur ed Dios tayo; tan manari rad tapew na dalin." 11Ninmengneng ak lamet, tan nadngel koy bosis a libo-libo tan laksalaksan anghil! Akaliber irad samay trono, saramay mabilay a pinalsa, tan saramay mamatakken, 12tan maksil ya inkuanda, "Say Kordiron pinatey so manepeg a mangawat na pakayari, kayamanan, kakabatan, biskeg, dayew, galang, tan bindision!" 13Nadngel kon amin iray pinalsan walad tawen, dalin, dalem na dalin, tan diad dayat—amin a pinalsad intiron mundo—tan inkuanda, "Naitdan komun ya anggad angga so akayorung ed trono tan say Kordiro na bindision, dayew, galang, tan pakayari!" 14Inmebat ira may apatiran mabilay a pinalsa, "Amen!" Insan dinmakmomo tan angigalang ira may mamatakken.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\